Verslo teisė


  • Kryptis - Teisė
  • Suteikiama kvalifikacija - Teisės magistras
  • Studijų trukmė: nuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m., ištęstinės studijos (studijos paprastai vykdomos šeštadieniais) - 2 m.
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Domina teisinis darbas įvairiose verslo srityse? Nori kurti tikrą pridėtinę vertę savo klientams, verslo organizacijoms? Nori būti pasirengęs užduoti reikiamus klausimus derybose dėl verslo  sandorių? Tau įdomu, kokią teisinę formą geriausia parinkti naujo verslo kūrimui? Ką patarti įmonių, turinčių mokumo problemų, vadovams?

Tada sužinok visus atsakymus ir įgyk konkurencingas kompetencijas, kurių reikia verslui, ir kurių reikalauja šiuolaikiniai klientai, pasirinkdamas Verslo teisės magistrantūros studijas!

Kuo Verslo teisės magistrantūros studijos ypač naudingos?  Baigęs šias studijas:
  • įgysi gebėjimus perprasti sudėtingus teisės niuansus realiose verslo situacijose ir būsi pasirengęs iškart juos taikyti praktikoje; 
  • būsi pasirengęs tinkamai atstovauti savo klientams įvairiose verslo teisės srityse;
  • įgijęs specializuotų verslo teisės žinių, įgysi konkurencinį pranašumą ir žymiai pagerinsi savo karjeros perspektyvas.

Be to, studijuoti Verslo teisę ne tik naudinga, bet ir įdomu!

Atsižvelgus į realius rinkos poreikius ši programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą.

Studijų metu analizuosi realias teisines verslo santykių situacijas. Darbo grupėse metu ugdysi versle ypač reikalingus komandinio darbo įgūdžius, nagrinėsi svarbiausias tarptautinių ir nacionalinių teismų bylas. Turėsi galimybę įsijungti į MRU Teisingumo tyrimų laboratorijos veiklą. Įvairių verslo sričių ginčų efektyvaus sprendimo kompetencijas plėtosi diskutuodamas su savo srities profesionalais, akademikais-praktikais (advokatais, kitais praktikuojančiais teisininkais), turinčiais išskirtinės praktinės patirties verslo teisės srityje ir dėstančiais tokius programos dalykus:
 
•    Sutarčių teisė;
•    Verslo organizavimo teisinės formos;
•    Konkurencijos teisė;
•    Pramoninės nuosavybės teisė;
•    Civilinė teisinė atsakomybė;
•    Vartotojų teisių apsauga;
•    Bankroto teisė;
•    Finansinių priemonių ir jų rinkos teisė.

Taip pat galėsi pasirinkti, kokius papildomus įgūdžius nori tobulinti, iš šio alternatyvių studijų dalykų sąrašo:
1 semestre:
•    Mokesčių teisė ir mokesčių administravimas;
•    Sandorių negaliojimo problemos;
•    Statybos teisė.

2 semestre:
•    Banko sandoriai;
•    Verslo teisės ekonominė analizė;
•    Transportavimo sutarčių ir vežėjo atsakomybės ypatumai.


STUDIJŲ DALYKUS DĖSTANTYS DĖSTYTOJAI


Programos vadovė doc. dr. Salvija Kavalnė (el. p. kavalne@mruni.eu)

Doc. dr.  Salvija Kavalnė yra Privatinės teisės instituto docentė, dėsto Bankroto teisės dalyką, Magistro baigiamojo darbo metodologiją, yra Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovo pavaduotoja. Dėstytoja turi daugiau kaip dešimties metų praktinio teisinio darbo stažą (teismo pirmininko patarėja, advokate ir kt.), tiek pat laiko dėsto Mykolo Romerio universitete. Teisės mokslų daktaro mokslo laipsnį ji apsigynė 2009 m. S. Kavalnė taip pat turi Lyginamosios teisės magistro laipsnį, suteiktą Vokietijos Bonos Friedricho-Wilhelmo universiteto. Be kitų publikacijų doc. Salvija Kavalnė yra vadovėlių "Bankroto teisė. Pirmoji  knyga" ir "Bankroto teisė. Antroji knyga" bendraautorė. Ji domisi tiek nacionalinėmis, tiek tarptautinėmis bankroto teisės aktualijomis, yra Lietuvos nemokumo teisės tinklo, ekspertų tinklo, jungiančio teisės mokslininkus ir praktikus, aktyviai veikiančius bankroto ir restruktūrizavimo teisės taikymo bei plėtros srityse, valdybos pirmininkė ir Šiaurės šalių nemokumo tinklo narė. Atlieka mokslinius užsakomuosius tyrimus bankroto teisės srityje. Dirba eksperte įvairiose Europos Sąjungos misijose užsienio šalyse.
Doc. dr. Salvija Kavalnė domisi suaugusiųjų mokymo ypatumais, inovatyvaus dėstymo metodika, paskaitų ir seminarų metu itin daug dėmesio skiria procesinių dokumentų rengimui, praktinėms užduotims, komandiniam darbui. Programoje doc. dr. Salvija Kavalnė dėsto  Bankroto teisės kursą.
Prof. dr. Virginijus Bitė universitete dirba nuo 2005 m., dėsto įmonių teisės srities dalykus tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis, vadovauja Privatinės teisės institutui bei Teisingumo tyrimų laboratorijai, atlieka mokslinius tyrimus (publikuoja straipsnius) įmonių teisės srityje tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, yra mokslo žurnalo „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos narys, bendrovių teisės mokslininkų tarptautinės grupės narys, stažavosi įvairiuose užsienio universitetuose. Teisine praktika prof. dr. Virginijus Bitė užsiima nuo 2004 m., nuo 2008 m. dirba verslo teisės advokatu, yra Lietuvos Advokatūros Civilinės teisės ir civilinio proceso komiteto pirmininkas bei Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras, veda įvairius mokymus įmonių teisės klausimais. Programoje prof. dr. Virginijus Bitė dėsto Verslo organizavimo teisinių formų kursą.
Prof. dr. Asta Dambrauskaitė turi 15 metų privatinės teisės dėstymo patirties. Yra dėsčiusi Civilinę teisę (bendrąją ir specialiąją dalis), sandorių kursą anglų kalba, šiuo metu dėsto dalykus „Sandorių negaliojimo problemos“ ir „Lyginamoji sutarčių teisė“. Socialinių mokslų srities teisės krypties mokslų daktaro laipsnį įgijo apgynusi disertaciją dvigubo vadovavimo pagrindu (co-tutelle de thèse), jai suteikti Mykolo Romerio universiteto ir Aix-Marseille universiteto (Prancūzija) mokslų daktaro diplomai. Stažavosi Paryžiuje įsikūrusiame mokslinių tyrimų centre „Fondation Maison des Sciences de l’Homme“, Savojos universiteto Teisės fakulteto Privatinės ir viešosios teisės prievolių ir vartotojų teisių mokslinių tyrimų centre (Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation, CDPPOC), Šveicarijos lyginamosios teisės institute Lozanoje, Glazgo universiteto Teisės fakultete. Dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose, tarptautinėse konferencijose, rengia publikacijas privatinės teisės temomis (sandorių negaliojimo, lyginamosios sutarčių teisės, paveldėjimo tematikomis), vadovauja rengiant magistro baigiamuosius darbus ir daktaro disertacijas. Asta Dambrauskaitė yra dirbusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja, turi praktinio darbo advokatų kontoroje patirties.
Doc. dr. Simona Drukteinienė yra viena iš nedaugelio net keletą kartų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje cituotų mokslininkių. Šioje specializacijoje docentė dėsto civilinės teisinės atsakomybės dalyką. Simona Drukteinienė nuolat spausdina straipsnius Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose aktualiais klausimais, patenkančiais į jos mokslinių interesų sritį. Simona Drukteinienė yra viena iš dviejų Lietuvos atstovių periodiniame deliktų teisės projekte, organizuojamame Europos deliktų ir draudimo teisės centro (ECTIL) kartu su Europos deliktų teisės institutu (ETL), įsteigtu Austrijos Mokslų akademijos bei Graz’o universiteto, kurio rezultatai skelbiami kiekvienais metais vykstančioje konferencijoje bei kasmetiniame leidinyje. Nuo 2005 m. Simona Drukteinienė dalyvauja ETL organizuojamame projekte Nacionalinių teismų praktika ir Europos deliktų teisė (National Court Practice and European Tort Law), kurio tarpiniai rezultatai yra paskelbti trijuose leidinio Europos deliktų teisės kompendiumas (Digest of European Tort Law) tomuose bei šiuo metu rengiamas ketvirtasis. Simona Drukteinienė periodiškai veda seminarus bei skaito paskaitas Lietuvos teisėjams bei advokatams. Nuo 2001 Simona Drukteinienė yra praktikuojanti advokatė.
Doc. dr. Danguolė Klimkevičiutė dėsto Pramoninės nuosavybės teisės kursą magistro studijų studentams. Dr. Danguolė Klimkevičiutė yra autorė daugiau negu 20 publikacijų pramoninės nuosavybės teisės klausimais, taip pat  turi didelę tarptautinę bei praktinę patirtį. Jai buvo suteiktos Makso Planko Instituto Inovacijoms ir Konkurencijai (Miunchenas, Vokietija) stipendijos (2008, 2010 metais), Šveicarijos Vyriausybes stipendija pagal CRUS-SCIEX programą moksliniam tyrimui Ženevos universitete (2013-2014 metai). Destytoja stažavosi Europos patentu organizacijos Apeliacineje taryboje (2016 metais). Dr. Danguolė Klimkevičiutė yra dirbusi Apeliacinio skyriaus vedėja Valstybiniame patentų biure. Šiuo metu ji dirba Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės patarėja.
Doc. dr. Rūta Lazauskaitė dirba universitete nuo 2008 m. Dėstyti ir dėstomi dalykai – Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas, Civilinė teisė, Verslo organizavimo teisinės formos, Sutarčių teisė, Sporto
teisiniai santykiai, Vartotojų teisių apsauga.  2012 m. apgynusi disertaciją tema „Nuo šalių valios  priklausantys sutartinės atsakomybės ribojimai“ Rūta Lazauskaitė toliau atlieka mokslinius tyrimus komercinės teisės, sutarčių teisės srityse. Nuo 2009 m. Rūta Lazauskaitė taip pat verčiasi advokatės praktika, o praktikoje įgytas žinias pritaiko dėstydama universitete.
Doc. dr. Raimundas Moisejevas užsiima teisine praktika nuo 2003 m. Raimundas Moisejevas konsultuoja ir atstovauja tiek Lietuvos, tiek užsienio klientams įvairiais vietos ir tarptautiniame lygmenyje kylančiais konkurencijos teisės klausimais: koncentracijų kontrolės, dominavimo, vertikalių susitarimų, kartelinių susitarimų. Negana to, Raimundas kaip ekspertas yra teikęs pastabas dėl Konkurencijos įstatymo projekto. Jo žinios, gilintos Lietuvos, Vokietijos, JAV, Šveicarijos, Italijos, Danijos, Prancūzijos ir Islandijos universitetuose bei konkurencijos teisės teisėjų mokymo centruose yra itin vertinamos verslo visuomenės, o į pastabas dažnai atsižvelgiama tobulinant šią specifinę teisinę aplinką Lietuvoje. Raimundas taip pat yra pripažintas konkurencijos teisės srities akademikas Lietuvoje. Jo daktaro disertacija „Grobuoniška kainodara kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos Bendrijų konkurencijos teisėje forma“ buvo pripažinta viena iš penkių geriausių socialinių mokslų disertacijų Lietuvoje 2009 metais ir apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidento diplomu. Raimundas yra Mykolo Romerio universiteto docentas, skaito konkurencijos teisės paskaitas bei nuolat publikuoja straipsnius konkurencijos teisės klausimais.
Doc. dr. Lina Novikovienė yra docentė, turinti 15 metų akademinio darbo stažą. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją, 2011-2013 m. laikotarpiu ėjo Verslo teisės katedros vedėjos pareigas. Šiuo metu dr. L.Novikovienė dėsto Vartotojų teisių apsaugos kursą, aktyviai domisi vartotojų teisių apsaugos problemomis, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, rengia publikacijas, atlieka įstatymų projektų vartotojų teisių apsaugos srityje mokslines analizes, turi patirties organizuojant mokslines konferencijas, dirbant su statistiniais duomenimis, išmano statistinių duomenų apdorojimo metodus. dr. Lina Novikovienė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, buvo  ne vieno projekto rengimo, vykdymo darbo grupės narė, vadovavo projektui "Jungtinės studijų programos galimybių studijos parengimas" (pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“). Šiuo metu yra projekto "Jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas" (pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“) vadovas.
Esminės doc. dr. Olgos Petroevičienės specializacijos sritys: įmonių bei nekilnojamojo turto įsigijimo, nuomos sandoriai, prievolių įvykdymo užtikrinimas, statybų teisės klausimai. Konsultuodama didžiuosius tarptautinius ir Lietuvos investuotojus šioje srityje, dr. O. Petroševičienė turi sukaupusi reikšmingos praktinės patirties. 2011 m. apsigynusi daktaro disertaciją „Kapitalo palaikymas kaip uždarųjų akcinių bendrovių kreditorių teisių apsaugos priemonė“, dr. O. Petroševičienė ir toliau nuolat gilina savo žinias įmonių, sutarčių teisės bei prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais, nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose bei akademiniuose projektuose. Mykolo Romerio universitete dr. O. Petroševičienė dėsto nuo 2007 m., derindama akademinę ir praktinę veiklą. Programoje doc. dr. Olga Petroševičienė dėsto Sutarčių teisės kursą.
Doc. dr. Asta Jakutyte-Sungailienė nuo 2006 metų dėsto įvairias civilistikos disciplinas Mykolo Romerio universitete. 2008-2010 metais ji dirbo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme teisėjo padėjėja. Dr. Asta Jakutyte-Sungailienė yra keleto mokslinių publikacijų pripažintuose žurnaluose autorė. Nuo 2013 metų ji yra vizituojanti dėstytoja Ukrainos Nacionaliniame Taraso Ševčenkos universitete. Be to, ji šiuo metu užsiima advokato praktika.
Doc. Dr. Tomas Talutis yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto docentas, taip pat dirba praktinį darbą kaip advokatas ir vadovaujantis partneris advokatų profesinėje bendrijoje TVINS. Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2001 m. jis įgijo teisės magistro laipsnį. 2004 m. įgijo LL. M. laipsnį J. W. Goethe universitete, Frankfurte prie Maino, o 2008 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete apgynė daktaro disertaciją „Nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos ypatumai“ ir įgijo socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį.  Praktinį teisinį darbą dirba nuo 2001 metų, profesinės patirties jis įgijo penkerius metus dirbdamas vyriausiuoju specialistu Draudimo priežiūros komisijoje ir dvejus metus būdamas Lietuvos vertybinių popierių komisijos nariu, kur buvo atsakingas už teisinius klausimus bei Direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID) įgyvendinimą. Vėliau doc. dr. Tomas Talutis daugiau kaip penkerius metus dirbo advokatų kontoroje Sorainen, kur buvo Bankų ir finansų teisės grupės advokatu. Nuo 2008 m. taip pat dėsto paskaitas magistrantūros studijų programų studentams Mykolo Romerio universitete. Tomas Talutis specializuojasi draudimo ir finansų rinkų teisėje. Programoje doc. dr. Tomas Talutis dėsto Finansų priemonių ir jų rinkos teisę bei Banko sandorių dalyką.