Naujienos

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDYBOS CENTRO IŠLEISTŲ LEIDINIŲ ĮSIGYTI GALIMA:

Knygyne „VAGA“

Ateities g. 20, Vilnius (MRU CR)

Tel. 85 267 5383

el.p. knygynas@vaga.lt

Knygyne „AKADEMINĖ KNYGA“

Universiteto g. 4, Vilnius

Tel. 85 266 1682

el.p. veronika@humanitas.lt

Knygyne „EUREKA“

Daukanto g. 2/10, Vilnius

Tel. 85 262 9146

el.p. buhalterija@knygynas.lt

UAB „PATOGU PIRKTI“

www.patogupirkti.lt

Tel. 85 213 0302

el.p. admin@patogupirkti.lt

UAB „KNYGININKAS“

www.knygininkas.lt

Tel. 8 37 456218

el.p. info@knyginikas.lt

Kvalifikacijos kėlimo kursuose „VANANTA“

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel. 8 5 265 0161

el.p. kkk.vananta@takas.ltAušra Stepanovienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-271-8
Išl. metai 2011

Mokomasis leidinys skirtas Mykolo Romerio universiteto Teisės ir valstybės sienos apsaugos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams. Pateikiamos penkios temos su teksto skaitymo, teksto suvokimo patikrinimo ir specialybės anglų kalbos žinių įtvirtinimui skiriamomis būtiniausių specialybės terminų užduotimis.
Leidinys gali būti naudojamas tiek dirbant auditorijoje, tiek savarankiškai, studentams rengiantis baigiamajam specialybės anglų kalbos egzaminui raštu ir žodžiu.

Giedrė Paurienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-272-5
Išl. metai 2011

Mokomasis leidinys „Fachdeutsch für Grenzschutzbeamte“ („Specialybės vokiečių kalba sienos apsaugos pareigūnams“) yra skirta teisės ir valstybės sienos apsaugos programos studentams bei jau šioje srityje dirbantiems pareigūnams, mokantis reikalingą profesinėje veikloje terminologiją ir išsireiškimus vokiečių kalba. Visos pateiktos temos nagrinėjamos daugiau leksiniu aspektu, o pateiktos užduotys turėtų padėti įsisavinti specialybinės vokiečių kalbos kursą.

Romas Prakapas, Tomas Butvilas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-266-4
Išl. metai 2011

Mokomasis leidinys skirtas aukštųjų mokyklų socialinių mokslų (edukologijos, socialinio darbo, vaiko teisių apsaugos, vadybos, teisės specialybių) bakalauro bei magistro studijų programų studentams, taip pat visiems, kurie domisi mokslinio pažinimo būdais ir principais.
Šioje mokomojoje knygoje vaizdinėmis priemonėmis (logografija) studentai glaustai supažindinami su mokslinio tyrimo logikos ir metodologijos (kiekybinio bei kokybinio tyrimų) specifika, procedūriniais reikalavimais ir svarbiausiais mokslo principais, ugdant gebėjimą pasirinkti tinkamą tyrimo strategiją konkrečių socialinių reiškinių analizei.

Tatjana Bilevičienė, Steponas Janušauskas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-242-8
Išl. metai 2011

  Vadovėlyje nagrinėjamas kiekybinių metodų taikymas rinkos tyrimų procesams: duomenų rinkimo, analizės ir interpretavimo metodologija. Glaustai, be sudėtingos matematikos nurodoma, kaip atlikti rinkos tyrimus, kokią statistiką taikyti pateikiant ir interpretuojant gautus rezultatus. Vadovėlyje pateikiami tipinių uždavinių sprendimo būdai, statistinių išvadų pagrįstumo analizės ir rezultatų interpretavimo pavyzdžiai, naudojami studentų tyrimo darbų pavyzdžiai, kuriems spręsti pasirinktas programų paketas SPSS (17 versija). Pats paketas aprašomas tiek, kiek reikia skaitytojams praktikams.
  Vadovėlis skirtas Mykolo Romerio universiteto studentams ir dėstytojams, atliekantiems statistinius tyrimus. Pateikta medžiaga gali būti naudojama ir dėstant kitus dalykus, susijusius su statistiniais tyrimais, taip pat atliekant bakalauro bei magistro darbo tyrimus, rašant mokslinius straipsnius ir disertacijas. Dėstoma medžiaga bus naudinga ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, ypač būsimiems vadybos, ekonomikos ir valdymo specialistams.
  Jonas Mackevičius, Dalia Poškaitė, Liuda Villis
  Išleido Mykolo Roemrio universiteto Leidybos centras
  ISBN 978-9955-19-241-1
  Išl. metai 2011

  Mokomojoje knygoje nagrinėjama finansinės analizės reikšmė, objektas, metodas, šaltiniai, rūšys ir organizavimas. Apžvelgiamas absoliučių ir santykinių finansinių rodiklių taikymas atliekant finansinę analizę. Daug dėmesio skiriama pelningumo, mokumo, veiklos efektyvumo, pinigų srautų, kapitalo rinkos rodiklių analizei. Pateikiama įmonių bankroto tikimybės analizės metodika.
  Janina Juškevičiūtė
  Išleido Mykolo Roemrio universiteto Leidybos centras
  ISBN 978-9955-19-242-8
  Išl. metai 2011
   Mokomasis–metodinis leidinys parengtas pagal Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų kursą. Studentai privalo atlikti praktines užduotis ir rašto darbus. Tai padės studentams įgyti teorinių žinių ir įtvirtinti praktinius įgūdžius.
   Janina Juškevičiūtė
   Išleido Mykolo Roemrio universiteto Leidybos centras
   ISBN 978-9955-19-242-8
   Išl. metai 2011
    Mokomasis-metodinis leidinys parengtas pagal kriminalistikos kurso programą MRU Viešojo saugumo fakulteto Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro studijų studentams. Studentai, atlikdami privalomas praktines užduotis ir rašto darbus, įgis praktinių įgūdžių ir įtvirtins teorines žinias.
    • Europos galia pasaulyje. Monografija

    Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Povilas Aleksandravičius
    Išleido Mykolo Roemrio universiteto Leidybos centras
    ISBN 978-9955-19-221-3
    Išl. metai 2011
    Audrius Bitinas, Juozapas Tartilas, Jovita Litvaitienė
    Išleido Mykolo Roemrio universiteto Leidybos centras
    ISBN 978-9955-19-202-2
    Išl. metai 2011
     Vadovėlis „Socialinės apsaugos teisė“ skirtas socialinių mokslų studentams, studijuojantiems teisę, vadybą bei administravimą, viešojo sektoriaus darbuotojams ir visiems, kas domisi socialinės apsaugos teise.
     Vadovėlyje pateikta socialinės apsaugos teisės bendroji teorija, socialinės apsaugos teisės šaltinių ir modelių analizė, susisteminta medžiaga apie socialinės apsaugos organizavimą, socialinės apsaugos valdymo sistemą bei socialinės apsaugos reformų Europos Sąjungos valstybėse analizė suteikia galimybę studentams,
     viešojo sektoriaus darbuotojams pagilinti žinias apie socialinės apsaugos sistemą ir veiksmingiau planuoti socialinės apsaugos sistemos reformas.

     Mokslo darbai
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISSN 2029-1558
     Išl. metai 2010

     Mokslo darbai
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISSN 1392-6195
     Išl. metai 2010

     Mokslo darbai
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISSN 1648-2603
     Išl. metai 2010

     Moksliniai redaktoriai ir rengėjai: Vidmantas Egidijus Kurapka, Viktoras Justickis
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-207-7
     Išl. metai 2010

     Monografijoje autoriai pateikia pagrindinius bendros mokslinės veiklos rezultatus, gautus vykdant mokslo programą „Nusikalstamumo grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos“ 2008–2010 m. pagal sutartį su Lietuvos mokslo taryba. Autorių nuomone, buvo tikslinga pratęsti anksčiau atlikus (vykdant nacionalines kompleksines nusikalstamumo tyrimo programas) nusikalstamumo būklės ir tolesnės raidos tyrimus pačiu bendriausiu lygiu, ypač daug dėmesio skiriant pastaraisiais metais išryškėjusioms ir dar netirtoms nepalankioms tendencijoms ir reiškiniams.
     Ši monografija yra pirmas mūsų šalyje bandymas išnagrinėti bendras ir šalies nusikalstamumo problemas nauju, viktimologinio saugumo / nesaugumo, požiūriu. Kiekviename jos skyriuje nusikalstamumo procesai ir pasekmės nagrinėjami įvertinant jų poveikį ir reikšmę asmens, Lietuvos gyventojo saugumui. Dar vienas naujas ir reikšmingas monografijoje atlikto tyrimo ypatumas – nusikalstamumo / viktimologinio saugumo siejimas su jo kontrolės vadybine analize. Remdamiesi jau atliktais nacionalinių kompleksinių projektų rezultatais ir apibendrindami naujausius mokslo (informatikos, kriminologijos, kriminalistikos, vadybos teorijos) laimėjimus, autoriai monografijoje apibrėžė darnios nacionalinės piliečių saugumo nuo nusikalstamumo grėsmių Lietuvoje vadybos sistemos gaires. Monografija baigiama išvadomis, kurios, atspindėdamos pagrindinius tyrimų rezultatus, kartu kuria naujų tyrimų galimybes. Ypač tai pasakytina apie integruoto visuomenės saugumo modelio kūrimą.

     Antanas Buračas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 9986-18-046-5 (Vol. III)
     ISBN 9986-18-050-3 (6 volumes)
     Išl. metai 2010

     Šiame, trečiajame Enciklopedinio finansų ir ekonomikos žinyno tome apžvelgiamos finansų, verslo ir komercijos santrumpos, vartojamos tarptautiniuose dokumentuose – Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių (Eurovoc, CPC, CPA, COICOP, COFOG, NACE, PRODCOM, SNA, SITC, MGFC, MPB, ISCO ir kt.) – taip pat biržų, bankų sandorių operacijose, tarptautinėje prekyboje bei statistikoje. Nurodomi tarptautiniai SWIFT ir kiti pinigų operacijų kodai.

     Rengėjai: Nijolė Vasiljevienė, Agnė Jurčiukonytė
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-199-5
     Išl. metai 2010

     Knyga skirta darnaus vystymosi, vadybos, ekologijos, dalykinės etikos besimokantiems studentams, dėstytojams, ekologiška veikla besirūpinančioms ir socialiai atsakingoms privataus ir viešojo sektoriaus organizacijoms, taip pat visiems, besidomintiems šiuolaikinės etikos analitika, inovatyviomis vertybių vadybos formomis bei praktinių dorovės problemų sprendimais sisteminiu lygmeniu.

     Mokslo darbų žurnalas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISSN 1822-8011 print
     ISSN 1822-8038 online
     Išl. metai 2010

     Mokslo darbų žurnalas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISSN 1648-4789
     Išl. metai 2010

     Aelita Skaržauskienė
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-196-4
     Išl. metai 2010

     Šiuolaikinėje vadyboje mokslininkai vis dažniau vartoja terminą „Naujoji realybė“ (angl. New Normal). Verslo sąlygos per paskutiniuosius metus fundamentaliai pasikeitė, tačiau aplinkos pokyčiai atveria daug galimybių tiems, kurie jiems yra pasiruošę.
     Dabartinė pasaulinė ekonomikos krizė iš esmės skiriasi nuo recesijų praeitame amžiuje, nes visuomenė išgyvena ne tik verslo ciklo svyravimus, bet ir ekonominės tvarkos asikeitimą.
     Visi šie procesai formuoja naujas mokslinių tyrinėjimų kryptis bei bandymus suvokti pasaulį kaip visumą.
     Sisteminio mąstymo poreikis svarbus šiuolaikiniame pasaulyje, kuris generuoja daugiau informacijos, negu įmanoma suvaldyti, ir sukuria tarpusavio ryšius, kuriuos sunku nuspėti.
     Monografija siekiama atsakyti į vadybai aktualų klausimą, kaip sisteminis mąstymas padėtų organizacijų vadovams kokybiškiau, tiksliau veikti ir pamatyti naujas, produktyvias organizacijos valdymo formas ir priemones.

     Aleksandra Teresė Veličkienė
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-194-0
     Išl. metai 2010

     Šis vadovėlis nėra parengtas tradiciniu būdu: gramatika, tekstai, žodynėlis. Kadangi lotynų kalba ne filologams dėstoma labai trumpai ir tikslas yra tik pagilinti specialybės (teisės, istorijos, filosofijos) žinias, svarbu, kad studentas, mokydamasis morfologijos, fonetikos bei sintaksės, rastų kuo daugiau teisės šaltinių, frazeologijos, terminų bei romėnų juristų definicijų. Todėl į vadovėlį įtraukti netradiciniai skyriai: Romėnų teisės terminai, Apibrėžimai, Frazeologija. Šių skyrių medžiaga padės rašant kursinius, bakalaurų bei magistrų darbus, rengiant pranešimus, kai būtini Europos valstybių teisės istorijos elementai.
     Šiuo vadovėliu galės naudotis ne tik studentai, bet ir visi, kas savo darbe susiduria su Europos teisės istorija, lotyniškos kilmės tarptautine leksika, romėnų teisės terminais – istorikai, politikai, mokytojai.

     Hamletas Markšaitis, Olga Sajadian 
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-188-9
     Išl. metai 2010

     Mokymo priemonėje aptariamos ir neformaliai išaiškinamos tiesinės algebros bei matematinės analizės pagrindinės sąvokos, nagrinėjami įvairių klasių uždavinių sprendimo metodai, pateikiama daug uždavinių sprendimo pavyzdžių ir pratimų su atsakymais.
     Leidinys naudingas norintiesiems savarankiškai perprasti tiesinės algebros ir matematinės analizės faktus. Mokymo priemonėje išdėstyti faktai yra tolimesnių matematikos studijų pagrindas, siekiant matematiką taikyti ekonomikoje, informatikoje ir kitose mokslo srityse.

     Mokslo darbai
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISSN 2029-3569
     Išl. metai 2010

     Autorių kolektyvas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-208-4
     Išl. metai 2010

     Konferencijos tematinė apimtis - socialinės programinės įrangos, skirtos socialinių makro- ir mega- sistemų tausojančios plėtros užtikrinimui ir ilgalaikio efektyvumo didinimui koncepcinis projektavimas, metodologinis pagrindimas ir praktinis panaudojimas. Konferencijos pranešimai apima tokius socialinių technologijų aspektus kaip organizacijų valdymas, administravimas ir savivalda, inovacijų skatinimas, socialinių reiškinių modeliavimas ir t. t.

     Autorių kolektyvas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-201-5
     Išl. metai 2010

     Burkhard Madea, Reinhard Dettmeyer
     Iš vokiečių kalbos vertė Sigitas Plaušinaitis
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-195-7
     Išl. metai 2010

     Mokslo darbai
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISSN 2029-2236 print
     ISSN 2029-2244 online
     Išl. metai 2010

     Atsakingasis redaktorius Justinas Usonis
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN  978-9955-19-193-3
     Išl. metai 2010

     Knygoje „Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei“ nagrinėjamos Lietuvos darbo teisės ir socialinės saugos užuomazgos, istorinė raida ir ateities perspektyvos. Monografijoje pagal darbo teisės sistemą analizuojami įvairūs Lietuvos darbo teisės raidos etapai. Knyga skiriama teisininkams ir visiems, besidomintiems Lietuvos darbo teise ir socialinės apsaugos teise.

     Autorių kolektyvas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-190-2
     Išl. metai 2010

     Vadovėlio „Daiktinė teisė“ tikslas – išanalizuoti daiktinės teisės paskirtį, jos vietą civilinės teisės sistemoje, atskleisti daiktinių teisinių santykių specifiką ir jų rūšis. Vadovėlyje nagrinėjami ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių daiktinių santykių teisinio reglamentavimo bruožai, supažindinama su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir kitų teismų jurisprudencija. Šis vadovėlis yra pirmas bandymas Lietuvos teisinėje literatūroje  išsamiai pristatyti daiktinę teisę kaip civili-nės teisės pošakį. Vadovėlis pirmiausia skiriamas teisę studijuojantiems universitetų ir kolegijų studentams, doktorantams, bet gali sudominti ir praktikuojančius teisininkus, nes jame galima susipažinti ne tik su daiktinės teisės doktrina, bet ir su aktualia teismų praktika.

     Atsakingasis redaktorius Vainius Smalskys
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-185-8
     Išl. metai 2010

     Vadovėlyje „Viešasis valdymas“ pristatoma viešojo administravimo ir viešojo valdymo samprata bei istorinė raida, aptariami viešojo valdymo teoriniai aspektai bei viešosios politikos ir viešojo administravimo santykis, analizuojama viešojo valdymo sistema ir viešojo administravimo sritys, supažindinama su viešojo administravimo modernizavimo kryptimis.
     Vadovėlis skirtas viešojo administravimo studentams ir visiems, besidomintiems viešuoju valdymu, dirbantiems viešojo sektoriaus organizacijose ir valstybės tarnyboje.

     Šarūnas Sakalauskas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-183-4
     Išl. metai 2010

     Monografijoje išanalizuota ir apibendrinta medžiaga papildo fizinio auklėjimo teorijos žinias naujais teiginiais, kurie padeda optimizuoti pratybų krūvius, rengiant jaunuosius krepšininkus, nagrinėjama sportinių krūvių apimtis ir intensyvumas metiniame treniruočių cikle, nustatytas ir įvertintas krepšininkų parengtumo lygis sudaro pagrindą tolimesniems jaunųjų krepšininkų tyrimams, pateikti metinio ciklo, mezociklų, mikrociklų modeliai pasitarnaus efektyvinant treniruočių proceso planavimą.
     Leidinys galėtų būti naudingas ir treneriams, ir kūno kultūrą ir sportą studijuojantiems aukštųjų mokyklų studentams, kūno kultūros mokytojams, sporto teorijos specialistams, taip pat visiems, norintiems daugiau sužinoti apie jaunųjų krepšininkų rengimą.

     • Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai. Vadovėlis 

     Sudarytoja Jautrė Ramutė Šinkūnienė
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-184-1
     Išl. metai 2010

     Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros mokslininkų kolektyvo kartu su kolegomis parengtame pirmajame originaliame vadovėlyje „Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai“, derinant empirinę lietuvišką ir užsienio teorinę patirtį, sukaupta gausi mokslinė teorinė, metodinė ir praktinė informacija.  Vadovėlio medžiaga išdėstyta dviejose dalyse, kurios jungia svarbiausius specialybinius socialinio darbo bakalauro studijų programos dalykus: I – „Socialinio darbo profesinė veikla ir metodai“ ir II – „Socialinis darbas su klientų grupėmis“ dalyse analizuojamos žinios ir vertybės, metodai ir įgūdžiai, praktika ir mokėjimai, pristatoma tyrimų, atliktų Lietuvoje, statistika ir duomenys. Knyga skirta Lietuvos aukštųjų mokyklų Socialinio darbo programos studentams, siekiant rengti kvalifikuotus specialistus moksliniam ir praktiniam darbui. Vadovėlis pasitarnaus socialinių darbuotojų praktikų kvalifikacijos ir profesinių kompetencijų plėtrai, socialinio darbo kultūros raidai Lietuvoje.

     Nijolė Burkšaitienė, Jolita Šliogerienė
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-182-7
     Išl. metai 2010

     Ši monografija parengta remiantis Lietuvos mastu atliktu tyrimu ir yra pirmasis bandymas apibendrinti užsienio šalių universitetų patirtį bei tyrimus vertinant ir pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Monografijoje pateikiama neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo universitete sistema, numatanti vertinimo bei pripažinimo procedūrą, etapus ir vertinimo modelius. Knygoje pristatomi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitete poreikio Lietuvoje reprezentatyvaus tyrimo rezultatai, pateikiama Mykolo Romerio universitete įvykusio Elektroninio mokymosi pasiekimų aplanko mokymų efektyvumo ir naudingumo atvejo analizė. Atskirame skyriuje pateikiamos metodinės ir praktinės rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą atliekančiai institucijai, ekspertų grupei ir kandidatui, siekiančiam formalizuoti mokymosi neakademinėje aplinkoje pasiekimus.

     Autorių kolektyvas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-180-3
     Išl. metai 2010

     Mykolo romerio universiteto kūrybos knyga leidžiama jau antrąjį kartą. Čia spausdinami literatūros (poezijos, prozos), fotografijos, tapybos, siuvinėjimo darbai. Knyga skirta puoselėti Universiteto kūrybą, kūrybiškumą ir kultūrą.

     Mantas Valužis
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-179-7
     Išl. metai 2010

     Mokomajame leidinyje trumpai išdėstytas matematinės logikos įvadas. Skaitytojas supažindinamas supagrindinėmis matematinės logikos sąvokomis, loginių teiginių išvedimų normaliosiomis disjunkcinėmis ir konjunkcinėmis formomis, pagrindinėmis loginių funkcijų klasėmis ir jų savybėmis. Taip pat glaustai aptariamos svarbiausios predikatų logikos sąvokos ir jų savybės. Leidinys skirtas studentams, besigilinantiems į informatikos mokslus, ir visiems, kas domisi matematine logika.

     Autorių kolektyvas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-178-0
     Išl. metai 2010

     Vadovėlyje pateikiama dabartinės kriminologijos mokslo žinių sisteminė apžvalga, nusikalstamumo, jo priežastingumo raida Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Vadovėlis skirtas teisės krypties studentams ir mokslininkams, taip pat visų socialinių mokslų studentams ir mokslininkams bei visiems, kas dalyvauja sprendžiant baudžiamosios ir apskritai socialinės politikos bei nusikalstamumo prevencijos problemas. Tikimės, jis bus naudingas visiems, besidomintiems kriminologijos problemomis, – švietimo darbuotojams, žurnalistams, verslininkams, visai visuomenei.

     Autorių kolektyvas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-171-1
     Išl. metai 2010

     Mokomasis leidinys „Workbook for Law Students“ – pratybų knygelė, skirta teisės bei teisės ir valdymo bakalauro studijų programų studentams, teisininkams ir visiems, kurie nori pramokti teisės anglų kalbos. Autentiškų tekstų, atspindinčių šiuolaikiškas realijas, pagrindu parengtos užduotys padės studijuojantiesiems ne tik praturtinti savo anglų kalbos žodyną, bet ir suteiks įdomios ir naudingos informacijos apie romanų–germanų ir anglosaksų teisės sistemas.

     Autorių kolektyvas
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISSN 1822-993X
     Išl. metai 2010

     „Mokslinės minties šventė“ – tai tradicine tapusi tarptautinė konferencija, organizuojama Mykolo Romerio universiteto Studentų mokslinės draugijos ir kasmet suburianti vis daugiau konferencijos dalyvių ir svečių. Akivaizdu, kad šis renginys tapo neatsiejama mokslo pažinimo proceso dalimi. Leidinyje spausdinami tarptautinės studentų konferencijos „Mokslinės minties šventė – 2010“, vykusios kovo 30–31 dienomis, moksliniai straipsniai nacionalinės ir tarptautinės teisės, finansų ir ekonomikos, socialinės politikos, žmogaus teisių, demokratinės santvarkos ir teisinės valstybės valdymo temomis, kurios aktualios kiekvienam iš mūsų.

     Alfonsas Laurinavičius
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-168-1
     Išl. metai 2010

     Knygoje nagrinėjamos vakarų demokratinių nuostatų įtvirtinimo problemos plėtojant vadybinės, socialiai orientuotos Lietuvos valstybės pagrindus. Keičiantis valstybės, verslo ir nevyriausybinių organizacijų sąveikos modeliui, iš esmės keičiasi ir tradiciškai laikomų konservatyviomis institucijomis – statutinių valstybės tarnybų administravimas. Mokslinio tyrimo metodais darbe atskleidžiamos šių sektorių partnerystės prielaidos, teisinio reglamentavimo tendencijos kuriant vakarietišką gerovės valstybę.  Autorius tikisi, kad knyga sudomins ir studentus, ir praktikus, nes pateiktos ne vien tik hipotezės, išsamiau nagrinėtinos temos, bet ir praktikos mokslinių tyrimų duomenys, pasiūlymai, kaip spręsti valstybės tarnybai ir verslui kylančius tarpusavio sąveikos plėtros klausimus.

     Ats. red. Gediminas Mesonis
     Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-166-7
     Išl. metai 2010

     Mykolo Romerio universiteto leidinys „Regnum est: 1990 m. Kovo 11 d. Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui“ skirtas Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo 20 metų sukakčiai paminėti. Knyga dedikuojama Mykolo Romerio universiteto garbės daktarui profesoriui Vytautui Landsbergiui.
     Dauguma leidinio autorių – Mykolo Romerio universiteto mokslininkai. Knyga sudaryta iš keturių dalių. Pirmojoje leidinio dalyje skelbiami straipsniai, kuriuose nagrinėjami Lietuvos valstybės atkūrimo konstituciniai, istoriniai ir politiniai aspektai. Antroji knygos dalis skirta Lietuvos valstybės teisinės sistemos raidai. Šioje dalyje aptariami naujausios žmogaus teisių apsaugos, teismų veiklos ir kiti teisinės sistemos funkcionavimo ypatumai. Trečiojoje knygos dalyje nagrinėjamos valstybės valdymo problemos. Ketvirtojoje leidinio dalyje apžvelgiami Lietuvos kaip socialiai orientuotos valstybės bruožai.
     Šis leidinys skirtas teisininkams, ekonomistams, politikos mokslų atstovams, praktikams.
     Knyga bus vertinga doktorantams, studentams ir visiems, kurie domisi Lietuvos demokratinės valstybės atkūrimu, tolesne Lietuvos kaip teisinės valstybės raidos perspektyva.

     Aleksandra Teresė Veličkienė, Sigita Kaikarienė
     Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
     ISBN 978-9955-19-164-3
     Išl. metai 2010

     Knygoje aptariamos senovės Romos politikos, moralės, teisės ir socialinio gyvenimo temos, karinės organizacijos raida, demokratijos, laisvės, įstatymo kategorijos, valstybės valdymo principai. Autorės remiasi ne tik garsių istorikų, bet ir literatūros kūrėjų (Juvenalio, Marcialio, Petronijaus ir kt.) tekstais. Medžiaga dėstoma teminiu principu, tad skaitytojas galės atsirinkti tai, kas jam įdomu ir tuo metu svarbu.
     Knyga yra mokomoji, todėl joje praplečiamos ir pagilinamos Romos istorijos vadovėliuose pateikiamos žinios. Romos istorikų citatos ir glausti jų kūrinių fragmentų perpasakojimai atskleidžia autentišką to meto istorinės literatūros stilių, gausu romėniškos ironijos ir šmaikštumo pavyzdžių. Skaitytojo įspūdžių tėkmės čia netrikdys nuolatinės šaltinių nuorodos, tačiau svarbiausi panaudoti kūriniai aptariami skyriuje „Romos istorijos šaltiniai“. Gausybės pareigūnų institucijų pavadinimai pateikti ir lotynų kalba.
     Knygoje ypač daug dėmesio skiriama istorinėms asmenybėms: garsiems karvedžiams, imperatoriams, jų asmeniniams bruožams ir kartais net šeimoms.