Aktuali informacija

2017/2018 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS

2017/2018 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2017/2018 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas

2016/2017 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS

2016/2017 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2016/2017 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas

2015/2016 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS

2015/2016 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2015/2016 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas

2014/2015 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS
2014/2015 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2014/2015 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas


Universiteto bendruomenės nariai, 

reaguodami į Universitete platinamą informaciją apie baigiamųjų ir kitų rašto darbų plagiato patikrą plag.lt sistemoje, informuojame, kad Mykolo Romerio universitetas, kaip ir kiti Lietuvos universitetai, yra atsiribojęs nuo darbų patikros šiame (plag.lt) portale. Universitete yra naudojama oficiali Lietuvos aukštųjų mokyklų antiplagiavimo patikrinimo sistema – Elektroninio antiplagiato atpažinimo sistema (EPAS), kuria naudojasi Universiteto dėstytojai bei administracijos darbuotojai, siekdami nustatyti galimus akademinio nesąžiningumo – plagiato – atvejus.

Norime, kad studentai nebūtų klaidinami, todėl informuojame, kad plag.lt sistemoje patikrintas darbas gali neatitikti Universiteto antiplagiato atpažinimo sistemoje gautų rezultatų.

Rašto darbų plagiavimo atvejus Universitete numato Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 29 straipsnis.

Elkimės sąžiningai ir atsakingai,

Akademinių reikalų centras


Tikslinės išmokos

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 

3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;

3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

* jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);

*  studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.


Informacija dėl įmokos už studijas

INFORMACIJA DĖL MOKĖJIMO UŽ STUDIJAS


 Informacija dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo

Už studijas sumokėta kaina kompensuojama tik pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentams:

 • kurie atitinkamą studijų laikotarpį baigė valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
 • kurie neturi akademinių skolų;
 • kurių studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį;
 • kuriuos aukštoji mokykla įtraukė į asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą.

Per 5 darbo dienas nuo sąrašų pateikimo fondui termino pabaigos Fondo valdyba priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Ji patvirtina valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą, o Fondas šiuos asmenis informuoja elektroniniu paštu.

Studentai, kurie elektroniniu paštu gavo pranešimą apie skirtą kompensaciją, per 15 darbo dienų nuo Fondo valdybos sprendimo priėmimo dienos privalo fondui pateikti prašymą šiai kompensacijai išmokėti. Nepateikus prašymo, kompensacija neišmokama – laikoma, kad studentas atsisakė šios kompensacijos.


Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimas (šaltinis: Valstybinis studijų fondas)


 Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus atvejus, kai pirmosios studijų pakopos arba vientisosios studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Nuo studijų kainos grąžinimo atleidžiami asmenys, jeigu:

  • studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
  • teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia fondui tai patvirtinančią pažymą; 
  • kurie rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
  • kuriems sesija buvo pratęsta  ir studijų semestrą jie baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
  • kurie buvo išvykę dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
  • kurie buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
  • miršta.

Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt


Studijų krepšelio grąžinimo administravimas (šaltinis: Valstybinis studijų fondas)


Informacija dėl pažymų

Akademinių reikalų centro Studijų skyrius priima prašymus pažymoms apie teisės ir policijos veiklos programos studijas (darbo stažui patvirtinti) studijavusiems 1990-2009 metais Vilniuje, parengti. Prašymo pavyzdys

Informuojame, kad Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1I-18 Dėl įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius bei įkainius Mykolo Romerio universitete patvirtinimonustatyti įmokos dydžiai:

 

Eil. Nr.

Įmokos pavadinimas

Įmokos dydis (EUR)

Įmokos kodas

1.Už nestandartinę pažymą, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką*

25,00

103251

2.Už nestandartinę pažymą, kai nereikia atlikti papildomos informacijos paieškos**

10,00

103251

3.Už vieną įsakymo išrašą

2,20

103251

 

Mykolo Romerio universiteto sąskaitos rekvizitai:

Gavėjas – Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas – 111951726
Gavėjo sąskaita AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590, banko kodas – 73000

* kai prašoma informacijos apie 1990-2009 m. m. atliktas tarnybas
** kai prašoma informacijos apie studijų eigą 1990-2009 m. m.Absolventų dėmesiui! Dėl diplomų ir priedėlių atsiėmimo prašytume kreiptis į Rinkodaros ir priėmimo skyriaus vedėją (IV-201 kab.) darbo metu - pirmadienį - ketvirtadienį 8.00 - 16.30, penktadienį - 8.00 - 15.00, pietų pertrauka - 12.30 - 13.00.