2016

Giriūnienė, Gintarė, Giriūnas, Lukas, Černius, Gintaras Identification research of the concept of entrepreneurship: the theoretical aspect. International journal of economics and financial issues. Mersin : Cag University. ISSN 2146-4138. 2016, vol. 6, special iss. S6, p. 162-167.

Kairienė Ingrida, Pranevičienė Birutė, Zuzevičiūtė Vaiva Higher education system in Lithuania. // Experience in teaching internal security in Poland, Lithuania and Slovakia / Scientific editing Bogdan Zdrodowski ; Mykolas Romeris University in Kovno, Academy in Police Force in Bratislava. Szczytno : Police Academy in Szczytno, 2016. ISBN 9788363503826. P. 79-135.

2013

Bronislavas Juozas Kuzmickas Kai kurios humanitarinių mokslų kaitos problemos // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(1), p. 7-14.

2012

Aistė Račkauskaitė-Burneikienė Tautinės mažumos priklausančių asmenų kalbinės garantijos: tarptautinių standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S) / Aistė Račkauskaitė-Burneikienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 276 p. ISBN 9789955194835

Andrius Mamontovas Valstybių sudarytų tarptautinių sutarčių kolizijos ir jų sprendimo būdai : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S) / Andrius Mamontovas ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. 161 p. ISBN 9789955194026

Justina Nasutavičienė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų įmonių teisių apsaugos problemos ES konkurencijos teisėje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S) / Nasutavičienė Justina ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius, 2012. 228 p. ISBN 9789955194903

Račkauskaitė Aistė Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų vardų ir pavardžių vartojimas : tarptautinė ir Lietuvos Respublikos praktika // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(1), p. 365-384

Raimondas Ališauskas Tarptautiniai susitarimai ir dujų kaina. Rusijos narystė PPO // Valstybė : ekonomika ir politika, tendencijos ir perspektyvos. Vilnius : Demokratijos plėtros fondas. ISSN 1822-6574. 2012 Nr. 3(59) (kovas), p. 64-68

Tomas Bagdanskis Peculiarities of the settlement of collective labour disputes in Lithuania. //Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(4), p. 1585-1601.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Užpalienė, Daiva ICT application and study techniques in erasmus exchange programmes-students’ mobility schemes. cial media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583, P. 12.

Vitalija Tamavičiūtė Prejudicinis sprendimas dėl Europos Sąjungos teisės akto galiojimo : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S) / Vitalija Tamavičiūtė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 258 p.

2011

Agnė Vaitkevičiūtė Member states liability in damages for the breach of European Union law—legal basis and conditions for liability // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(1), p. 49-68

Andrius Mamontovas Tarptautinių sutarčių bei ES teisės kolizijų sprendimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje : tarptautiniai teisiniai aspektai // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(1), p. 347-364

Dalia Vitkauskaitė The scope and limits of the freedom of religion in International human rights law // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 841-857

Darius Sauliūnas Domain name disputes in Lithuanian courts : silent steps towards fairness on the net // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 943-961

Driukas A Ieškinio senaties taikymo problemos sprendžiant prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimus. Prievolių įvykdymo užtikrinimo teisinės problemos : teminis straipsnių rinkinys / Sudaryt. prof. dr. P. V. Rasimavičius ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : LTU Leidybos centras. ISBN 9955442492, P. 5-25.

Eglė Kybartienė, Feliksas Petrauskas Online dispute resolution in consumer disputes // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 921-941

Feliksas Petrauskas Alternatyvaus ginčų nagrinėjimo raida, teisinė padėtis ir reglamentavimas // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(2), p. 631-658

Feliksas Petrauskas Ginčų nagrinėjimas ne teisme : Lietuvos patirtis ir problemos // Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje : konferencijos mokslo darbų rinkinys = Aspects juridiques de la protection des consommateurs dans L'union Européenne : collection d'ouvrages scientifiques = Legal aspects of consumer protection in the European Union : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Teisės fakultetas, Savojos universitetas, VŠĮ Europos Vartotojų Centras. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. ISBN 9789955192619. P. 171-182

Ignas Vėgėlė Europos Sąjungos teisė : vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir teisės derinimas / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Registrų centras, 2011. 512 p.

Ignas Vėgėlė, ir kiti Aplinkosaugos teisė / Vadovėlis (autorių kolektyvas). Vilnius : Justitia, 2011. 416 p. ISBN 9789955616634

Jonaitis M Prawo rzymskie - elementy wspólnej europejskiej kultury prawnej (na tle litewsko - polskich związków kulturowych). Europejskość ojczyzn Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe = Tėvynių europietiškumas : lietuvių-lenkų literatūriniai, kultūriniai ir kalbiniai ryšiai : straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje 2008 m. spalio 23-24 d. Vilniaus universitete, pagrindu / Pod redakcją Mirosława Dawlewicza ; Vilniaus universitetas. Polonistikos centras. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955335061, P. 29-40.

Justinas Žilinskas Kononov case and the Baltic States // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 859-870

Laima Vaigė Legal recognition of same-sex marriages in Lithuania and the ordre public exception // Equality and justice : sexual orientation and gender identity in the XXI century / edited by Alexander Schuster ; with an introduction by Stefano Rodotà. Udine : Forum, 2011. ISBN 9788884207029. P. 271-286

Laurynas Biekša Vidinės apsaugos alternatyvos kaip pabėgėlio sąvokos elemento reglamentavimas ES direktyvoje 2004/83/EB ir jos pakeitimo pasiūlyme // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 871-882

Pavelas Ravluševičius Kriterien der EU - Richtlinienumsetzung und Folgen ihren Nichtbeachtung nach dem Recht der Europäischen Union // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 883-904

Regina Valutytė Concept of court’s fault in state liability action for infringement of European Union law // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(1), p. 33-48

Stauskienė E,, Gumuliauskienė L Enforcement of court judgments in family matters involving cross border element — Lithuanian approach. The seventh year as European Union member states : economics, politics, law : proceedings of the International Conference 6-7 May 2011 / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2011. ISBN 9789934811432, P. 343-354.

2010

Aistė Račkauskaitė Tautinės mažumos samprata: tarptautinės teisės aspektai // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2010, Nr. 1(5), p. 305-320

Anželika Banevičienė Pagrindinės koncentracijų vertinimo taisyklės Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisėje // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2010, Nr. 2(6), p. 259-279

Baltrėnaitė, Edita, Šerevičienė, Vaida, Baltrėnas, Pranas, da Silva Pereira, Paulo Alexandre. Air quality monitoring around oil refinery in the Baltic region. First results. Geophysical Research Abstracts / European Geosciences Union. Goettingen : Copernicus GmbH. ISSN 1607-7962. Vol. 12 (2010), p. 1.

Baltrėnaitė, Edita, da Silva Pereira, Paulo Alexandre, Butkus, Donatas, Úbeda, Xavier. Concentration of heavy metals in ash produced from Lithuanian forests. Geophysical Research Abstracts / European Geosciences Union. Goettingen : Copernicus GmbH. ISSN 1607-7962. Vol. 12 (2010), p. 1.

Dalia Vitkauskaitė-Meurice The Arab charter on human rights : the naissance of new regional human rights system or a challenge to the universality of human rights? // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 1(119), p. 165-180

Darius Sauliūnas Legislation on cybercrime in Lithuania : development and legal gaps in comparison with the convention on cybercrime // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 4(122), p. 203-219

Feliksas Petrauskas Alternatyvios vartotojų ir verslininkų ginčų bei konfliktų teisinio nagrinėjimo formos ir jų charakteristika // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 4(122), p. 295-318

Ieva Navickaitė-Sakalauskienė, Laurynas Didžiulis Vartojimo sutarčių kvalifikavimo problemos // Justitia : teisės mokslo ir praktikos žurnalas. Vilnius : Justitia. ISSN 1392-5709. 2010, Nr. 2(74), p. 83-103

Justina Balčiūnaitė EB konkurencijos teisės procedūrų pobūdis : ar turėtų būti taikomas EŽTK 6 straipsnis šių procedūrų metu? // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2010, Nr. 1(5), p. 253-270

Justina Balčiūnaitė, LIjana Štarienė Right to privacy v. European Commission’s expanded power of inspection according to Regulation 1/2003 // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 3(121), p. 115-132

Justinas Žilinskas, Dalia Vitkauskaitė-Meurice The concept of enforced disappearances in international law // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 2(120), p. 197-214

Lijana Štarienė Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją : teisės į teisingą teismą taikymo apimtis ir garantijos pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalį : monografija. Vilnius : Registrų centras, 2010. 496 p. ISBN 9789955300861

Lijana Štarienė Cudak v. Lithuania and the European Court of Human Rights approach to the state immunity doctrine // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 2(120), p. 159-175

Loreta Šaltinytė Jurisdiction of the European Court of Justice over issues relating to the common foreign and security policy under the Lisbon Treaty // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 1(119), p. 261–279

Loreta Šaltinytė European Union accession to the European Convention on Human Rights : stronger protection of fundamental rights in Europe? // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 2(120), p. 177-196

Lyra Jakulevičienė, Laurynas Biekša, Jaillard Marion Setting up a Common European Asylum System : study / Directorate-general for internal policies. Policy department C citizens rights and constitutional affairs ; M.Jaillard ... [et al.]. Briusel : European Parliament, 2010. 497 p.

Lyra Jakulevičienė Is there a need for an extension of subsidiary protection in the European Union qualification directive? // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 2 (120), p. 215-232

Regina Valutytė, Romualdas Drakšas Baudžiamosios atsakomybės už kankinimą nustatymo ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje // Teisė : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2010, t. 74, p. 46-56

Regina Valutytė Teisinės pasekmės pažeidus pareigą kreiptis į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio Universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 3(121), p. 177–194

Saulius Katuoka, Agnė Čepinskytė Response to large-scale atrocities : humanitarian intervention and the responsibility to protect // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 3(121), p. 157–175

Saulius Katuoka, Andrius Mamontovas Lithuania / [Andrius Mamontovas and Saulius Katuoka (eds.)] // Baltic Yearbook of International Law, Volume 9 (2009) / Edited by : Lauri Mälksoo, Ineta Ziemele, Dainius Žalimas. [Leiden : Martinus Nijhoff Publishers]. ISSN 1569-6456. ISBN 9789004186149. Vol. 9 [2010], p. 295-349

Saulius Katuoka , Andrius Mamontovas Republic of Lithuania materials on international law 2009 / [Andrius Mamontovas and Saulius Katuoka (eds.)] // Baltic yearbook of international law / edited by : Lauri Mälksoo, Ineta Ziemele, Dainius Žalimas. [Leiden : Martinus Nijhoff Publishers]. ISSN 1569-6456. ISBN 9789004205000. Vol. 10 (2010), p. 457-506

Vitalija Tamavičiūtė Privataus asmens locus standi ginčijant Europos Sąjungos teisės aktų teisėtumą: ar pagrįstai kritikuojamas Europos Sąjungos teisingumo teismas? // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2010, Nr. 1(5), p. 271-289

2009

A. Kiškienė Mokslo žinių ir technologijų perdavimo politika Lietuvoje// daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S) Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009. 48 p.

Bandzevičienė Rita, Tamulevičienė Marija Tyčinio savęs žalojimo reiškiniai pataisos įstaigose. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(1), p. 112-123.

Čėsnienė Ilona, Bandzevičienė Rita Jaunuolių pakartotinio nusikalstamo elgesio prognozė: galimybės ir problemos. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(1), p. 92-102.

Dalia štreimikienė, Žaneta Simanavičienė Corporate social responsibility for implementation of sustainable energy development in Baltic States // Renewable & sustainable energy reviews Oxford : Pergamon Press - An Imprint of Elsevier Science. ISSN 1364-0321. 2009, Vol. 13, Iss. 4, May, p. 813-824.

Justickis, Viktoras, Kurapka, Vidmantas-Egidijus Įstatymų kriminogeninis saugumas ES ir Lietuvos įstatymų leidyboje. // Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence : Research Papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2009, Nr. 3(117), p. 217-238.

Kuzinas Arvydas Spalvų sukeliamų asociacijų ypatumai. // IV pasaulio lietuvių psichologų konferencija : 2009 m. liepos 2-4 d., Vilnius, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Vilniaus universitetas. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2009. ISBN 9789955422532. p. 100-105 : lent

Laurinavičius, Alfredas, Žukauskienė Rita Pakartotinio smurto prieš sutuoktinę/partnerę rizikos įvertinimo galimybės taikant b-safer metodiką. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(1), p. 103-111

Pranevičienė Birutė, Ruibytė Laima. Problems of the implementation of the principles of legitimate expectations, legal certainty and legal safety in the sphere of higher education// Baltic journal of law & politics. Warsaw: Versita. ISSN 2029-0454. Vol. 2 Nr. 2 (2009), p. 56-73.

Raižienė Saulė, Pilkauskaitė Valickienė Rasa, Malinauskienė Oksana Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui į mokyklinę veiklą. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(1), p. 71-80.

Ustinavičiūtė Laura, Žukauskienė Rita, Laurinavičius, Alfredas Lietuvos nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo rizikos veiksniai: OASys metodikos diskriminantinio validumo analizė. // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies: mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 4(4), p. 339-356.

2001

Audrius Bitinas Socialinė apsauga Europos Sąjungoje: pensijų sistemų modernizavimas: monografija. Vilnius: MES, 2011. 279 p. ISBN 9786099520216.

1983

Urmonas Algimantas. Reiškinio esmė ir sąvokos "nusikalstamumas" patikslinimas (rusų k.) // Baudžiamosios teisinės kovos su nusikalstamumu tobulinimas, Vilniaus universitetas, 1983 m.

Urmonas Algimantas. Reiškinio esmė ir sąvokos "nusikalstamumas" patikslinimas (rusų k.) // Baudžiamosios teisinės kovos su nusikalstamumu tobulinimas, Vilniaus universitetas, 1983 m.


Kuzinas Arvydas Age-based differences in evaluating colours. // XIVth European conference on developmental psychology : August 18-22, 2009 / Mykolas Romeris university [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009. p. [1].


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747