PublikacijosBitinas, B., Jegelevičienė, V. (2015). Diagnostinio aprašo konstrukto validumas. Pedagogika, 118(2), 58-73.

Čepaitė, V., Prakapas, R. (2012). Metakognityvinių gebėjimų ugdymas socialinio ugdymo pamokose. Socialinis darbas, 11(2), 433-442.

Čiuladienė, G. (2012). Gabių vaikų situacija mokykloje: konfliktinė sąveika su bendraklasiais ir mokytojais ir jos korekcija. Acta Paedagogica Vilnensia, 28, 133-147.

Dudaitė, J. (2013). Uždavinio formato poveikis uždavinio sprendimo rezultatams. Socialiniu mokslu studijos, 5(2), 515-524.

Dudaitė, J., Prakapas, R. (2016). Lietuvos mokytojų, dirbančių su „ActivInspire“ interaktyviąja sistema, patirtys. Socialinis darbas, 14(1), 82-91.

Dudaitė, J., Prakapas, R. (2016). Lietuvos mokytojų, dirbančių su „ActivInspire“ interaktyviąja sistema, patirtys organizuojant pamokos darbą. Socialinis darbas, 14(2), 199-209.

Gudžinskienė, V., Česnavičienė, J. (2014). 5-8 klasių mokinių sveikos gyvensenos žinios, įgūdžiai ir įpročiai, taikant informacijos motyvacijos įgūdžių modelį. Socialinis darbas, 13(2), 167-178.

Gudžinskienė, V., Česnavičienė, J. (2015). Mokytojų požiūris į integruotą sveikatos ugdymą ir vaidmuo jj įgyvendinant. Acta Paedagogica Vilnensia, 34, 74-88.

Gudžinskienė, V., Railienė, A. (2012). Gyvenimo įgūdžių ugdymo ir ugdymo karjerai sąsaja: bendrojo lavinimo kontekstas. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 61-72.

Indrašienė, V., Merfeldaitė, O. (2013). Ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas vaikų socializacijos centre. Tiltai, 64(3), 125-140.

Indrašienė, V., Merfeldaitė, O., Šimkutė, L. (2015). Pedagoginių studijų pasirinkimo veiksnių ir studentų tolesnio ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu sąsajos. Pedagogika, 119(3), 22-32.

Indrašienė, V., Prakapas, R. (2016). Vaikų elgsenos stebėsenos kaip socialinio pedagogo darbo priemonės taikymo galimybės. Pedagogika, 124(4), 105-116.

Jegelevičienė, V., Merfeldaitė, O., Railienė, A. (2016). Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys: tėvų požiūris. Pedagogika, 124(4), 117-128.

Merfeldaitė, O., Railienė, A. (2012). Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo analizė: pedagogų karjeros proceso metmenys. Socialinis darbas, 11(2), 367-378.

Prakapas, R., Čepaitė, V. (2011). Kritinio mąstymo ugdymo galimybės teisinio ugdymo pamokose. Socialinis darbas, 10(2), 181-192.

Prakapas, R., Juciuvienė, D. (2012). Teisinio ugdymo integracija pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose. Socialinis darbas, 11(1), 141-150.

Prakapas, R., Liubeckaitė, J. (2013). Patyčių prevencijos išgrynintoje gimnazijoje bruožai. Socialinis darbas, 12(1), 109-120.

Valantinas, A., Čiuladienė, G. (2012). Tėvų į(si)traukimas į vaikų ugdymą: ar tai problema Lietuvos mokyklose? Socialinis darbas, 11(2), 401-410.

Valantinas, A., Čiuladienė, G. (2013). Tėvų įsitraukimo į mokyklos gyvenimą, mokymosi pasiekimų ir mokytojo darbo vertinimo sąsajos. Socialinis darbas, 12(2), 308-318.

Žibėnienė, G. (2012). Verslumą ugdančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: aktualūs aspektai ir tendencijos Europoje. Socialinis darbas, 11(2), 379-389.

Žibėnienė, G. (2016). Studijų rezultatų sąsajų su studijų metodais, taikant žodines mokymo priemones, teorinis pagrindimas. Pedagogika, 124(4), 193-205.

Žibėnienė, G., Barkauskaitė, M. (2014). Būsimų mokytojų - pirmo kurso studentų - kokybiškų studijų vizija. Pedagogika, 113(1), 58-75.