Viešoji teisė

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos teisės specialistą, gebantį dirbti įvairiose viešųjų ryšių ir santykių srityse - valstybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose ir pelno siekiančiose įmonėse. Kadangi viešoji teisė apima daug teisės mokslo sričių, todėl atrinkti tie studijų dalykai, kurie tiesiogiai padeda gilinti būsimųjų magistrų teisės mokslo ir praktikos žinių sistemą bei ugdyti jų gebėjimus profesionaliai veikti nuolatos kintančiame viešąjame šalies socialiniame gyvenime ir  kvalifikuotai teikti teisines paslaugas.
Būsimieji viešosios teisės magistrai, vadovaujami patyrusių mokslinių vadovų, per tris semestrus turi parengti ir apginti magistro baigiamąjį darbą pasirinkta tema. Taip pat jie studijuos šiuos dalykus: a) pirmąjį semestrą - "Teisinės valstybės kūrimo problemos", "Socialiniai pokyčiai ir administracinė teisė", "Viešojo administravimo aktų ir administracinių sutarčių priėmimas ir įgyvendinimas", "Magistro baigiamasis darbas"; b) antrąjį semestrą - "Lietuvos Respublikos konstituciniai institutai", "Teisės sociologija", "Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas", "Žiniasklaidos teisė"; c) trečiąjį semestrą - "Viešųjų pirkimų teisė", "Europos Sąjungos teisinės sistemos aktualija", "Vykdomosios valdžios institucijos Lietuvoje ir užsienio šalyse".
Daugumą "Viešosios teisės" studijų dalykų dėstys Lietuvoje žinomos asmenybės ir teisės ekspertai. Pavyzdžiui: "Lietuvos Respublikos konstituciniai institutai" dalyko paskaitas skaitys žinomas Lietuvos konstitucinės teisės ekspertas prof. dr. Vytautas Sinkevičius, buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo narys; "Teisinės valstybės kūrimo problemos" - skaitys prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila, pirmasis Lietuvoje parašęs monografiją "Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje"; "Teisės sociologiją" ir "Magistro baigiamasis darbas" - skaitys prof. dr. Vytautas Šlapkauskas, pirmasis Lietuvoje parašęs teisės sociologijos vadovėlį; "Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas" - doc. dr. Dalia Vasarienė, Aukščiausiojo teismo teisėja; "Socialiniai pokyčiai ir administracinė teisė" -  skaitys dr. Gintautas Vilkelis, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo kancleris; "Žiniasklaidos teisė" - skatys dr. Algimantas Šindeikis, garsus Lietuvos visuomeninis veikėjas ir advokatas;
"Viešosios teisės" studijų programos absolvento įgyta teisės magistro kvalifikacija suteikia jam labai plačias galimybes užimti teisininko ar įvairaus lygmens vadovo pareigas įvairiose valstybinėse, visuomeninėse ir privačiose institucijose.

  • Prof. habil. dr Alfonsas Vaišvila yra M. Romerio universiteto Teisės filosofijos ir istorijos  katedros profesorius, filosofijos daktaras ir habilituotas teisės daktaras. Tyrinėja teisės teorijos, teisinės valstybės, konstitucinės jurisprudencijos, šiuolaikinių socialinių procesų raidos ir dvaro teisės problemas. Yra sukūręs originalią personalistinę teisės sampratą, paskelbęs dešimt knygų ir monografijų, iš kurių minėtinos: „Logikos mokslas Lietuvoje 1900-1940 m.“ (1980), „Teisės teorija“ (trys laidos 1999-2010), „Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje“ (2000), „Teisinis personalizmas: teorija ir metodas“ (2010), „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė“ I tomas (2013). Sudarytojas ir autorius kolektyvinės monografijos „Teisė ir demokratija: Demokratija Lietuvoje: tarp Vakarų ir Rytų 1990-2007 m. (2009). Už nuopelnus Lietuvos mokslui apdovanotas  Gedimino ordino riterio kryžiumi (2004). Buvusio Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertas ir Socialinių mokslų komiteto pirmininkas, mokslinių žurnalų „Teisės filosofija ir teisės teorijos problemos“ (Kijevas, ukrainiečių kalba nuo 2011) ir „Jurisprudencija“ (M. Romerio univ.) redkolegijų narys.
  • Prof. Dr. Vytautas Sinkevičius. Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: Konstitucija ir jos aiškinimas, konstitucinės justicijos teorinės ir praktinės problemos, Seimo veiklos konstituciniai pagrindai, pilietybė. Išleido monografijas „Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918 – 2001 metais“ (2002 m.), „Parlamento teisės studijos“ (2011 m.), vadovėlį aukštosioms mokykloms „Lietuvos parlamento teisė“ (2013 m.); kelių kolektyvinių monografijų bendraautorius. Paskelbė apie 40 mokslo straipsnių įvairiuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, taip pat ir užsienio, skaitė pranešimus įvairiose mokslinėse konferencijose, taip pat ir tarptautinėse. Stažavosi Lozanos lyginamosios teisės institute (Šveicarija), Viešosios teisės ir tarptautinės teisės institute Heidelberge (Vokietija), įvairių valstybių parlamentuose.  Ilgą laiką dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamente, buvo Teisės departamento direktoriumi. Nuo 1999 m. iki 2008 m. – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas. Dalyvavo rengiant Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo (1990 m. Kovo 11-osios) Aktą ir su juo susijusius Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo teisinius dokumentus; dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos 1991 metų tarpvalstybinių santykių pagrindų sutartį; buvo Lietuvos Respublikos Valstybinės derybų delegacijos dėl Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos narys. Dalyvavo rengiant įvairių Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų Seimo priimtų teisės aktų projektus. Buvo 1992 m. spalio 25 d. priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto rengimo darbo grupės narys. 2010 m. Seimo nutarimu paskirtas Lietuvos Mokslo Tarybos nariu. Dėsto Lietuvos konstitucinės teisės kursą.
  • Prof. Dr. Vytautas Šlapkauskas yra Mykolo Romerio universiteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesorius, teisės sociologijos - visuomenės, žmonių grupių ir pavienių individų socialinio (bendruomeninio) gyvenimo ryšio su teise reiškinių tyrinėtojas ir šio mokslo Lietuvoje kūrėjas. Šia tematika parašė daugumą savo mokslinių darbų - pavyzdžiui, pirmąjį Lietuvoje teisės sociologijos vadovėlį "Teisės sociologijos pagrindai" (2004, 628 p.) ir yra vadovėlio "Demokratija ir vietos bendruomenė Lietuvoje" (2011), monografijų "Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje" (2006), "Globalization and Culture: Contemporary Social Cognition" (2008), „Teisė ir demokratija. Demokratija Lietuvoje: tarp Vakarų ir Rytų (1990-2007)“ (2009) ir mokslo studijų "Teoriniai teisėkūros pagrindai ir problemos" (2012) bei "Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje" (2013) bendraautorius. Vytautas Šlapkauskas yra virš 25 mokslinių knygų autorius ir bendraautorius. Jis stažavosi Guldenbreng-Brabant institute (Olandija, 1993), OESD Copenhagen centre (Danija, 1994) bei dalyvavo 8 tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose. Vytautas Šlapkauskas yra Lietuvos arbitražo teismo ekspertas. Jo moksliniai interesai apima plačias mokslo sritis: teisės sociologiją ir teisės filosofiją, teisės politiką ir edukologiją, visuomenės socialinį integralumą ir saugumą.  
  • Doc. Dr. Dalia Vasarienė dirba Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete jau daugiau nei 15 metų. Ji įgijo socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro diplomą 2002 metais. D.Vasarienė taip pat yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja.
  • Dr. Algimantas Šindeikis yra Mykolo Romerio universiteto lektorius, praktikuojantis advokatas, dirbantis žiniasklaidos teisės srityje. Algimanto Šindeikio advokato teisinės praktikos sritys taip pat yra medžioklės, nekilnojamo turto, privačios žemės ir miškų nuosavybės teisės sritys. Algimantas Šindeikis yra politinio savaitraščio “Veidas” leidėjas daugiau nei 20 metų. Algimanats Šindeikis skaito žiniasklaidos teisės paskaita tiek teisės, tiek analitinės žurnalistikos studentams. 2013 m. Algimantas Šindeikis buvo LR Prezidentės paskirtas ir dirbo nuolatinės teisėjų vertinimo komisijos nariu. Algimanats Šindiekis yra Privačių Lietuvos miškų savininkų asociacijos valdybos narys ir atstovauja šia organizaciją Lietuvoje ir užsienyje. 
  • Dr. Justina Nasutavičienė įvairias su ES teise susijusias disciplinas dėsto septintus metus. Ji turi ilgametę praktinę darbo su ES teise patirtį, įgytą dirbant Europos teisės departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Lektorė nuolatos vykdo mokslinius tyrimus savo straipsniuose nagrinėdama įvairius ES konkurencinės teisės, žmogaus teisių, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos įtakos ES teisei ir kitus su ES teise susijusius aspektus. Dr. Justina Nasutavičienė taip pat yra Lietuvos Europos teisės asociacijos steigėja.  
  • Dr. Gytis Kuncevicius yra Mykolo Romerio universiteto, Teisės fakulteto, Konstitucinės ir administracinės teisės lektorius (nuo 2005 m), advokatas ( nuo 2014 m). 2012 metais Mykolo Romerio universitete apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją tema “Administracinės sutarties institutas ir jo teorinis pagrindimas”. Nuo 2008 m. yra Advakatų kvalifikacinių egzaminų komisijos narys, paskirtas LR teisingumo ministro. Kaip mokslininkas dalyvauja teisėkūros procese, LR teisingumo ministro paskirtas dviejų darbo grupių įstatymų  projektams rengti nariu. Veda mokymus administracinės teisės ir administracinio proceso teisės temomis valstybės tarnautojams, teisėjams, privataus sektoriaus teisininkams. Mokslinių tyrimų interesai: administracinės sutartys, viešojo valdymo (administravimo) formos, administracinio proceso teisės problemos, administraciniai ginčai.
  • Dr. Tomas Žilinskas yra Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto lektorius. T. Žilinskas Mykolo Romerio universitete dėsto nuo 2010 m. Yra skaitęs paskaitų kursą ir Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto Teisės fakultete. Jis yra eilės mokslinių publikacijų autorius ir bendraautorius. Dėstytojas aktyviai dalyvauja įvairiose mokslinėse konferencijose ir praktiniuose seminaruose. Rašydamas daktaro disertaciją atliko stažuotę Groningeno universiteto Teisės fakultete (Nyderlandai). Dr. T. Žilinsko mokslinių interesų sritis yra plati - nuo viešosios iki privatinės teisės aktualių klausimų. Kartu T. Žilinskas turi didelę privatinės teisės teisininko patirtį.
  • Dainius Kenstavičius yra Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto lektorius nuo 2008 metų. Nuo pat dėstymo pradžios lektorius gilinosi į konstitucinės ir lyginamosios konstitucinės teisės disciplinas. Dainius Kenstavičius yra išleidęs publikacijų tiek Lietuvos konstitucinės teisės, tiek lyginamosios konstitucinės teisės tematikomis. Dainius Kenstavičius taip pat yra advokatas (nuo 2010 metų), besispecializuojantis ginčų sprendimų srityje, kurioje žymią dalį sudaro viešųjų pirkimų bylos.