Papildomosios studijos

Papildomųjų studijų vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab.
Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu


Papildomosios studijos
yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos studijoms. Papildomosios studijos organizuojamos šiais atvejais:

  • kai asmuo yra baigęs kolegines studijas, išskyrus atvejus, kai Universiteto senatas yra priėmęs nutarimą, kad konkrečias kolegines studijas baigusiam asmeniui stojant į atitinkamą studijų programą (programas) pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės, bet ne trumpesnės kaip vienų metų, praktinės veiklos patirties;
  • kai pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi, išskyrus atvejus, kai Universiteto senatas yra priėmęs nutarimą, kad šias pirmosios pakopos universitetines studijas baigusiam stojančiajam į konkrečias studijų programas pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties.

Viešojo valdymo fakultete yra organizuojamos viešojo administravimo krypties papildomosios studijos.

Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos organizuojamos Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje ir Alytuje.  

  • Papildomųjų studijų metu Jūs turite ne studento, o klausytojo statusą.
  • Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas.

Sėkmingai pabaigus papildomąsias studijas, išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai.

 

Asmenys, sėkmingai baigę papildomąsias studijas (t.y. tie, kurie neturi nė vienos skolos), tęsia studijas pasirinktoje magistrantūros studijų programoje. Į magistrantūros studijas po papildomųjų studijų priimami visi, kurie neturi skolų ir parašo prašymą (nepriklausomai nuo pažymių vidurkio). Perkėlus į magistro studijas pasirašoma nauja sutartis su universitetu ir toliau mokama tų metų nustatyta magistrantūros studijų kaina.


Daugiau apie Viešojo administravimo papildomąsias studijas

 

Informaciją apie priėmimą į papildomąsias studijas rasite:


Studentams/Klausytojams, studijavusiems kitoje aukštojoje mokykloje, gali būti įskaitomi kai kurie dalykai.

  • Fakulteto tarybos nutarimu gali būti įskaityti kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai, jei atitinka 2/3 kreditų ir turinio.
  • Studentas/Klausytojas, studijavęs kitoje aukštojoje mokykloje ir pageidaujantis, kad jam būtų įskaityti atitinkami dalykai, privalo vadybininkės nurodytu laiku pateikti prašymą dėl dalykų įskaitymo, diplomo kopiją, užpildyti įskaitymo lentelę bei (jeigu reikia) pateikti dalykų aprašus, patvirtintus aukštosios mokyklos, kurioje studijavo.
    Smulkesnė įskaitymų tvarka ir reikalingi blankai siunčiami el. paštu kiekvienam studentui/klausytojui. Užskaityti galima ne daugiau nei 4 dalykus. Priklausomai nuo užskaitymo rezultatų, atitinkamai mažinama studijų įmoka už užskaitytus kreditus.