Teisė (specializacija civilinė teisė)


 • Kryptis - Teisė
 • Suteikiama kvalifikacija - Teisės magistras
 • Studijų trukmė: nuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m., ištęstinės studijos (studijos paprastai vykdomos šeštadieniais) - 2 m.
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)
Teisės fakultetas siūlo Teisės  (specializacija – Civilinė teisė) magistro studijų programą. Studijų metu gilinamos ir plečiamos studentų žinios, įgytos jiems studijuojant teisės bakalauro studijose. Programoje dėstomos šios disciplinos: Pramoninės nuosavybės teisė, Sutarčių teisė, Vertybiniai popieriai ir jų apyvartos teisinis reguliavimas, Civilinė teisinė atsakomybė, Asmens neturtinių teisių ir laisvių įgyvendinimas ir gynimas, Lyginamoji sutarčių teisė, Teismo sprendimų vykdymas, Bankroto teisė, Tarptautinis komercinis arbitražas, Europos Sąjungos civilinis procesas ir kt. Be to, studentai privalo parengti ir apginti magistro baigiamąjį darbą Civilinės justicijos instituto pasiūlyta ar savo pasirinkta tema. Studentams, sėkmingai baigusiems programą, suteikiamas teisės magistro laipsnis. Teisės magistro laipsnis suteikia teisę dirbti teisėjais, prokurorais, advokatais, notarais, antstoliais, valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisininkais ir kt., taip pat tęsti studijas doktorantūroje siekiant įgyti teisės daktaro laipsnį.


 • Dr. Goda Ambrasaitė – Balynienė dėsto civilinio proceso teisę, taip Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumų kursą, atlieka mokslinius tyrimus civilinio proceso teisės srityje  daugiau nei 13 metų. 2004 metais jai suteiktas socialinių mokslų (teisės) daktaro laipsnis. Goda Ambrasaitė – Balynienė taip pat yra Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja (nuo 2008 metų). Godos Ambrasaitės - Balynienės profesinių ir mokslinių interesų sritys – civilinio proceso teisė, komercinė teisė, nemokumo teisė, intelektinės nuosavybės teisė.
 • Dr. Solveiga Palevičienė yra docentė, turinti daugiau kaip 12  metų privatinės teisės dėstymo patirties. Šiuo metu ji skaito Neturtinių teisių apsaugos bei Investicinių ginčų paskaitas Lietuvos bei Erasmus magistratūros studentams bei vykdo mokslinius tyrimus lyginamosios sutarčių, deliktų, tarptautinio arbitražo bei investicijų teisės srityse. Solveiga Palevičienė stažavosi Šveicarijos lyginamosios teisės institute Lozanoje bei įgijo LLM magistro laipsnį Tarptautinių ginčų sprendimo bei tarptautinio arbitražo srityje Ženevos Universitete. 2008 m. ji apgynė disertaciją Mykolo Romerio universitete, kuriame šiuo metu dirba docente ir dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, pvz. Lyginamosios sutarčių teisės ar Lyginamosios deliktų teisės Deliktų teisės centre Vienoje. Solveiga Palevičienė turi daugiau kaip aštuonerių metų darbo praktikos kaip teisėjo padėjėja ir teismo pirmininko patarėja Lietuvos Aukščiausiame Teisme. Nuo 2009 m. iki  2013 m. ji dirbo vyriausiąja Prezidentės patarėja teisės klausimais LR Prezidentūroje. Šiuo metu ji vadovauja Teisminių ginčų ir arbitražo grupei Glimstedt advokatų kontoroje
 • Dr. Asta Dambrauskaitė profesorė, turinti 15 metų privatinės teisės dėstymo patirties. Yra dėsčiusi Civilinę teisę (bendrąją ir specialiąją dalis), sandorių kursą anglų kalba, šiuo metu dėsto dalykus „Sandorių negaliojimo problemos“ ir „Lyginamoji sutarčių teisė“. Socialinių mokslų srities teisės krypties mokslų daktaro laipsnį įgijo apgynusi disertaciją dvigubo vadovavimo pagrindu (co-tutelle de thèse), jai suteikti Mykolo Romerio universiteto ir Aix-Marseille universiteto (Prancūzija) mokslų daktaro diplomai. Stažavosi Paryžiuje įsikūrusiame mokslinių tyrimų centre „Fondation Maison des Sciences de l’Homme“, Savojos universiteto Teisės fakulteto Privatinės ir viešosios teisės prievolių ir vartotojų teisių mokslinių tyrimų centre (Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation, CDPPOC), Šveicarijos lyginamosios teisės institute Lozanoje, Glazgo universiteto Teisės fakultete. Dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose, tarptautinėse konferencijose, rengia publikacijas privatinės teisės temomis (sandorių negaliojimo, lyginamosios sutarčių teisės, paveldėjimo tematikomis), vadovauja rengiant magistro baigiamuosius darbus ir daktaro disertacijas. Asta Dambrauskaitė yra dirbusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja, turi praktinio darbo advokatų kontoroje patirties. 
 • Dr.  Salvija Kavalnė dėsto dalyką - Bankroto teisė. Dėstytoja turi dešimties metų praktinio darbo teisme stažą, tiek pat laiko dėsto Mykolo Romerio universitete. Teisės mokslų daktaro mokslo laipsnį ji apsigynė 2009 m. Salvija Kavalnė taip pat turi Lyginamosios teisės magistro laipsnį, suteiktą Vokietijos Bonos Friedricho-Wilhelmo universiteto. Be kitų publikacijų dr. Salvija Kavalnė yra vadovėlių "Bankroto teisė. Pirmoji  knyga" ir "Bankroto teisė. Antroji knyga" bendraautorė. Ji domisi tiek nacionalinėmis, tiek tarptautinėmis bankroto teisės aktualijomis, yra Lietuvos nemokumo teisės tinklo, ekspertų tinklo, jungiančio teisės mokslininkus ir praktikus, aktyviai veikiančius bankroto ir restruktūrizavimo teisės taikymo bei plėtros srityse, valdybos pirmininkė ir Šiaurės šalių nemokumo tinklo narė.  Atlieka mokslinius užsakomuosius tyrimus bankroto teisės srityje. Dr. Salvija Kavalnė taip pat domisi suaugusiųjų mokymo ypatumais, inovatyvaus dėstymo metodika, paskaitų ir seminarų metu daug dėmesio skiria praktinėms užduotims, procesinių dokumentų rengimui, komandiniam darbui.  
 • Doc. dr. Danguolė Klimkevičiutė dėsto Pramoninės nuosavybės teisės kursą magistro studijų studentams. Dr. Danguolė Klimkevičiutė yra autorė daugiau negu 20 publikacijų pramoninės nuosavybės teisės klausimais, taip pat  turi didelę tarptautinę mokslinę bei praktinę patirtį. Jai buvo suteiktos Makso Planko Instituto Inovacijoms ir Konkurencijai (Miunchenas, Vokietija) stipendijos (2008, 2010 metais), Šveicarijos Vyriausybes stipendija pagal CRUS-SCIEX programą moksliniam tyrimui Ženevos universitete (2013-2014 metai). Dėstytoja stažavosi Europos patentu organizacijos Apeliacinėje taryboje (2016). Dr. Danguolė Klimkevičiutė yra dirbusi Apeliacinio skyriaus vedėja Valstybiniame patentų biure. Šiuo metu ji dirba Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės patarėja.
 • Prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė virš 10 metų dėsto šeimos teisės tematikos studijų dalykus. Dr. I. Kudinavičiūtė-Michailovienė yra monografijos, mokslo studijų autorė ir bendraautorė, taip pat yra parengusi daugelį mokslinių straipsnių, pranešimų, apžvalgų šeimos teisės klausimais. Ji aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose užsienyje, taip pat mainų programose, konferencijose, projektuose, darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus bei teikiant išvadas. Prof. dr. I.Kudinavičiūtė-Michailovienė reguliariai veda kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus Lietuvos advokatams, notarams, vaiko teisių apsaugos institucijų specialistams, mokytojams. Ji yra Lietuvos teisininkų draugijos narė, taip pat advokatė praktikuojanti šeimos teisės srityje. Dr. I.Kudinavičiūtė-Michailovienė yra Tarptautinės šeimos teisės organizacijos narė bei dalyvaujanti Europos šeimos teisės komisijos veikloje.

 
 • Dr. Olgos Petroševičienės specializacijos sritys: įmonių bei nekilnojamojo turto įsigijimo, nuomos sandoriai, prievolių įvykdymo užtikrinimas, statybų teisės klausimai. Konsultuodama didžiuosius tarptautinius ir Lietuvos investuotojus šioje srityje, dr. O. Petroševičienė turi sukaupusi dešimties metų praktinės patirties. 2011 m. apsigynusi daktaro disertaciją „Kapitalo palaikymas kaip uždarųjų akcinių bendrovių kreditorių teisių apsaugos priemonė“, dr. O. Petroševičienė ir toliau nuolat gilina savo akademines žinias įmonių, sutarčių teisės bei prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais, nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose ir pan. Mykolo Romerio universitete dr. O. Petroševičienė dėsto nuo 2007 m. visada suderindama akademinę ir praktinę veiklą.
 • Dr. Gediminas Sagatys dėsto: civilinė teisinė atsakomybė, lyginamoji deliktų teisė, šeimos teisė. Yra paskelbęs 17 mokslinių publikacijų šeimos teisės ir civilistikos temomis. Kaip Lietuvos teisinės sistemos ekspertas dalyvavo trijuose tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, kuriuos užsakė ir finansavo Europos Komisija. Dr. Gediminas Sagatys taip pat yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso priežiūros komiteto narys.
 • Dr. Simona Drukteinienė yra viena iš nedaugelio net keletą kartų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje cituotų mokslininkių. Šioje specializacijoje docentė dėsto civilinės teisinės atsakomybės dalyką. Simona Drukteinienė nuolat spausdina straipsnius Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose aktualiais klausimais, patenkančiais į jos mokslinių interesų sritį. Simona Drukteinienė yra viena iš dviejų Lietuvos atstovių periodiniame deliktų teisės projekte, organizuojamame Europos deliktų ir draudimo teisės centro (ECTIL) kartu su Europos deliktų teisės institutu (ETL), įsteigtu Austrijos Mokslų akademijos bei Graz’o universiteto, kurio rezultatai skelbiami kiekvienais metais vykstančioje konferencijoje bei kasmetiniame leidinyje. Nuo 2005 m. Simona Drukteinienė dalyvauja ETL organizuojamame projekte Nacionalinių teismų praktika ir Europos deliktų teisė (National Court Practice and European Tort Law), kurio tarpiniai rezultatai yra paskelbti trijuose leidinio Europos deliktų teisės kompendiumas (Digest of European Tort Law) tomuose bei šiuo metu rengiamas ketvirtasis. Simona Drukteinienė periodiškai veda seminarus bei skaito paskaitas Lietuvos teisėjams bei advokatams. Nuo 2001 Simona Drukteinienė yra praktikuojanti advokatė.
 • Dr. Rūta Lazauskaitė dirba universitete nuo 2008 m. Dėstyti ir dėstomi dalykai – Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas, Civilinė teisė, Verslo organizavimo teisinės formos, Sutarčių teisė. 2012 m. apgynusi disertaciją tema „Nuo šalių valios priklausantys sutartinės atsakomybės ribojimai“ Rūta Lazauskaitė toliau atlieka mokslinius tyrimus komercinės teisės, sutarčių teisės srityse. Nuo 2009 m. Rūta Lazauskaitė taip pat verčiasi advokatės praktika, o praktikoje įgytas žinias pritaiko dėstydama universitete.
 • Dr. Kęstutis Laurinavičius yra vizituojantis Mykolo Romerio universiteto lektorius, dėsto vertybinių popierių ir jų apyvartos teisinio reguliavimo kursą nuo 2010 m. Akademinėje veikloje dėmesį skiria investicinių paslaugų ir finansinių priemonių teisiniam reguliavimui, taip pat specializuojasi finansų ir ES teisės klausimais ir yra paskelbęs mokslinių publikacijų finansų ir civilinės teisės temomis. Dr. Kęstutis Laurinavičius dirba Europos centriniame banke.