Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė


 • Kryptis - Teisė
 • Suteikiama kvalifikacija - Teisės magistras
 • Studijų trukmė: nuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m., ištęstinės studijos (studijos paprastai vykdomos šeštadieniais) - 2 m.
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Teisės fakultetas siūlo vienintelę Lietuvoje Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės magistrantūros studijų programą.

Šios magistratūros studijų programos metu dėstomos disciplinos, kuriomis siekiama gilinti darbo teisės ir socialinio aprūpinimo teisės žinias, suformuoti įgūdžius teisės taikymui praktikoje ir gebėjimus savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei teisės taikymo problemas.


Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės magistrantūros studijų programos koordinatorė
lekt. Rasa Grigonienė

rasa.grigonienė@mruni.eu
Prašom kreiptis studijų Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės magistrantūroje klausimais


Kodėl verta rinktis  Darbo  ir socialinio aprūpinimo teisės magistrantūros studijų programą?
Socialinio modelio kūrimas   - viena „karčiausių“ šiandienos teisės  aktualijų.
Reformuojama Lietuvos Darbo teisė bei socialinio aprūpinimo sistema sukurs daug iššūkių tiek valstybinėms institucijoms, tiek verslui. Todėl specializuotos aktualios žinios bei gebėjimai bus itin vertinami darbo rinkoje. 
Naujas darbo teisinių santykių reguliavimas padidins darbo teisės specialistų poreikį, kurie  gebėtų  kvalifikuotai ginti darbuotojų teises, atstovauti darbdavių interesus ar spręsti ginčus darbo ginčų komisijose. Valstybinio socialinio draudimo reformos išmanymas ir naujausios teisinės kompetencijos suteiks  daug privalumų, konkuruojant dėl darbo vietų Sodros sistemoje ar kitose institucijose, susijusiose su socialiniu aprūpinimu.

Programos dalykai orientuoti į gilinamąsias klasikines darbo teisės ir socialinio aprūpinimo teisės studijas:
 • Kolektyvinė darbo teisė,
 • Valstybinio socialinio draudimo ir pensinio aprūpinimo teisė, 
 • Europos Sąjungos darbo teisė,

probleminių aspektų studijas:
 • Nediskriminavimo užtikrinimas darbo teisėje,
 • Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos,
 • Lankstisauga (flexicurity) darbo teisėje, 
 • Darbo teisių gynimas, 
 • Socialinės saugos teisinės problemos,

kitas glaudžiai susijusias disciplinas:
 • Civilinė teisinė atsakomybė,
 • Verslo organizavimo teisinės formos.


Dalykai turinio požiūriu yra kokybiškai aukštesnio probleminio ar inovacinio mokslinio lygmens, nei tie, kuriuos studentai studijuoja bakalauro studijų metu.

Studentams, sėkmingai baigusiems programą, suteikiamas teisės magistro laipsnis.

Karjeros galimybės

Šią programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse (pvz., ypač Valstybinės darbo inspekcijos, SODRos, Respublikinės ir teritorinių darbo biržų skyriuose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, savivaldybėse ir kt.), visuomeninėse ir privačiose institucijose (Personalo, Juridiniuose skyriuose, profsąjungose ir kt.), ypač darbo teisinių santykių ir socialinės rūpybos srityse.
Įstatymų nustatyta tvarka, šios programos absolventas, turintis universiteto teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnius, turi teisę tapti teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, antstoliu.
Prof. dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė 1994 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo ekonomisto kvalifikacijos diplomą (specializacija – Darbo ekonomika ir vadyba), o 1998 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete - teisininko kvalifikacijos diplomą. 2002 m. Lietuvos teisės universitete (dabartinis Mykolo Romerio universitetas) apgynė disertaciją tema „Garantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam“. 1994-2003 m. dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Darbo apmokėjimo skyriuje vyr. juriskonsulte. Dalyvavo darbo ir socialinės teisės aktų (taip pat ir Darbo kodekso) projektų rengime, jų tobulinime. Nuo 1998 m. dirba Mykolo Romerio universitete Teisės fakultete, vadovauja disertacijų rengimui, yra kelių mokslo tyrimų bendraautorė, daugiau kaip 30 mokslo straipsnių, mokslo studijų, monografijų ir kitų mokslo darbų, publikuotų tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose, autorė ir bendraautorė.
Profesorė programoje dėsto  disciplinas - Lankstisauga (flexicurity) darbo teisėje ir Europos Sąjungos darbo teisė. 

Prof. dr. Virginijus Bitė universitete dirba nuo 2005 m., dėsto įmonių teisės srities dalykus tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis, vadovauja Privatinės teisės institutui bei Teisingumo tyrimų laboratorijai, atlieka mokslinius tyrimus (publikuoja straipsnius) įmonių teisės srityje tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, yra mokslo žurnalo „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos narys, bendrovių teisės mokslininkų tarptautinės grupės narys, stažavosi įvairiuose užsienio universitetuose. Teisine praktika prof. dr. Virginijus Bitė užsiima nuo 2004 m., nuo 2008 m. dirba verslo teisės advokatu, yra Lietuvos Advokatūros Civilinės teisės ir civilinio proceso komiteto pirmininkas bei Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras, veda įvairius mokymus įmonių teisės klausimais. Programoje prof. dr. Virginijus Bitė dėsto Verslo organizavimo teisinių formų kursą.


Doc. dr. Simona Drukteinienė yra viena iš nedaugelio net keletą kartų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje cituotų mokslininkių. Simona Drukteinienė nuolat spausdina straipsnius Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose aktualiais klausimais, patenkančiais į jos mokslinių interesų sritį. Simona Drukteinienė yra viena iš dviejų Lietuvos atstovių periodiniame deliktų teisės projekte, organizuojamame Europos deliktų ir draudimo teisės centro (ECTIL) kartu su Europos deliktų teisės institutu (ETL), įsteigtu Austrijos Mokslų akademijos bei Graz’o universiteto, kurio rezultatai skelbiami kiekvienais metais vykstančioje konferencijoje bei kasmetiniame leidinyje. Nuo 2005 m. Simona Drukteinienė dalyvauja ETL organizuojamame projekte „Nacionalinių teismų praktika ir Europos deliktų teisė“ (angl. National Court Practice and European Tort Law), kurio tarpiniai rezultatai yra paskelbti trijuose leidinio Europos deliktų teisės kompendiumas (angl. Digest of European Tort Law) tomuose. Simona Drukteinienė periodiškai veda seminarus bei skaito paskaitas Lietuvos teisėjams bei advokatams. Nuo 2001 Simona Drukteinienė yra praktikuojanti advokatė.
Šioje programoje docentė dėsto Civilinės teisinės atsakomybės dalyką

Prof dr. Gintautas Bužinskas yra Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto profesorius. Universitete dirba nuo 2011 m. Dėstomi dalykai – darbo ginčai ir darbo teisių gynimas. Profesorius taip pat vykdo mokslinius tyrimus darbo teisės srityje – skelbia straipsnius, rengia vadovėlius,  monografijas, dalyvauja  mokslinėse konferencijose ir kt.. Nuo 2013 m. - Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos narys; nuo 2008 m. - Europos pirmaujančių mokyklų, rengiančių viešbučių  specialistus,  asociacijos (EURHODIP) Direktorių tarybos narys; nuo 2009 m. - Lietuvos virtualaus universiteto tarybos narys; nuo 2011 m. - Europos rektorių klubo narys; nuo 2012 m. - Europos aukštųjų vadybos ir verslo administravimo krypties mokyklų tinklo (SPACE) tarybos narys, atstovaujantis Lietuvos aukštąsias mokyklas.
Programoje profesorius dėsto Darbo teisių gynimo discipliną.

Doc. dr. Rytis Krasauskas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dirba nuo 2002 metų. Dėsto kolektyvinės darbo teisės, darbo teisės, darbo sutarties kursus, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui, dalyvauja disertacijų, magistro baigiamųjų darbų gynimuose, veda išorinius mokymus. Jis yra vadovėlio „Kolektyvinė darbo teisė“ mokslinis redaktorius ir bendraautorius, monografijos „Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis“ autorius, vadovėlio „Darbo teisė“ bendraautorius, yra publikavęs dvidešimt mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Jo mokslinių tyrimų sritis – kolektyvinė darbo teisė, socialinė partnerystė, darbo teisės konstitucionalizacija, darbo sutartis. Savo teorines ir praktines žinias docentas gilino stažuotėje Čekijos Respublikoje Masaryko universitete, dalyvavo tarptautiniame projekte FLEXEM.
Greta mokslinės pedagoginės veiklos Rytis Krasauskas užsiima praktine veikla, nuo 2005 iki 2013 dirbo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme (teisėjo padėjėju, Teismo pirmininko padėjėju, patarėju, Teismo kancleriu), nuo 2013 gruodžio mėn. iki dabar yra Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas.
Programoje docentas dėsto Kolektyvinės darbo teisės dalyką.

Lekt. dr. Diana Gumbrevičiūtė–Kuzminskienė  2011 m. apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertaciją tema „Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje“. Nuo 2002 metų yra praktikuojanti advokatė, atstovaujanti sudėtingose bylose darbo teisės bei kitose srityse (atstovavo pirmosiose lygiateisiškumo principo užtikrinimo bylose Lietuvoje (diskriminacija etninės kilmės pagrindu, lyties, negalios, lytinės orientacijos, amžiaus ir kitais pagrindais), bylose Europos Žmogaus Teisių Teisme). Mykolo Romerio universitete dėsto nuo 2003 metų, veda Darbo teisės ir Nediskriminavimo principo užtikrinimo darbo teisėje dalykų paskaitas ir seminarus. Nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokymuose. 2013 m. sėkmingai baigė mokymo programą teisininkams Moterų žmogaus teisių mokymo institute (Bulgarija) moterų teisių užtikrinimo klausimais (moterų nediskriminavimas darbe, smurtas šeimoje, reprodukcinės moterų teisės ir kt.). 2013 m. Diana Gumbrevičiūtė–Kuzminskienė buvo pripažinta Metų žmogaus teisių advokate (už pažeidžiamiausių grupių atstovavimą), o 2014 m. jai buvo suteiktas Nacionalinis lygybės ir įvairovės apdovanojimas.
Dr. Diana Gumbrevičiūtė–Kuzminskienė programoje dėsto Nediskriminavimo užtikrinimo darbo teisėje dalyką.

Lekt dr. Vilius Mačiulaitis Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dirba nuo 2008 metų. Moksliniai interesai yra darbo teisė, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo bei nutraukimo problematika, netipinės užimtumo formos, įmonių, verslo ar jų dalių perdavimo teisinio reguliavimo problematika, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Dr. Vilius Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija). 2012-2014 m. ėjo Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Šiuo metu užsiima advokato praktika. Dr. Vilius Mačiulaitis kaip ekspertas yra dalyvavęs Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), Europos Komisijos Teisės aktų įgyvendinimo, Darbuotojų komandiravimo komitetuose ir darbo grupėse, Regioplan (Nyderlandai, Belgija) tyrimuose, susijusiuose su nedeklaruoto darbo problematika (2010-2011). Taip pat kaip ekspertas Europos Komisijos buvo kviečiamas dalyvauti Estijos (2009) ir Latvijos (2011) darbuotojų saugos ir sveikatos, bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų priežiūros sistemų vertinime.
Programoje dr. Vilius Mačiulaitis dėsto  Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemų dalyką.

Lekt. dr. Ramunė Guobaitė-Kirslienė Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dirba nuo 2002 metų ir dėstė įvairiais teisės disciplinas: Atlikusiųjų laisvės atėmimo bausmę asmenų užimtumo teisinis reguliavimas, Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas, Socialinio dialogo instituciniai ir teisiniai pagrindai, Darbo teisė, Kolektyvinė darbo teisė, Europos Sąjungos užimtumo teisinis reguliavimas, Europos Sąjungos darbo teisė ir kt. 2012 m. lektorė apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertaciją „Darbo laikas: teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos“. Kartu su kitais bendraautoriais rengė vadovėlius ir monografijas darbo teisės bei kolektyvinės darbo teisės srityse.
Programoje lektorė veda Europos Sąjungos darbo teisės ir Socialinės saugos teisinių problemų dalykų seminarus.
Programos Alumni
Adelė Maželytė
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus
vyriausioji darbo inspektorė
Mykolo Romerio universitete pirmiausia baigiau Teisės bakalauro studijas. Ketvirtame kurse atlikau praktiką Valstybinėje darbo inspekcijoje prie SADM. Praktika man labai patiko, ten gavau ir darbo pasiūlymą. Taigi, vos gavusi bakalauro diplomą pradėjau dirbti vyr. specialiste vienoje prie Valstybinės darbo inspekcijos veikiančių darbo ginčų komisijų. Šis darbas suteikė man labai daug patirties, pamačiau kaip sprendžiami darbo ginčai, taigi įgijau ne tik teorinių, bet ir praktinių teisės žinių. Kiekvieną dieną darbe mačiau vis kitokias situacijas, vis sudėtingesnius ginčus, todėl didėjo asmeninis poreikis gilinti žinių bagažą būtent darbo teisėje. Dėl to įstojau į MRU Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės magistro programą. Šių studijų metu man svarbiausia buvo analizuojamos darbo teisės problemos, principai, diskusijos su dėstytojais, taip pat aptariamas naujasis socialinis modelis, kuris leido įsigilinti ir į šiandienos aktualijas. Magistro baigiamąjį darbą rašiau apie darbo ginčų institutą, taigi, tiek patirtis darbo ginčų komisijoje, tiek studijos MRU papildė vienos kitą, leido parašyti aktualų, visapusišką, ir svarbiausia man pačiai įdomų baigiamąjį darbą. Po sėkmingo magistratūros gynimo sekė pasiūlymas iš darbdavio pereiti į VDI Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyrių, kuriame dirbu iki šiol. Esu vyriausioji darbo inspektorė, konsultuoju asmenis iš visos Lietuvos darbo teisės klausimais. Darbas atsakingas, tačiau labai įdomus, kiekvieną dieną sužinau kažką naujo, o tobulėti visada yra kur. Taigi, nors tai tik pirmieji laipteliai mano, kaip teisininkės, karjeroje, tačiau studijos MRU padėjo didelį pagrindą. Norėčiau palinkėti ir kitiems drąsiai siekti savo svajonių, nebijoti naujovių ir iššūkių.