Fakulteto taryba


Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. Fakulteto tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Jis šaukia tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Iškilus reikalui, 1/3 tarybos narių arba dekano siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos nutarimus skelbia fakulteto dekanas.

Fakulteto taryba:

  • renka tarybos pirmininką ir sekretorių;
  • konkurso būdu penkeriems metams renka fakulteto dėstytojus ir mokslo darbuotojus bei teikia juos Senatui tvirtinti;
  • svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus;
  • svarsto ir tvirtina dalykų bei studentų praktikos ir stažuotės programas;
  • svarsto ir Senatui rekomenduoja suteikti profesoriaus ir docento pedagoginius mokslo vardus;
  • teikia rektoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų bei kitų padalinių steigimo ar naikinimo;
  • renka konkurso ir kitas komisijas svarbiems klausimams nagrinėti ir spręsti;
  • rengia ir teikia tvirtinti fakulteto nuostatus;
  • svarsto ir sprendžia visus fakultetui svarbius klausimus.

Fakulteto tarybos nariai:

1. doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Filosofjos ir humanistikos instituto docentas;
2. prof. dr. Algirdas Astrauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
3. doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
4. doc. dr. Gediminas Kazėnas, Politikos mokslų instituto direktorius;
5. doc. dr. Virginijus Valentinavičius, ex officio Fakulteto dekanas;
6. prof. habil. dr. Vygandas Kazimieras Paulikas, Politikos mokslų instituto profesorius;
7. doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo adminsitravimo instituto docentas;;
8. prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto direktorius;
9. prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos instituto direktorius;
10. prof. dr. Jolita Šliogerienė, Filosofjos ir humanistikos instituto direktorė;
11. doc. dr. Jolanta Urbanovič, Viešojo administravimo instituto docentė;
12. prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto profesorius;
13. Studentų atstovas (-ė) (bakalauro studijų pakopos);
14. Studentų atstovas (-ė) (magistrantūros studijų pakopos);
15. Studentų atstovas (-ė) (doktorantūros studijų pakopos).