Teisė (specializacija tarptautinė teisė)


 • Kryptis - Teisė
 • Suteikiama kvalifikacija - Teisės magistras
 • Studijų trukmė: nuolatinės studijos - 1,5 m.
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Tarptautinės teisės magistro studijų specializacija siūlo gilinamąsias ir kompleksines tarptautinės viešosios teisės krypties dalykų studijas, formuojančias ir teorines žinias, ir praktinius įgūdžius. Tarptautinės teisės magistro studijų programa apima platų dalykų tarptautinės viešosios teisės šakų spektrą: tarptautinių sutarčių teisę, tarptautinę žmogaus teisių apsaugą, jūrų teisę, pabėgėlių teisę, tarptautinę humanitarinę teisę, diplomatinę ir konsulinę teisę. Papildomą vertę programai suteikia tokie kursai kaip ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje bei prekybos ir užsienio investicijų teisė. Visi dalykai programoje dėstomi lietuvių kalba aukščiausios kompetencijos dėstytojų, taip pat vykdomos vizituojančių dėstytojų paskaitos užsienio kalba. Pasirinkus šią programą užsienio kalbos įgūdžiai būtini.  Programos apimtis – 90 ECTS kreditų (3 semestrai). Programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
 
Kodėl verta rinktis šią programą?
 • Įgysite kompleksinių ir gilių tarptautinės teisės žinių ir įgūdžių - tai programa, apimanti visus esminius tarptautinės viešosios ir svarbius tarptautinės privatinės teisės aspektus, būtinus žinoti plačios erudicijos teisininkui.
 • Įgysite konkurencinį pranašumą rinkoje prieš teisininkus, kurie išmano tik nacionalinės teisės aspektus - Lietuvoje tarptautinės teisės specialistų dar nėra daug, o dėl vis aktyvesnio Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje erdvėje tokių specialistų reikia.
 • Programą dėstys aukščiausios kompetencijos dėstytojai, taip pat programos metu bus vykdomos Mykolo Romerio universitete vizituojančių dėstytojų paskaitos.
 • Studijuosite gimtąja kalba – programa bus dėstoma lietuvių kalba, nors programos studijoms užsienio kalba būtina. 
 • Karjeros galimybės. Programos absolventai gali dirbti advokatais ir kitose teisinėse profesijose, pretenduoti į diplomatinę tarnybą, tapti valstybės institucijų tarptautinės teisės skyrių darbuotojais, tarptautinių arbitražo arba teisminių institucijų teisininkais,  tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių įmonių teisės departamentų darbuotojais, tarptautinių tyrimų agentūrų darbuotojais ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojais. Sodros duomenimis, 2009 metais įsidarbino 91 %, 2010 metais - 92 procentai šios programos absolventų.    
   
Kokias kompetencijas ir įgūdžius įgysite baigę šią programą?

Programoje daug dėmesio skiriama vystyti gebėjimui argumentuoti sprendimus dėl tarptautinės teisės aiškinimo ir taikymo, išmanyti tarptautinės teisės specifiką ir spręsti tarptautinio teisinio reguliavimo problemas. Baigę programą:

 • Gebėsite spręsti atskirose tarptautinės teisės srityse kylančias problemas nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, teikiant konsultavimo, atstovavimo, teisių gynimo, teisinių dokumentų rengimo, ginčų sprendimo ir kitas paslaugas;
 • Gebėsite pasiūlyti motyvuotus, logiškus ir tarptautinėmis teisės normomis pagrįstus tarptautinio reguliavimo problemų sprendimo ir prevencijos būdus, kurie užtikrintų veiksmingą tarptautinės teisės taikymą ir tarptautinį bendradarbiavimą bei tarptautinės, regioninės ir nacionalinės teisės suderinamumą;
 • Išmanysite tarptautinio teisinio reglamentavimo ir praktikos ypatumus, jo santykį su nacionalinėms ir regioninėms teisinėms sistemoms ir poveikį joms, tarptautinių ginčų sprendimo priemones ir būdus, atskirų tarptautinės teisės šakų teisinio reguliavimo specifiką;
 • Gebėsite kvalifikuoti tarptautinės teisės subjektų veiksmus ir įvertinti faktines situacijas pagal tarptautinę teisę.


Kontaktai pasiteiravimui: doc. dr. Katažyna Mikša, Tarptautinės ir ES teisės institutas, 85 2714669, kbogdzevic@mruni.eu

 • Prof. Lyra Jakulevičienė pabėgėlių teisės dalyką dėsto daugiau kaip 15 metų Lietuvos ir užsienio universitetuose. Ji turi ilgametę praktinę darbo su pabėgėliais patirtį, įgytą dirbant Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biure Lietuvoje, Švedijoje, Turkijoje. 2003 metais dr. Jakulevičienė įsteigė ir vadovavo Tarpvyriausybinio bendradarbiavimo sekretoriatui migracijos, prieglobsčio ir sienos kontrolės klausimais Ukrainoje. Parašiusi daugybę straipsnių prieglobsčio tema Lietuvos ir užsienio leidiniuose, išleidusi pirmą monografiją pabėgėlių teisės tema Lietuvoje 2005 m., nuolatos vykdo tarptautinius ir nacionalinius tyrimus šioje srityje Lietuvos valdžios institucijoms, Europos komisijai, Europos parlamentui. Ji yra Odysseus akademinio teisininkų tinklo Europoje narė ir Laisvo asmenų judėjimo observatorijos narė (Belgija). 2013 m. ji buvo nominuota kaip kandidatė nuo Lietuvos į Europos žmogaus teisių teisėjos pareigas. 2015 m. paskirta Teisės fakulteto dekane.
 • Prof. Justinas Žilinskas tarptautinę humanitarinę teisę dėsto daugiau kaip dešimt metų, šiam dalykui skyręs daugumą savo mokslinių publikacijų, konferencijų pranešimų, Erasmus dėstymo išvykų. Jis taip pat yra Tarptautinės humanitarinės faktų nustatymo komisijos (IHFFC) narys nuo 2012, taip pat Nuolatinio tarptautinio arbitražo teismo nacionalinės grupės narys. Nuo 2003 m. jis yra Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo komisijos prie Krašto apsaugos ministerijos narys. Justinas Žilinskas taip pat dalyvauja įvairių Vyriausybės lygio darbo grupių veiklose kaip ekspertas dėl tarptautinės teisės, baudžiamosios teisės, žmogaus teisių teisės, Europos žmogaus teisių teismo ir Tarptautinio baudžiamojo teismo. Justinas Žilinskas taip pat nuo 2012 m. yra Lietuvos Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, o 2001 – 2005 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės grupės vadovu.
  Šalia akademinės veiklos, Justinas Žilinskas taip pat yra grožinės literatūros autorius ir publicistas.
 • Doc. dr. Danutė  Jočienė -  dabartinė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja. Būdama Mykolo Romerio  universiteto docente skaito tarptautinės žmogaus teisių apsaugos bei tarptautinių sutarčių teisės paskaitas. Doc. dr. Danute Jočienė net 9 metus buvo  Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, taip pat II Sekcijos Vicepirmininkė, Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme bei JT Žmogaus Teisių Komitete. Kaip savo srities specialistė yra dalyvavusi su pranešimais įvairiose tarptautinėse konferencijose, parengusi straipsnius aktualiais žmogaus teisių apsaugos klausimais.
 • Dr. Skirmantė Klumbytė tarptautinę jūrų teisę dėsto jau daugiau kaip 10 metų. Kitos jos tyrimo ir dėstymo sritys – tarptautinė jūrų aplinkos apsauga, žuvininkystės valdymas ir tarptautinių organizacijų vaidmuo tarptautinėje jūrų teisėje. 2007 m. Skirmantė Klumbytė apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją „Baltijos jūros aplinkos apsauga pagal tarptautinę ir Europos Bendrijos teisę“.  Šiuo metu ji vadovauja studentų moksliniams tyrimams tokiais globaliais klausimais kaip klimato kaitos įtaka jūrų erdvių delimitacijai, senkantys energijos ištekliai ir lenktynės dėl Arkties, karinė veikla pasauliniame vandenyne besikeičiančios geopolitinės situacijos konstekste. Skirmantė Klumbytė taip pat skatina studentų dalyvavimą tarptautinėse teismų procesų inscenizacijos varžybose, kuriose pati daugelį metų dalyvavo kaip studentė, o vėliau – kaip teisėja. Taip pat Skirmantė Klumbytė yra praktikuojanti advokatė, dirbanti advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontoroje "Raidla Lejins & Norcous".
 • Pagrindinės doc. dr. Lauryno Biekšos mokslinio tyrimo sritys yra pabėgėlių teisė ir tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Šiose srityse jis yra parašęs daug akademinių publikacijų, dalyvavęs gausiuose moksliniuose tyrimuose ir konferencijose. Būdamas Mykolo Romerio universiteto docentas Laurynas Biekša skaito paskaitas pabėgėlių teisės, tarptautinės žmogaus teisių apsaugos ir magistro darbo tyrimo dalykuose, koordinuoja specializaciją - Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga. Jis taip pat yra praktikuojantis advokatas, daug dėmesio skiriantis pabėgėlių ir žmogaus teisių byloms. Teisės magistro laipsnį jis įgijo Vilniaus universitete, o tarptautinės ir ES magistro laipsnį - Rygos aukštojoje teisės mokykloje. Daktaro disertaciją jis rašė pabėgėlių teisės srityje ir 2008 metais ją apsigynė Mykolo Romerio universitete. Nuo 2009 iki 2013 metų Laurynas Biekša yra Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių apsaugos būrelio vadovas. Nuo 2010 iki 2014 metų būrelis kasmet dalyvauja organizuojant pabėgėlių teisės teismo inscenizaciją Lietuvos universitetų studentams
 • Daugiau nei 7 metų dėstymo patirtį turinti docentė dr. Regina Valutyte specializuojasi tarptautinėje viešojoje bei ES institucinėje teisėje (dėstomi dalykai - Tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje, ES užsienio politika ir išorės santykiai, tarptautinė oro teisė). Docentė yra dvigubo laipsnio magistro programos “ES teisė ir valdymas” bei Jungtinės doktorantūros programos Rusijos, Kinijos ir Indijos ekonominė teisė (Ruchin) koordinatorė, ekspertė eilėje nacionalinių ir tarptautinių studijų, mokslo ir plėtros projektų, pvz., EK finansuojamame projekte  „Keleivių duomenų įrašų sistemos sukūrimo Lietuvoje”, pranešėja eilėje tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų, skirtų tarptautinės viešosios teisės klausimams, įskaitant aktualius tarptautinės oro ir kosmoso teisės klausimams aptarti, eilės mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė. Kviestinė dėstytoja Le Havro, Ruano universitetuose (Prancūzija), Sofijos universitete (Bulgarija), Santiago de Kompostelos universitete (Ispanija).
 • Dr. Dalia Vitkauskaitė-Meurice dirba Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institute nuo 2003 m. Pagrindinės dr. Dalios Vitkauskaitės-Meurice mokslinio tyrimo sritys yra tarptautinė žmogaus teisių apsauga, regioninės zmogaus teisių apsaugos sistemos bei Jungtinių Tautų žmogaus teisių apsaugos  sistema. Būdama Mykolo Romerio universiteto lektore Dalia Vitkauskaite-Meurice dėsto JTO žmogaus teisių apsaugos ir ginčų sprendimo sistemos dalyką, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rašymui. 2009 m. Dalia Vitkauskaitė-Meurice apsigynė daktaro disertaciją (socialiniai mokslai – teisė), kurios tema „Individualios peticijos teisė ir jos įgyvendinimas tarptautinėje teisėje“, taip pat baigė magistro studijas  Vilniaus Universiteto Tarptautiniu sntykiu ir politikos mokslu institute.  Nuo 2010 m. Dalia Vitkauskaitė-Meurice yra paskirta ES pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos pakaitine nare. Ji stažavosi Turku /Abo universitete, yra gavusi Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės stipendiją, taip pat Jungtinių Tautų stipendiją „The United Nations Programme of Fellowship on Disarmament” (2012 m.).
 • Raimondas Ališauskas, MRU Tarptautinės ir ES Teisės instituto lektorius, dėsto Tarptautinę prekybos ir investicijų teisės ir Europos Sąjungos prekybos teisės kursus skirtingų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis. Be akademinės patirties, R. Ališauskas turi ilgametę patirtį Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, dalyvavo Lietuvos stojimo į ES ir Pasaulio prekybos organizaciją procesuose ir daugelyje dvišalių tarptautinių prekybos derybų. 2007 – 2011 m. R. Ališauskas dirbo Lietuvos nuolatiniu atstovu Pasaulio prekybos organizacijoje ir pirmininkavimo dviem šios organizacijos komitetams; nuo 2013 m. R. Ališauskas įtrauktas į PPO rekomenduojamų arbitrų sąrašus. Be dėstymo universitete, kaip tarptautinės prekybos teisės ir derybų ekspertas, R. Ališauskas aktyviai dalyvauja tarptautiniuose techninės pagalbos projektuose, konsultuodamas Vietnamo, Palestinos, Kosovo, Baltarusijos vyriausybes.  2011 m. R. Ališausko parengta Lietuvos teisės studentų komanda Pasaulio prekybos organizacijos teismo proceso inscenizacijos konkurso (ELSA Moot Court Competition on WTO Law) pasauliniame finale užėmė 6 vietą, aplendama daugiau kaip 10 žinomų universitetų komandų.
 • Andrius Bambalas yra advokatas Advokatų profesinėje bendrijoje FORT (Vilnius, Lietuva), kuris turi įgijęs MCIArb kvalifikacinį laipsnį iš Akredituotų arbitrų instituto (Chartered Institute of Arbitrators) ir yra Londono komercinio arbitražo teismo Jaunimo tarptautinio arbitražo grupės narys. Nuo 2007 m. jis Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institute dėsto Tarptautinę prekybos ir investicijų tiesės, Ginčų sprendimo tarptautinėje privatinėje teisėje, Tarptautinių pervežimų teisinio reguliavimo ir Tarptautinės privatinės teisės dalykus. Andrius Bambalas nuolatos kaip arbitras dalyvauja FDI (tiesioginių užsienio investicijų) ir Willem C. Vis teisminės inscenizacijos konkursuose. Nuo 2013 m. Andrius Bambalas pradėjo doktorantūros studijas pagal RUCHIN programą tema: Kinijos kapitalo eksporto formos ir jų apsauga pagal tarptautinę investicijų teisę: kapitalą importuojančių valstybių pozicija.
 • Lekt. Mykolas Šavelskis dalyką „Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje“ Mykolo Romerio universitete dėsto trejus metus. 2008 m. baigė Mykolo Romerio universiteto Europos Sąjungos teisės magistro programą, 2009 m. su pagyrimu baigė Gento universiteto (Belgija) Europos ir lyginamosios teisės studijų tarptautinę magistro programą. Šiuo metu Gento universitete (Belgija) tęsia doktorantūros studijas Europos Sąjungos išorės santykių ir institucinės teisės srityje. 2007 ir 2008 metais atstovavo Mykolo Romerio universitetą Philipo C. Jessupo Tarptautinio Teisingumo Teismo inscenizaciniame konkurse (JAV), 2008 metais - taip pat ir Jean-Pictet tarptautinės humanitarinės teisės konkurse (Šveicarija). 2010 metais stažavosi Europos Sąjungos Saugumo studijų institute (Prancūzija). Šiuo metu taip pat dirba Europos teisės departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.
 • Lekt. Tomas Marozas eina lektoriaus pareigas Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos institute. Jis veda tarptautinės humanitarinės teisės seminarus bei dėsto paskaitas nuo 2011 m., yra vienas iš tarptautinės teisės būrelio Universitete vedėjų. Tomas Marozas publikavosi tarptautinės humanitarinės teisės bei tarptautinės baudžiamosios teisės srityse. Taip pat dirba Seimo Kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamente vyriausiuoju specialistu, kur rengia analitines lyginamąsias apžvalgas įvairiais užsienio valstybių nacionalinės teisės klausimais. 

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS