Bioteisė


 • Kryptis - Teisė
 • Suteikiama kvalifikacija - Teisės magistras
 • Studijų trukmė: nuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m.,
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Programos vadovas: prof. dr. Jonas Juškevičius, Mykolo Romerio universiteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesorius

Kodėl verta rinktis šią programą?
 1. Įgysite specialių teisės žinių, kurios jums leis tapti unikaliu specialistu. MRU Bioteisės magistrantūros programa yra vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Baltijos šalyse, o specialiųjų žinių poreikis pastoviai auga vis labiau aktualesne tampančioje biomedicinos, ir ypač asmens sveikatos priežiūros, srityje. Šioje mums visiems jautrioje srityje yra būtina išmanyti pacientų teisių apsaugos problematiką, sveikatos priežiūros įstaigų bei kontroliuojančiųjų subjektų veiklos reglamentavimo ypatumus; atsakomybės klausimus. Kartu programa suteiks ir labiau specializuotų žinių iš tokių aktualių sričių, kaip maisto saugos, vaistinių preparatų klinikinių tyrimų, biotechnologinių išradimų apsaugos ar GMO naudojimo teisinio reglamentavimo.
 2. Įgysite kompleksinių ir tarpdalykinių žinių bei įgūdžių – šiuolaikinė medicina yra ne tik teisės, bet ir kitų skirtingų sričių, tokių kaip profesinė etika, politikos mokslai ir kt. akiratyje. Todėl teisinės žinios suteikiamos glaudžioje sąsajoje su minėtų mokslų bei su medicinos ir žmogaus genetikos žiniomis, kurios suteikia dalykinį pranašumą kitų diplomuotų teisininkų atžvilgiu;
 3. Turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti ir diskutuoti su sveikatos priežiūrą vykdančių ir kontroliuojančių valstybės institucijų atstovais, mokslininkais. Tiek studijų proceso metu, tiek Bioteisės būrelyje reguliariai organizuojami susitikimai su aukštos kvalifikacijos profesionalais, pareigūnais, nevyriausybinių organizacijų atstovais bei išvykos į valstybės institucijas;
 4. Absolventai, baigę kitas universitetines bakalauro studijas ir praėję vienerių metų trukmės įvadines teisės studijas, turi galimybę įgyti teisininko kvalifikaciją, kurią gali panaudoti dirbdami biomedicinos srityje.

Kokias kompetencijas ir įgūdžius įgysite baigę šią programą?

Programoje daug dėmesio skiriama vystyti gebėjimui įvardyti teisinės situacijos ar ginčo, kylančio asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros santykiuose, pobūdį bei argumentuoti sprendimus dėl teisės aiškinimo ir taikymo medicinos srityje. Baigę programą:

 • Gebėsite integruoti teisės, etikos ir medicinos žinias, jas taikyti daugiadisciplininėje ir nuolat besikeičiančioje biomedicinos aplinkoje;
 • Gebėsite pateikti teisiškai, etiškai ir socialiai atsakingai pagrįstus sprendimus situacijoms su neaiškiais teisiniais kontūrais, kylančioms biomedicinos srityje;
 • Gebėsite kvalifikuoti ir įvertinti susiklosčiusios situacijos ar ginčo pobūdį bei gebėsite pateikti šalims situacijos ar ginčo sureguliavimo būdus ir priemones 
 • Gebėsite teikti sprendimų, nukreiptų į teisinių santykių biomedicinos srityje sureguliavimą ir tobulinimą, siūlymus bei, pasinaudojant teisinėmis organizuotos pilietinės visuomenės galimybėmis, įtakoti tokių sprendimų priėmimą.

Ką ir kaip studijuosite?

Dalykinė programos struktūra yra orientuota taip, kad įgytumėte teisės žinias ir įgūdžius derinant su šiai sričiai būtinu tarpdiscipliniškumu. Tokie dalykai, kaip Bioteisė ir biopolitika, Deontologinis biomedicinos reglamentavimas, Biomedicinos institucionalizavimo teorinės ir praktinės problemos ar Prokreacijos ir genų technologijų medicininiai, etiniai ir teisiniai aspektai Jums suteiks žinių apie biomedicinos srities teisinio reglamentavimo kompleksiškumą ir gebėjimą kritiškai vertinti joje vykstančius procesus. Studijų dalykai Sveikatos teisės teorinės ir praktinės problemos, Teisinė atsakomybė biomedicinoje ir Žmogaus teisės biomedicinoje Jums suteiks susistemintas ir detalizuotas žinias apie asmens sveikatos priežiūros srityje veikiančių subjektų (pacientų, medikų ar sveikatos priežiūros įstaigų) teises, pareigas ir atsakomybę bei gebėjimą taikyti šias žinias. Atskirų biomedicinos sričių teisinio reglamentavimo specifika nagrinėjama studijų dalykuose Biotechnologijų teisinis reglamentavimas, Maisto teisė, Biomedicininių tyrimų priežiūra. Programa apima 10 privalomų dalykų trijų semestrų bėgyje. Studijų programos apimtis - 120 kreditų.

Kokios karjeros galimybės baigus programą? 

Programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos teisės specialistus, turinčius specialių teisės mokslo teorinių žinių, mokslinių tyrimų patirties, gebančius taikyti teisės žinias, sprendžiant teisinio pobūdžio situacijas ir ginčus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitose biomedicinos mokslų ir biotechnologijų praktinio pritaikymo srityse.
Tokio pobūdžio specialistų poreikis auga dėl daugelio priežasčių, iš kurių paminėtini sparčiai gausėjantis sveikatos priežiūros sritį reglamentuojančių teisės, ypač poįstatyminių, aktų skaičius; auganti pacientų savimonė ir pacientų teisių organizacijų veikla bei atitinkamai gausėjantis ginčų dėl pacientų teisių pažeidimo ir žalos sveikatai atlyginimo skaičius.
Absolventas, baigęs teisės bakalauro ir bioteisės magistro studijas, turi teisę pretenduoti į tokias tradicines teisininko, kaip teisėjo, advokato, prokuroro, notaro ar anstolio pareigas. Įgyta kvalifikacija bioteisės magistro programos absolventui suteikia galimybes dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybės tarnyboje, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijose, kitose institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose.
Programos absolventai sėkmingai taiko įgytas žinias dirbdami teisinį ar susijusio pobūdžio darbą tokiose valstybinėse institucijose, kaip Nacionalinė sveikatos taryba, Sodra, Valstybinės ligonių kasos, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kitos įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat sėkmingai darbuojasi ligoninėse, mokslo įstaigose, žiniasklaidos priemonėse.

Bioteisės magistrantūros programoje dėsto šie dėstytojai:
 • Prof. Jonas Juškevičius apsigynė teisės krypties daktaro disertaciją Laterano universitete Romoje 2003 metais. Nuo 2004 m. dėsto Mykolo Romerio universitete Bioteisės, Žmogaus teisių biomedicinoje ir Biotechnologijų teisinio reglamentavimo dalykus bei vadovauja Bioteisės magistro studijų programai. Nuo 2006 m. dėsto su biomedicinos teisinio reglamentavimo susijusius dalykus Rygos Stradinio universitete (nuo 2013 m. šio universiteto profesorius). Daugelio mokslinių publikacijų autorius. Kaip savo srities ekspertas dalyvauja rengiant ir vertinant teisės aktus. Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos ir biomedicininių tyrimų ekspertų grupės narys. 

 • Prof. Donatas Stakišaitis yra biomedicinos mokslų habilituotas daktaras. Nuo 2005 m. rugsėjo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete dėsto Biomedicininių tyrimų priežiūros dalyką. Vykdo mokslinį darbą biomedicininių tyrimų srityje (ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai). 1994-1998 m. dirbo JAV Ilinojaus ir Northwestern universitetuose. Turi ilgametės patirties atliekant vaistų klinikinių tyrimų mokslines ekspertizes, dirbant geros klinikinės praktikos inspektoriumi (atliekant nacionalines ir Europos vaistų agentūros (EVA; Londonas)inspekcijas Lietuvoje ir užsienyje). Buvo nariu šių EVA darbo grupių: Farmakologinio budrumo darbo grupė; Geros klinikinės praktikos priežiūros darbo grupė; Klinikinių tyrimų skatinimo darbo grupė; Pediatrinis komitetas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narys.

 • Agnė Širinskienė yra Mykolo Romerio universiteto docentė, turinti daugiau kaip 10 metų pedagoginio darbo patirtį. Ji dėsto Bioetikos, Biomedicinos deontologinio reguliavimo, Bioteisės ir biopolitikos, Sveikatos teisės ir etikos bei Europos sveikatos teisės (Erasmus studentams) dalykus. Yra daugiau kaip 20  mokslinių publikacijų, kuriose nagrinėjamos aktualios bioetikos ir bioteisės problemos, autorė. Nuo 2008 metų ji yra neetatinė Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto ekspertė ir aktyviai dalyvauja vertinant bei rengiant teisės aktų projektus.
 • Dr. Antanas Rudzinskas - socialinių mokslų srities teisės krypties daktaras, Mykolo Romerio universiteto docentas ir turintis daugiau kaip 17 metų pedagoginio darbo patirtį. Nuo 1996 m. Universitete dėstė studijų dalykus: civilinę teisę (bendroji, specialioji dalys), civilinę teisinę atsakomybę, vartotojų teisių apsaugą ir kt. Nuo 2004 m. Bioteisės magistro studijų programoje dėsto Teisinės atsakomybės biomedicinoje studijų dalyką. Parašė daugiau kaip 25 mokslinius straipsnius, kuriuose analizuojami įvairūs civilinės teisinės atsakomybės ir pažeistų teisių gynimo aspektai. Nuo 2007 m. yra Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, todėl turi ne tik pedagoginės, bet praktinės darbo patirties.
 • Doc. dr . Janina Balsienė studijavo doktorantūroje  Prahos Karolio universiteto Gamtos mokslų fakultete ir parengė disertaciją apie vaistų tyrimą taikant spektrofotometrinius metodus. Buvo suteiktas Prahos Karolio universiteto mokslų kandidato  laipsnis (Lietuvos mokslų taryba nostrifikavo ir suteikė daktaro mokslinį laipsnį). Nuo 2003 m. dirba Mykolo  Romerio universitete. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedroje skaito paskaitas ir veda seminarus. Parengė dalykus: „Etinis auditas, „Etinis auditas valstybės institucijose“, „Biomedicinos institucionalizavimo teoriniai ir praktiniai klausimai“, „Sveikatos teisė ir etika“ magistrantūros studijų programos studentams. Mokslinės veiklos kryptis – biomedicinos etikos institucionalizacijos probleminiai aspektai. Vadovauja Bioteisės moksliniam būreliui.
 • Danielius Serapinas yra biomedicinos mokslų daktaras, genetikas, Mykolo Romerio ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų docentas. Paskelbė virš 50 mokslinių straipsnių. LR Sveikatos apsaugos ministerijos neetatinis genetikos specialistas konsultantas. Recenzuojamo mokslinio žurnalo Sveikatos mokslai redakcinės kolegijos narys. Europos Žmogaus genetikų ir Teratologų draugijos narys. Mokslinių tyrinėjimų sritys: prenatalinė diagnostika, genotechnologijų etinis vertinimas. Bioteisės programoje dėsto Prokreacijos ir genų technologijų reglamentavimą.
 • Dr. Jelena Kutkauskienė 2009 m. įgijo daktaro laipsnį  apgynusi darbą „Žalos pacientams kompensavimo ypatumai sveikatos teisėje“. Mokslinių straipsnių, skirtų pacientų žalos kompensavimui, autorė. Dalyvauja patariamosiose valdžios institucijų darbo ir koordinavimo grupėse. Šiuo metu eina VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktorės pareigas. Prieš tai dirbo Valstybinėje ligonių kasoje, Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Nuo 1997 m. inicijavo ir dalyvavo kuriant sveikatos teisės aktus. 16 metų dirba asmens sveikatos priežiūros srityje – žinios pagrįstos teorija ir praktika. Mykolo Romerio universitete dėsto nuo 2010 m., dėstomi dalykai: sveikatos teisės teorinės ir praktinės problemos, sveikatos teisė ir etika.
 • Asta Šamulevičiūtė dirba vyriausiąja specialiste Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriuje. Prieš tai įgijo teisinio darbo patirties privačiame sektoriuje, taip pat notaro biure. 2010-2012 m. Mykolo Romerio universitete dėstė Gyvūnų gerovės apsaugos, o nuo 2013 m. dėsto Maisto teisės studijų dalyką Bioteisės magistrantūros studentams. 2010 m. Mykolo Romerio universitete įgijo teisės magistro laipsnį (civilinės teisės specializacija), tais pačiais metais pradėjo teisės krypties doktorantūros studijas (tyrimų sritis: maisto teisės teorinės ir praktinės problemos; ypatingai domisi informacijos apie maistą teikimo vartotojams teisinio reguliavimo ypatumais). Stažavosi Europos Parlamente, Briuselyje (Belgija); Bairoito universiteto Vokietijos ir Europos Sąjungos maisto teisės tyrimų centre, Bairoite (Vokietija); nuolat tobulina savo kvalifikaciją įvairiuose su akademinių ir profesinių interesų sritimi susijusiuose mokymuose ir kursuose.


Kontaktai pasiteiravimui: prof. dr. Jonas Juškevičius, tel. 85 2714697, jjusk@mruni.eu