Apie mus

Kanceliarijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir vizuoja Universiteto teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus kancleriui dėl galiojančių Universiteto teisės aktų tobulinimo;
 • rengia ir vizuoja Universiteto sutarčių projektus, tikrina kitų asmenų parengtų Universiteto sutarčių projektų teisinį pagrįstumą;
 • renka, analizuoja ir apibendrina Universiteto padalinių paraiškas ilgalaikiam ir trumpalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;
 • laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus; tikrina, ar tinkamai parengti su viešaisiais pirkimais susiję dokumentai, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina šių dokumentų apskaitą bei saugojimą;
 • teikia kancleriui siūlymus dėl skyriaus vadybos tobulinimo, korupcijos ir protekcionizmo prevencijos Universitete; 
 • rektoriaus ar kanclerio pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl Universiteto darbuotojų ir studentų netinkamo elgesio, drausmės pažeidimų, teisės aktų reikalavimų nevykdymo;
 • savo kompetencijos ribose atstovauja Universiteto interesams teismuose, taip pat kitose institucijose;
 • teikia konsultacijas kancleriui darbo teisės ir viešųjų pirkimų perdavimo klausimais;
 • perkelia pažangią nacionalinę ir tarptautinę praktiką, diegia inovacijas į su skyriaus veikla susijusius procesus;
 • vadovaudamasis Universiteto dokumentacijos planu formuoja laikino saugojimo bylas, pasibaigus dokumentų saugojimo terminui nurašo jas ir sunaikina;
 • kompetencijai priskirtais klausimais glaudžiai bendradarbiauja su Universiteto struktūriniais padaliniais.