Darbo teisė


Teisės fakultetas siūlo vienintelę Lietuvoje Darbo teisės magistrantūros studijų programą.
Nuolatinės studijos trunka 1,5 metų,
Ištęstinės studijos – 2 metus.


Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Šios magistratūros studijų programos metu dėstomos disciplinos, kuriomis siekiama gilinti darbo teisės žinias, suformuoti įgūdžius teisės taikymui praktikoje ir gebėjimus savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei teisės taikymo problemas.

Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės magistrantūros studijų programos koordinatorė
lekt. Rasa Grigonienė
rasa.grigonienė@mruni.eu

Prašom kreiptis studijų Darbo teisės magistrantūroje klausimais


Kodėl verta rinktis  Darbo teisės magistrantūros studijų programą?
Naujasis Darbo kodeksas - viena „karčiausių“ šiandienos teisės aktualijų.
Reformuojama Lietuvos darbo teisė sukurs daug iššūkių tiek valstybinėms institucijoms, tiek verslui. Todėl specializuotos aktualios žinios bei gebėjimai bus itin vertinami darbo rinkoje.

Šios programos dalykai tiesiog būtini kiekvienos įstaigos ar įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo specialistams. Jiems reikalingos ne tik aktualios ir gilios darbo teisės žinios, bet ir sutarčių specifikos išmanymas, gebėjimas derėtis su darbuotojais, rasti visiems priimtinas išeitis. Todėl į Darbo teisės programą įtraukti mediacijos, sutarčių teisės bei derybų įgūdžius lavinantys dalykai.
Naujas darbo teisinių santykių reguliavimas padidins darbo teisės specialistų poreikį darbo ginčų srityje. Jiems keliami reikalavimai - gebėti ginti darbuotojų teises, atstovauti darbdavių interesams ar spręsti ginčus darbo ginčų komisijose ir kt.

Jonas Gricius
Lietuvos Respublikos vyriausiasis
valstybinis darbo inspektorius
„Aukštos kvalifikacijos darbo teisės specialistų paklausa artimiausiu metu turi tendenciją didėti. VDI stebi, kad šio profilio teisės specialistų rengiama nepakankamai, tai įrodo dažnai prastas ginčo šalių atstovavimas darbo bylose.
Jei darbo byloje šaliai atstovauja darbo teisės magistrantūros studijas baigęs specialistas, puikiai išmanantis šią specifiką, tai parengti bylai procesiniai dokumentai, taip pat ginčijamo darbo teisinio santykio teisinis kvalifikavimas yra itin aukštos kokybės.
Specializuotos darbo teisės žinios ypač aktualios šiandien, kai įstatymų leidėjo iniciatyvos de facto pareikalaus naujos kokybės darbo teisės specialistų, kurių parengimas be magistro studijų programos sunkiai įsivaizduojamas.“

Programos dalykai orientuoti į gilinamąsias klasikines darbo teisės studijas:
  • Kolektyvinė darbo teisė,
  • Europos Sąjungos darbo teisė,

probleminių aspektų studijas:
  • Nediskriminavimo užtikrinimas darbo teisėje,
  • Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos,
  • Darbo ginčai,
  • Socialinės saugos teisinės problemos,
kitas glaudžiai susijusias disciplinas:
  • Bendrovių teisė,
  • Sutarčių teisės problemos, 
  • Mediacija,
  • Derybos teisiniuose ginčuose.

Dalykai turinio požiūriu yra kokybiškai aukštesnio probleminio ar inovacinio mokslinio lygmens, nei tie, kuriuos studentai studijuoja bakalauro studijų metu.

Studentams, sėkmingai baigusiems programą, suteikiamas teisės magistro laipsnis.

Karjeros galimybės

Šią programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse (pvz., ypač Valstybinės darbo inspekcijos, SODRos, Respublikinės ir teritorinių darbo biržų skyriuose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, savivaldybėse ir kt.), visuomeninėse ir privačiose institucijose (Personalo, Juridiniuose skyriuose, profsąjungose ir kt.), ypač darbo teisinių santykių ir socialinės rūpybos srityse.
Įstatymų nustatyta tvarka, šios programos absolventas, turintis universiteto teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnius, turi teisę tapti teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, antstoliu.

Dėstytojai

Prof. dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė 1994 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo ekonomisto kvalifikacijos diplomą (specializacija – Darbo ekonomika ir vadyba), o 1998 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete - teisininko kvalifikacijos diplomą. 2002 m. Lietuvos teisės universitete (dabartinis Mykolo Romerio universitetas) apgynė disertaciją tema „Garantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam“. 1994-2003 m. dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Darbo apmokėjimo skyriuje vyr. juriskonsulte. Dalyvavo darbo ir socialinės teisės aktų (taip pat ir Darbo kodekso) projektų rengime, jų tobulinime. Nuo 1998 m. dirba Mykolo Romerio universitete Teisės fakultete, vadovauja disertacijų rengimui, yra kelių mokslo tyrimų bendraautorė, daugiau kaip 30 mokslo straipsnių, mokslo studijų, monografijų ir kitų mokslo darbų, publikuotų tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose, autorė ir bendraautorė.
Profesorė programoje dėsto Europos Sąjungos darbo teisę. 

Prof. dr. Virginijus Bitė universitete dirba nuo 2005 m., dėsto įmonių teisės srities dalykus tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis, vadovauja Privatinės teisės institutui, atlieka mokslinius tyrimus (publikuoja straipsnius) įmonių (bendrovių) teisės srityje tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, yra mokslo žurnalo „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos narys, bendrovių teisės mokslininkų tarptautinės grupės narys, stažavosi įvairiuose užsienio universitetuose. Teisine praktika prof. dr. Virginijus Bitė užsiima nuo 2004 m., nuo 2008 m. dirba verslo teisės advokatu, yra Lietuvos Advokatūros Civilinės teisės ir civilinio proceso komiteto pirmininkas bei Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras, veda įvairius mokymus įmonių teisės klausimais. Programoje prof. dr. Virginijus Bitė dėsto Bendrovių teisę.


Prof dr. Gintautas Bužinskas yra Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto partnerystės profesorius. Universitete dirba nuo 2011 m. Dėstomi dalykai – darbo ginčai ir darbo teisių gynimas. Profesorius taip pat vykdo mokslinius tyrimus darbo teisės srityje – skelbia straipsnius, rengia vadovėlius, monografijas, dalyvauja mokslinėse konferencijose ir kt.. Nuo 2013 m. - Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos narys; nuo 2008 m. - Europos pirmaujančių mokyklų, rengiančių viešbučių specialistus, asociacijos (EURHODIP) Direktorių tarybos narys; nuo 2009 m. - Lietuvos virtualaus universiteto tarybos narys; nuo 2011 m. - Europos rektorių klubo narys; nuo 2012 m. - Europos aukštųjų vadybos ir verslo administravimo krypties mokyklų tinklo (SPACE) tarybos narys, atstovaujantis Lietuvos aukštąsias mokyklas.
Programoje profesorius dėsto Darbo ginčų discipliną.

Doc. dr. Rytis Krasauskas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dirba nuo 2002 metų. Dėsto kolektyvinės darbo teisės, darbo teisės, darbo sutarties kursus, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui, dalyvauja disertacijų, magistro baigiamųjų darbų gynimuose, veda išorinius mokymus. Jis yra vadovėlio „Kolektyvinė darbo teisė“ mokslinis redaktorius ir bendraautorius, monografijos „Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis“ autorius, vadovėlio „Darbo teisė“ bendraautorius, yra publikavęs dvidešimt mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Jo mokslinių tyrimų sritis – kolektyvinė darbo teisė, socialinė partnerystė, darbo teisės konstitucionalizacija, darbo sutartis. Savo teorines ir praktines žinias docentas gilino stažuotėje Čekijos Respublikoje Masaryko universitete, dalyvavo tarptautiniame projekte FLEXEM.
Greta mokslinės pedagoginės veiklos Rytis Krasauskas užsiima praktine veikla, nuo 2005 iki 2013 dirbo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme (teisėjo padėjėju, Teismo pirmininko padėjėju, patarėju, Teismo kancleriu), nuo 2013 gruodžio mėn. iki dabar yra Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas.
Programoje docentas dėsto Kolektyvinės darbo teisės dalyką.

Lekt. dr. Diana Gumbrevičiūtė–Kuzminskienė 2011 m. apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertaciją tema „Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje“. Nuo 2002 metų yra praktikuojanti advokatė, atstovaujanti sudėtingose bylose darbo teisės bei kitose srityse (atstovavo pirmosiose lygiateisiškumo principo užtikrinimo bylose Lietuvoje (diskriminacija etninės kilmės pagrindu, lyties, negalios, lytinės orientacijos, amžiaus ir kitais pagrindais), bylose Europos Žmogaus Teisių Teisme). Mykolo Romerio universitete dėsto nuo 2003 metų, veda Darbo teisės ir Nediskriminavimo principo užtikrinimo darbo teisėje dalykų paskaitas ir seminarus. Nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokymuose. 2013 m. sėkmingai baigė mokymo programą teisininkams Moterų žmogaus teisių mokymo institute (Bulgarija) moterų teisių užtikrinimo klausimais (moterų nediskriminavimas darbe, smurtas šeimoje, reprodukcinės moterų teisės ir kt.). 2013 m. Diana Gumbrevičiūtė–Kuzminskienė buvo pripažinta Metų žmogaus teisių advokate (už pažeidžiamiausių grupių atstovavimą), o 2014 m. jai buvo suteiktas Nacionalinis lygybės ir įvairovės apdovanojimas.
Dr. Diana Gumbrevičiūtė–Kuzminskienė programoje dėsto Nediskriminavimo užtikrinimo darbo teisėje dalyką.

Dr. Diana Gumbrevičiūtė–Kuzminskienė programoje dėsto Nediskriminavimo užtikrinimo darbo teisėje dalyką.

Lekt dr. Vilius Mačiulaitis Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dirba nuo 2008 metų. Moksliniai interesai yra darbo teisė, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo bei nutraukimo problematika, netipinės užimtumo formos, įmonių, verslo ar jų dalių perdavimo teisinio reguliavimo problematika, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Dr. Vilius Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija). 2012-2014 m. ėjo Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Šiuo metu užsiima advokato praktika. Dr. Vilius Mačiulaitis kaip ekspertas yra dalyvavęs Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), Europos Komisijos Teisės aktų įgyvendinimo, Darbuotojų komandiravimo komitetuose ir darbo grupėse, Regioplan (Nyderlandai, Belgija) tyrimuose, susijusiuose su nedeklaruoto darbo problematika (2010-2011). Taip pat kaip ekspertas Europos Komisijos buvo kviečiamas dalyvauti Estijos (2009) ir Latvijos (2011) darbuotojų saugos ir sveikatos, bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų priežiūros sistemų vertinime.
Programoje dr. Vilius Mačiulaitis dėsto Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemų dalyką.
Lekt. dr. Ramunė Guobaitė-Kirslienė Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dirba nuo 2002 metų ir dėstė įvairiais teisės disciplinas: Atlikusiųjų laisvės atėmimo bausmę asmenų užimtumo teisinis reguliavimas, Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas, Socialinio dialogo instituciniai ir teisiniai pagrindai, Darbo teisė, Kolektyvinė darbo teisė, Europos Sąjungos užimtumo teisinis reguliavimas, Europos Sąjungos darbo teisė ir kt. 2012 m. lektorė apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertaciją „Darbo laikas: teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos“. Kartu su kitais bendraautoriais rengė vadovėlius ir monografijas darbo teisės bei kolektyvinės darbo teisės srityse.
Programoje lektorė dėsto Socialinės saugos teisinių problemų dalyką.
Esminės doc. dr. Olgos Petroševičienės specializacijos sritys: įmonių bei nekilnojamojo turto įsigijimo, nuomos sandoriai, prievolių įvykdymo užtikrinimas, statybų teisės klausimai. Konsultuodama didžiuosius tarptautinius ir Lietuvos investuotojus šioje srityje, dr. O. Petroševičienė turi sukaupusi reikšmingos praktinės patirties. 2011 m. apsigynusi daktaro disertaciją „Kapitalo palaikymas kaip uždarųjų akcinių bendrovių kreditorių teisių apsaugos priemonė“, dr. O. Petroševičienė ir toliau nuolat gilina savo žinias įmonių, sutarčių teisės bei prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais, nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose bei akademiniuose projektuose. Mykolo Romerio universitete dr. O. Petroševičienė dėsto nuo 2007 m., derindama akademinę ir praktinę veiklą. Programoje doc. dr. Olga Petroševičienė dėsto Sutarčių teisės kursą.
Doc. dr. Natalija Kaminskienė Mykolo Romerio universiteto Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė, Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto docentė. Advokatė nuo 2005 m., arbitrė, mediatorė.
Specializacijos sritys – verslo ir šeimos ginčų taikus sprendimas (derybos, mediacija, arbitražas).
Nuo 2010 m. iki dabar dėsto teisinių derybų, mediacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo dalykus lietuvių ir anglų kalba Mykolo Romerio universitete, nuolat veda seminarus advokatams ir advokatų padėjėjams, teisėjams, teisėjų padėjėjams, teisininkams teisinių derybų ir mediacijos temomis (virš 300 val.). 2011 m. išleido monografiją „Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“, 2013 m. vadovėlį „Mediacija“ kartu su bendraautoriais. Yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcijos įgyvendinimo grupės narė, nuolatinės Teisminės mediacijos komisijos narė. Šeštadieninės mediacijos mokyklos organizatorė, lektorė. Programoje doc. dr. Natalija Kaminskienė dėsto Mediacijos bei Derybų teisiniuose ginčuose kursą.