Studijos

Prisijungimas prie Mykolo Romerio universiteto vidinio tinklo

Studijų programų aprašai čia.

VADYBOS KATEDROJE NAUJAI PARENGTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ VADYBA 
Magistro studijų programa

Tai - antrosios pakopos (magistro) studijų programa.  
Programos „Viešųjų ryšių vadyba“ trukmė – 1,5  metų nuolatinės studijos  ir 2 metai ištęstinės studijos.  
Baigus studijas suteikiamas laipsnis –  verslo ir vadybos magistras.

Programos išskirtinumas  
 • nauja;
 • lanksti;
 • patraukli;
 • perspektyvi;
 • praktiška;
 • kompetentingi dėstytojai ( mokslininkai ir profesionalai).
Programa apima  korporatyvinę komunikaciją ir rinkodarą. Programa skirta suteikti studentams įgūdžių, kurie jiems padės tapti naujos kartos viešųjų ryšių specialistais, iš kurių organizacijos pasirenka savo atstovus, strategus ir vadovus. Tai verslumą skatinanti programa, absolventai galės susikurti savo darbo vietą ir save įdarbinti.

Įgyjamos kompetencijos:

 • Suteikti žinių ir įgūdžių, susijusių su viešųjų ryšių vadybos moksliniuose tyrimuose taikomais kiekybiniais ir kokybiniais metodais ir jų galimybėmis, gilinti mokslinių tyrimų kompetencijas;
 • Išmokyti studentus kompetentingai planuoti, pagrįsti ir valdyti vidinę bei išorinę organizacijos komunikaciją;
 • Išmokyti studentus parengti ir organizuoti viešąją informaciją, kurti ir vykdyti visuomenės informavimo programas, naudojantis informacijos ieškos, sisteminimo, apdorojimo technologijomis;
 • Suteikti studentams vadovavimo psichologijos žinių ir ugdyti pozityvų mąstymą;
 • Išmokyti taikyti įvaizdžio formavimo ir komunikacijos principus bei valdyti organizacijos krizes, efektyviai spręsti informacijos, komunikacijos ir vadybos sąveikoje iškylančias problemas; atstovauti organizacijai viešojoje informavimo aplinkoje;
 • Tobulinti studentų įgūdžius rinkodaros ir vartotojų elgsenos srityje;
 • Lavinti verslo ir viešojo administravimo organizacijų vadybos, rinkodaros, vidinės (taip pat ir platesnės – korporacinės) komunikacijos teorinių žinių ir planavimo, organizavimo gebėjimus.
Įsidarbinimo galimybės
 • Viešųjų ryšių vadybos programos absolventas gali dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padalinių vadybininku ar ryšių su visuomene agentūrų projektų vadovu, nepriklausomu konsultantu, dirbti rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės agentūrose bei kurti savo verslą, teikiantį viešųjų ryšių ir organizacijos įvaizdžio formavimo paslaugas. Taip pat programa paruoš specialistą, galintį toliau dirbti mokslo tiriamąjį darbą.
Studijų dalykai
 • Viešųjų ryšių strategijos; Viešųjų ryšių teorija ir praktika; Sprendimų priėmimo modeliavimas; Strateginis projektų valdymas; Rinkodaros strateginis valdymas; Mokslinis tiriamasis darbas; Vadovavimo psichologija; Viešųjų ryšių ir komercijos psichologija; Vertybių vadyba; Įvaizdžio vadyba organizacijoje; Lyderystė; Socialiniai konfliktai, jų dinamika ir valdymas; Tarnybinis protokolas; Interesų grupės ir lobizmas.

UGDOMASIS VADOVAVIMAS (angl. Coaching
(Lyderystės ir pokyčių valdymo magistrantūros studijų programos specializacija)

Specializacijos trukmė – keturi semestrai (2 metų) ištęstinėse studijose.
Minimalus išsilavinimas norintiems studijuoti – bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Sėkmingai baigus studijas suteikiamas laipsnis – žmogiškųjų išteklių vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

 • Ugdomasis vadovavimas (angl. Coaching) – tai nauja, originali ir kol kas vienintelė Lietuvoje praktinė studijų programa, kurioje taikomas ne tik teorinis, bet ir praktinis požiūris, dėsto kompetetingi mokslininkai, praktikai ir šios srities specialistai.
 • Ugdomojo vadovavimo specializacija siekiama, kad išklausę šią programą vidurinės ir aukščiausios grandies vadovai tobulėtų kaip lyderiai ir gebėtų savarankiškai užsiimti ugdymo praktika tiek organizacijose, tiek asmeniniame gyvenime. 
 • Ši programa suteiktų būtinus pagrindus inicijuoti įvairias mokymosi ir tobulėjimo iniciatyvas privataus ir viešo sektoriaus organizacijose.
Šia programa siekiama:
 • Plėsti koncepcines žinias apie žmogaus elgesį darbo vietoje analizuojant specifines teorijas ir tyrinėjimų rezultatus.
 • Gilinti supratimą apie individualaus, tarpasmeninio bei grupinio elgesio ypatybes įvairiose darbo vietose.
 • Skatinti stebėti bei analizuoti individualių žmonių ir grupių elgesį įvairiose darbinėse situacijose  organizacijose.
 • Formuoti ir tobulinti komunikavimo, sprendimų priėmimo, komandinio darbo, konfliktų valdymo ir streso mažinimo įgūdžius.
 • Ugdyti lyderystės ir vadovavimo gebėjimus.
 • Stiprinti vadovų savivertę.
 • Suvokti asmeninės atsakomybės reikšmę ir įsisąmoninti asmeninio indėlio svarbą bendriems darbo rezultatams ir organizacijos sėkmingumui.
 • Suteikti praktinių ugdomojo vadovavimo žinių. Naudojant inovatyvius mokymosi metodus sudaryti sąlygas įvairių grandžių vadovams praktiškai taikyti įgytas dalyko žinias ir lavinti bet kurioje darbo vietoje būtinus bendruosius gebėjimus.
Įsidarbinimo ir karjeros galimybės:

 • Ugdomojo vadovavimo specialistai galės efektyviai dirbti žmonių išteklių vadybos, lyderystės ir vadovavimo, darbuotojų atrankos, mokymo ir jų  bei savęs tobulinimo, organizacijos vystymo ir plėtros (pokyčių valdymo), projektų įgyvendinimo, vidinės komunikacijos ir procesų valdymo srityse. Šios srities specialistai pasižymės aukštu potencialu sėkmingai išlaikyti turimas ir/arba užimti aukštesnes vadovaujančias pozicijas organizacijose, o taip pat įsidarbinti personalo vadovų ir vadybininkų, vidurinės grandies vadovų, projektų vadovų ir vadybininkų pareigybėse, gebės sėkmingai koordinuoti komandų darbą, jose dirbti.
Studijų dalykai:
 • Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai, Lyderystė, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Elito teorijos, Planavimas ugdomajame vadovavime, Bendradarbiavimo organizavimas ir komandos ugdymas, Pokyčių valdymas, Konfliktų valdymas, Pozityvaus mąstymo psichologijos praktikumas, Vadovavimo psichologija, Tarnybinis protokolas ir etiketas, Karjeros vadyba organizacijose.
NEPAPRASTŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMAS
Magistro studijų programa

Originali, vienintelė tokios krypties daugiadisciplininė programa Lietuvoje, kurioje taikomas ne tik teorinis, bet ir  praktinis požiūris ir kurią dėsto kompetentingi mokslininkai ir praktikai.

Programos trukmė - trys semestrai (1,5 metų) nuolatinėse arba keturi semestrai (2 metai) ištęstinėse studijose. 
Minimalus išsilavinimas, norintiems studijuoti – bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 
Sėkmingai baigus studijas suteikiamas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis

Įgyjami gebėjimai:

 • Sėkmingai baigę nepaprastųjų situacijų valdymo programą studentai suvoks: įvairaus pobūdžio šiuolaikines grėsmes, rizikas bei šioje  valdymo srityje vykstančius procesus; asmens, grupės, organizacijos elgesį bei veiklą nepaprastosiose situacijose; saugumo politikos formavimo ir įgyvendinimo įvairiuose lygmenyse ypatumus; žinos, kaip kontroliuoti stresinę situaciją, spręsti konfliktus ir bendrauti sudėtingose ir įtemptose sąlygose; gebės nustatyti, analizuoti ir įvertinti įvairaus masto keliančių grėsmių priežastis, įvertinti galimą riziką, jos raidos ir padarinių tendencijas; mokės planuoti ir organizuoti nepaprastųjų situacijų valdymo prevencijos, pasiruošimo, atsako, atkūrimo priemones, pasirengs jas įgyvendinti ir vertinti; gebės dirbti mokslinį tiriamąjį darbą.

Studentai, baigę studijas pagal šią programą, turės kompetencijų dirbti:
 • valstybės institucijose ir kitose viešojo sektoriaus organizacijose vykdydami funkcijas, susijusias su įvairaus pobūdžio ekstremalių ir krizinių situacijų, sukeliančių pavojų gyventojų sveikatai ir gyvybei, turtui, infrastruktūrai, aplinkai ir/ar valstybės bei tarptautiniam saugumui, valdymu;
 • privataus sektoriaus įmonėse, kur reikalingi specialistai, gebantys planuoti tęstinę organizacijos veiklą, prognozuoti ir analizuoti galimas avarijas ir kitas nepaprastąsias situacijas, planuoti ir įgyvendinti prevencines priemones ir vykdyti kitas su įmonės darbuotojų, turto ir aplinkos saugumo užtikrinimu susijusias funkcijas.
Nepaprastųjų situacijų valdymo programa sudarys sąlygas jau dirbantiems saugumo užtikrinimo srityje asmenims kelti kvalifikaciją, gilinantis į įvairius šios sferos aspektus, tobulinti mokslinių tyrimų kompetenciją.

Studijų dalykai

 • Saugumo politika; Nepaprastųjų situacijų valdymo teorija; Nepaprastųjų situacijų valdymo teisinis reguliavimas; Vadybos ir administravimo tyrimų teorija;  Informacinė krizių vadyba; Sprendimų priėmimo modeliavimas; Rizikos valdymas; Krizių psichologija ir konfliktų sprendimas; Ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema ir procesai; Ekstremalių sveikatai situacijų ir terorizmo grėsmės valdymas; Mokslinis tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas. Alternatyviai pasirenkami dalykai: Gynybos išteklių valdymas; Strateginis projektų valdymas. 
LOGISTIKOS VADYBA
Magistro studijų programa 

Studijų programos tikslai
 • gilinti žinias logistikos vadybos srityje atsižvelgiant į šiuolaikinius rinkos poreikius, išmokyti juos tinkamai valdyti sandėlius ir atsargas, kurti ir valdyti logistines grandines ir sistemas; suteikti studentams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių analizuojant tarptautinės logistikos tinklus ir sistemas, vykdant tarptautinės logistikos funkcijas; išmokyti studentus tinkamai taikyti rinkodaros principus ir metodus nacionalinėje ir tarptautinėje logistikoje; suteikti žinių reikalingų įvertinant ir valdant riziką ir neapibrėžtumus tarptautinėje logistikoje; išmokyti studentus kompetentingai planuoti ir spręsti praktinius logistikos uždavinius ir problemas, numatyti jų sprendimo būdus lokaliniame arba tarptautiniame kontekste; analizuoti ir vertinti priimamų sprendimų kompleksiškumą ir veiksmingumą bei numatyti jų padarinius.
Studijų programos išskirtinumas
 • Studijuoti šioje programoje gali būti priimami ir Technologijos mokslų Inžinerijos studijų krypčių grupės, Fizinių mokslų Matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupės, Biomedicinos mokslų Visuomenės sveikatos krypties kvalifikacinį laipsnį įgiję asmenys. Tačiau neturintiems verslo ir vadybos studijų krypties grupės programų bakalauro kvalifikacinio laipsnio asmenims programoje numatomi du papildomi studijų dalykai – Vadyba ir Ekonomikos teorija, kuriuos studijuojant per pirmąjį semestrą įgyjama trūkstama vadybos kompetencija.
Įgyjamos profesinės kompetencijos:
 • taiko tarptautinių vežimų, logistikos ir logistikos rinkodaros principus; 
 • vertina teisės ir rizikos valdymo žinias nacionalinėje ir tarptautinėje logistikoje;
 • taiko informacines technologijas, sprendžiant konkrečius logistikos klausimus;
 • supranta finansų vadybos principus ir metodus ;
 • supranta ir geba tinkamai inicijuoti ir įgyvendinti projektus logistikoje.
Įsidarbinimo galimybės
 • Absolventai gebės dirbti verslo įmonių ir organizacijų ar jų padalinių logistikos, marketingo ar kitų padalinių vadovais, dirbti verslo konsultacinį darbą nacionalinėse ir tarptautinėse konsultacinėse firmose (įmonėse), mokslinio tiriamojo pobūdžio darbą mokslo ir mokymo institucijose, kurti ir plėtoti savarankišką verslą ir jam vadovauti.
Studijų programą sudarantys studijų dalykai
 • 60% dalykų tiesiogiai siejasi su specialybe. Didelis dėmesys skiriamas logistikos sistemoms ir jų valdymui (sistemų teorijos požiūris), operacijų tyrimo metodams logistikos sistemose (atsargų valdymo, išdėstymo - sandėlių ūkyje, masinio aptarnavimo, lošimų teorijos ir uždaviniai, transportavimo uždaviniai), tiekimo grandinių vadybai, logistikos tinklams ir jų optimizavimui, gebėjimams analizuoti ir vertinti priimamų sprendimų kompleksiškumą ir veiksmingumą bei numatyti jų padarinius. Ypač didelis dėmesys skiriamas tarptautinei logistikai.

KITOS VADYBOS KATEDROS PROGRAMOS

ORGANIZACIJŲ VADYBA
Bakalauro studijų programa

Programos „Organizacijų vadyba“ trukmė –3,5 metų nuolatinės studijos  ir 5 metai ištęstinės studijos
Baigus studijas suteikiamas laipsnis – Verslo ir vadybos bakalauras.

Programos išskirtinumas:

 • nauja;
 • lanksti;
 • daugiadisciplininė;
 • patraukli;
 • perspektyvi;
 • praktiška;
 • apimanti verslo, viešają ir nevyriausybinių organizacijų vadybą;
 • kompetentingi dėstytojai ( mokslininkai ir profesionalai).

Studijų programos „Organizacijų vadybos“ pavadinimu kituose Lietuvos universitetuose nėra, tačiau ne tiek pavadinimas, kiek turinys užtikrina šios programos unikalumą. Esminis programos išskirtinumas yra jos sandara ir lankstumas, leidžiantis atliepti nuolat kintančius darbo rinkos poreikius. Numatomi studijų dalykai sukomplektuoti taip, kad studentas galėtų individualiai rinktis, kurią vadybos sritį jis studijuos giliau. Bus suteikta galimybė atsisakyti, studento požiūriu, neaktualių dalykų ir studijuoti tuos, kuriems jis teikia prioritetą pagal tai, kokiems organizacijų valdymo uždaviniams pageidauja pasirengti, kokiame sektoriuje – viešajame, privačiajame ar nevyriausybiniame – ruošiasi taikyti įgytas žinias. Studijų dalykus bus galima rinktis taip pat ir atsižvelgiant į tai, kokioje konkrečioje magistrantūros programoje studentas planuoja galbūt tęsti studijas.

Įgyjamos kompetencijos:

 • Studentai įgys reikiamus gebėjimus sėkmingai valdyti esamas ir kurti naujas organizacijas, gebės nagrinėti strategines alternatyvas, racionaliai priimti ir įgyvendinti valdymo sprendimus, parinkti efektyvias darbuotojų motyvacijos formas, analizuoti, organizuoti ir vertinti įvairias organizacijos veiklos sritis, įsisavinti naujus organizacijų vadybos metodus, skaityti ir bendrauti užsienio kalba. Šie gebėjimai pasiekiami studijuojant programoje numatytus dalykus. 

Įsidarbinimo galimybės:

 • Šią programą baigę absolventai gebės sėkmingai dirbti įvairaus tipo viešojo, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, patys kurti organizacijas arba toliau tęsti studijas Vadybos ir verslo administravimo krypties magistro studijų programose bei studijuoti užsienio universitetuose.

Studijų dalykai

 • Filosofija; Logika ir mokslo; Profesinė užsienio kalba; Taikomoji matematika ir kiekybiniai metodai; Mikroekonomika; Marketingo pagrindai; Vadyba; Teisės pagrindai; Specialybės kalba; Rinkos tyrimai; Organizacinė elgsena; Strateginis valdymas; Viešojo administravimo pagrindai; NVO vadyba; Darbo teisė; Kokybiniai tyrimai ir duomenų apdorojimo programos; Organizacijų kūrimas ir projektavimas; Tarpsektorinės vadybos pagrindai; Kokybės vadyba organizacijoje

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VADYBA 
Magistro studijų programa

Programų ir projektų vadyba – tai vienintelė magistratūros studijų programa Lietuvoje rengianti aukštos kvalifikacijos programų ir projektų vadybos specialistus.

Programos trukmė – trys semestrai (1,5 metų) nuolatinėse arba keturi semestrai (2 metai) ištęstinėse studijose.
Minimalus išsilavinimas norintiems studijuoti – bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Sėkmingai baigus studijas suteikiamas laipsnis – vadybos  magistro kvalifikacinis laipsnis.

Programos  išskirtinumas:
 • programų ir projektų vadyba sparčiai kintančiame  pasaulyje užima dominuojančias pozicijas;
 • nauja;
 • originali – vienintelė Lietuvoje;
 • praktinis požiūris;
 • kompetentingi dėstytojai ( mokslininkai ir profesionalai).
Įgyjamos kompetencijos:        
 • programų ir projektų rengimo ir vadybos kompetencijos – gebės generuoti programų ir projektų idėjas ir ruošti projektus, sprendžiant aktualias problemas, derinti projektus su organizacijos veiklos strategiją, tinkamai planuoti ir valdyti su strategija, su projekto turiniu, su laiku, su išlaidomis, su ištekliais, su komunikavimu, su rizika, su pirkimais susijusius procesus ir sąveiką tarp procesų viso projekto gyvavimo ciklo laikotarpiu, įgūdžius savarankiškam projekto parengimui pagal ES struktūrinių ir sanglaudos fondų reikalavimus;
 • mokslinių tyrimų kompetencijos – gebės rengti ir atlikti programų ir projektų valdymo ir kitų sričių mokslinius tyrimus, įvertinti jų rezultatus, nustatyti jų patikimumą; atrinkti tinkamus konkrečioje situacijoje tyrimo metodus, iškelti hipotezes, formuluoti uždavinius, organizuoti ir atlikti eksperimentus, naudotis kompiuterinėmis programomis, taikyti atitinkamus kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, analizuoti gautus duomenis, rengti pagrįstas išvadas. 
 • kritinio teorinio mąstymo įgūdžiai – programų ir projektų vadybos teorijų, naujausių koncepcijų, veiklos metodų žinios ir gebėjimai taikyti jas praktinėje veikloje: formuoti strateginius tikslus ir strategijos įgyvendinimo programas, suvokti strategijos rengimo grupių, programų koordinatorių bei vykdytojų funkcijas, taikyti šiuolaikinius kokybės vadybos principus ir metodus, atlikti programos įgyvendinimo kontrolę bei efektyvumo vertinimą,
Įsidarbinimo galimybės:
 • Studentai, baigę studijas pagal šią programą, galės dirbti tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuose, o taip pat ir ne pelno siekiančiose visuomeninėse organizacijose. Įdarbinimo galimybės aprėpia programų ir projektų vadybą ir administravimą valstybės bei savivaldybių įstaigose, privataus verslo struktūrose, ES parama koordinuojančiose įstaigose ir agentūrose, mokslinio tyrimo įstaigose. Programų ir projektų valdymo specialistai sugebės ne tik greičiau įsidarbinti norimoje srityje, bet ir nesunkiai sugebės pradėti nuosavą verslą teikiantį programų ir projektų rengimo paslaugas. Šių paslaugų itin stokoja Lietuvos miestelių, rajonų centrų verslininkai. Baigusieji šias studijas taip pat galės tęsti akademinę karjerą šalies ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.
Studijų dalykai:
 • ES struktūrinių ir sanglaudos fondų programų ir projektų rengimas bei valdymas, Investicinių projektų rengimas ir vertinimas, Strateginio programinio valdymo teorija, Viešosios ir privačiosios partnerystės projektų rengimas ir vertinimas, Strateginis projektų valdymas, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų ir projektų valdymas, Regionų plėtros strateginis planavimas, Kokybės vadyba, Mokslinis tiriamasis darbas.
 • Alternatyviai pasirenkami: Kompiuterinės projektų valdymo programos, Projektų ir programų auditas, Projektų informacinė sklaida, Įmonės finansai.
VEIKLOS AUDITAS 
Magistro studijų programa

Programos tikslas – parengti plataus profilio aukštos kvalifikacijos veiklos audito specialistus, gebančius kokybiškai atlikti viešojo bei privataus sektoriaus institucijų, įmonių, bendrovių auditą.

Programos trukmė – trys semestrai (1,5 metų) nuolatinėse arba keturi semestrai (2 metai) ištęstinėse studijose.
Minimalus išsilavinimas norintiems studijuoti – bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Sėkmingai baigus studijas suteikiamas laipsnis – vadybos  magistro kvalifikacinis laipsnis.

Specializacijos išskirtinumas:
 • nauja (buvo viešojo administravimo specializacija);
 • originali – vienintelė Lietuvoje;
 • daugiadisciplininė;
 • praktinis požiūris;
 • kompetentingi dėstytojai ( mokslininkai ir profesionalai).
Įgyjamos kompetencijos.
Sėkmingai baigę šią studijų programą studentai:
 • supras viešojo ir verslo sektorių sistemas, jų veiklos principus, reglamentavimą, apskaitą; 
 • gebės dirbti mokslinį tiriamąjį darbą nustatyti, analizuoti ir įvertinti įvairaus masto keliančių pavojų situacijų priežasčių, raidos ir padarinių duomenis;
 • gebės argumentuoti priimtus strateginius sprendimus, formuoti strateginius planus ir jų įgyvendinimo programas;
 • gebės inicijuoti teigiamus pokyčius organizacijoje taikant kokybės auditus ir kitus kokybės gerinimo metodus;
 • gebės kompleksiškai įvertinti vidaus kontrolės sistemą, parinkti konkrečias atliekamo valstybinio, vidaus audito, atestuoto auditoriaus atliekamo patikrinimo procedūras, vertinant programas ir projektus;
 • gebės pritaikyti programų, projektų audito  žinias  praktiškai.
 • mokės praktiškai vertinti audito riziką, planuoti auditorių darbą, vertinti veiklos rezultatus;
 • mokės rengti pagrindinius dokumentus, vertinti vidaus kontrolės objektyvumą, informacijos reikšmingumą, atlikti audito testus, formuoti audito išvadas, nustatyti klaidas ir apgaules;
 • mokės įvertinti finansų audito išvadų ir ataskaitų pagrįstumą, rengti įmonės pagrindines finansines ataskaitas;
 • žinos, kaip analizuoti ir vertinti valstybės ekonominę politiką ir ekonomikos plėtros strategiją;
 • gebės parengti baigiamojo darbo metodologiją, pagrįsti naudojamą tyrimų metodiką, taikyti ir derinti skirtingus tyrimų ir vertinimo metodus bei instrumentus.
Įsidarbinimo ir karjeros galimybės:
 • Studentai, baigę studijas pagal šią specialybę, turės kompetencijų dirbti:
 • valstybės institucijose ir kitose viešojo sektoriaus organizacijose eidami vidaus auditoriaus pareigas;
 • privataus sektoriaus įmonėse, eidami vidaus auditorių pareigas;
 • Valstybės kontrolės institucijoje, eidami įvairias veiklos auditorių pareigas;
 • Įvairiose privačiose audito įmonėse, eidami finansų ir veiklos audito specialistų pareigas.
Baigę šią programą magistrantai galės teikti kvalifikacijos kėlimo paslaugas viešojo ir privataus sektoriaus institucijų ir įmonių darbuotojams, norintiems suprasti veiklos audito subtilybes bei sėkmingai jas taikyti savo darbinėje veikloje.

Studijų dalykai
 • Privalomieji: Veiklos audito teorija ir praktika, Valdymo apskaitos teorija ir praktika, Finansų auditas, Kokybės vadyba ir auditas, Strateginio ir programinio valdymo teorija, Atskirų veiklos sričių veiklos audito praktika, Vidaus auditas, Programų ir projektų auditas, Mokslinis tiriamasis darbas, Magistro baigiamasis darbas.
 • Alternatyviai pasirenkami dalykai: Valstybės ekonominės plėtros strategija, E valdžia, Profesinė audito etika.