Katedros informacija

DĖMESIO!

Bakalaurai baigiamuosius darbus į katedrą turi pristatyti iki gruodžio 16 d. (taip pat įkelti į moodle sistemą).

Gynimai prasideda nuo 2013 m. gruodžio 30 d., bei tęsiami po Naujųjų metų.

Pristatant turi būti: 2 egz., 2 vokai (suklijuoti ant vieno iš egzempliorių paskutinio puslapio/nugarėlės), vadovo parašas ir CD (darbas įrašytas word bei pdf formatu) ir deklaracija apie savarankiškai atliktą darbą(jis rišamas baigiamojo darbo pabaigoje). 

Deklaracija apie savarankiškai atliktą darbą  

Magistrantai baigiamuosius darbus į katedrą turi pristatyti iki gruodžio 20 d. (taip pat įkelti į moodle sistemą).

Gynimai prasideda nuo 2014 m. sausio 6 d.

Pristatant turi būti: 2 egz., 2 vokai (suklijuoti ant vieno iš egzempliorių  paskutinio puslapio/nugarėlės), vadovo parašas ir CD (darbas įrašytas word bei pdf formatu) ir deklaracija apie savarankiškai atliktą darbą(jis rišamas baigiamojo darbo pabaigoje).

Deklaracija apie savarankiškai atliktą darbą 
     

     
  

 
DĖMESIO

Sociologijos pirmosios studijų programos pakopos, Socialinio darbo, Vaiko teisių apsaugos, Mediacijos, Teisės ir penitencinės veikklos, Gerovės sociologijos, Socialinių inovacijų, Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės antrosios studijų programos pakopos nariai kviečiami į posėdį, kuriame bus apdorojami planuojami 2014 m. ir 2015 m. leidiniai. Posėdis vyks lapkričio 287 d. (ketvirtadienį) 13 val. V-247 aud.

 

 

  

Priminimas bakalaurams ir magistrantams

Primename, kad, vadovaujantis MRU studijas reglamentuojančiais dokumentais, konkrečiai "DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"
2012 m. kovo 16 d. Nr. 1SN-30,Vilnius. 52 punktas :

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO IR GYNIMO TVARKA   

SOCIALINIO DARBO KRYPTIES KURSINIO DARBO RENGIMO IR GYNIMO TVARKA      

MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO IR GYNIMO TVARKA          


 

Mieli studentai, socialiniai partneriai ir dėstytojai,

         Mykolo Romerio universiteto, Socialinės politikos fakulteto partneriai - 

  • Maloniai kviečiame jus aplankyti Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo nuolatinių studijų III kurso studentų sukurtame informaciniame tinklapyje www.socialiai.
  • Kviečiame savanoriauti VšĮ Rafaelis (daugiau informacijos prisegtuke ).
  • Kviečiame savanoriauti Pal. J. Matulaičio socialiniame centre ir Šeimos pagalbos centre
  • Studentų praktinio mokymo sutartis ir atsiskaitymo lapas 2012 m. (spausdinti ant vieno lapo, iš abiejų pusių) 
  • Priedas prie atsiskaitymo    
  • Provisions on Student Practice (Internship), Agreement of Student Practical Training, Practice Reporting Sheet and Internship Reporting Sheet 
  • Studentų praktikos atsiskaitymo lapas_bakalauro studijų (spausdinti ant vieno lapo, iš abiejų pusių)
  • Accounting Sheet for Student practical Tarining
  • Studentų praktikos atsiskaitymo lapas_magistrantūros studijų (spausdinti ant vieno lapo, iš abiejų pusių)
  • Bendradarbiavimo sutarčių sąrašas 

Supervizijos taikymas socialinio darbo studijose: mokslo studija (2012)
Autoriai: Alina Petrauskienė, Rita Raudeliūnaitė.

Refleksijos gebėjimų ugdymas - vienas pgrindinių socialinio darbo studijų programų, integruojančių supervizuojamą studijų praktiką, tikslų. Mokslo studijos tikslas - atskleisti supervizijos taikymo socialinio darbo studijose aspektus, išryškinant studentų patirties (pozityvius ir negatyvius potyrius, išgyvenimus, asmenybinio bei profesinio tobulėjimo procese vykstančius santykius) studijų praktikoje charakteristikas, reflektuojamos (supervizuojamos) studijų praktikos poreikį socialinio darbo studentų profesiniam augimui. Studijoje apžvelgta socialinio darbo profesijos raida ir paskirtis, analizuotas procesas ir įgyvendinimo formos, išskirtos supervizoriaus ir supervizuojamo tarpusavio sąveikos charakteristikos. Ši studija naudinga studentams ir socialiniams darbuotojams, aukštosios mokyklos dėstytojams, kurie bendradarbiaudami įgyvendina socialinio darbo studijų programų reflektuojamos studijų praktikos tikslus.

  


Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimas socializacijos centruose: socioedukacinis aspektas (2011) 

Autoriai: Valdonė Indrašienė, Odeta   Merfeldaitė, Jolanta Pivorienė, Rita Raudeliūnaitė. 

Monografijos „Vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimas socializacijos centruose: socioedukacinis aspektas“ tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti vaiko vidutinės priežiūros įgyvendinimo socializacijos centruose patirtį socioedukaciniu aspektu. Monografijoje apžvelgtos nepilnamečių nusikalstamo elgesio priežastys ir jų raiškos tendencijos, išanalizuota nepilnamečių justicijos įgyvendinimo patirtis Lietuvoje ir Europoje, remiantis empirinio tyrimo rezultatais ištirti vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimo ypatumai instituciniu ir savivaldos lygmeniu, ypatingas dėmesys skiriamas socioedukacinę pagalbą teikiančių specialistų požiūrio į taikomų vidutinės priežiūros priemonių efektyvumą ir pagalbos vaikui ir šeimai kokybę bei vaikų socializacijos centro ugdytinių požiūrio į pagalbą vaikui ir jo šeimai analizei. Monografijai būdingas tarpdalykinis požiūris: siejamos edukologijos, psichologijos, sociologijos, socialinio darbo, teisės ir kitų mokslų žinios. Monografija naudinga tų sričių studentams, mokslininkams, politikams, praktikams.Socialinis darbas: Profesinė veikla, metodai ir klientai. Sud. J. Šinkūnienė (2010) 

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. 

Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros mokslininkų kolektyvo kartu su kolegomis parengtame pirmajame originaliajame vadovėlyje, derinant empirinę lietuviškąją ir užsienio teorinę patirtį, sukaupta gausi mokslinė teorinė, metodinė ir praktinė informacija. 
Vadovėlio medžiaga išdėstyta dvejose dalyse: I – „Socialinio darbo profesinė veikla ir metodai“ ir II- „Socialinis darbas su klientų grupėmis“. 
Knyga skirta Lietuvos aukštųjų mokyklų Socialinio darbo programos studentams, siekiant rengti kvalifikuotus specialistus moksliniam ir praktiniam darbui. Vadovėlis pasitarnaus socialinių darbuotojų praktikų kvalifikacijos ir profesinių kompetencijų plėtrai, socialinio darbo kultūros raidai Lietuvoje.


Metodinė priemonė "Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo studijų programų praktikos modelis" (2008)

Autoriai: Rita Raudeliūnaitė, Alina Petrauskienė, Raminta Jančaitytė.
Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Ateities g. 20, Vilnius.

Metodinė priemonė "Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo studijų programų praktikos modelis" skirta socialinio darbo pagrindinių ir magistrantūros studijų ir vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijų programų studentams, taip pat praktikos vadovams ir praktikos institucijoms, kuriose studentai atlieka praktikas. Metodinėje priemonėje pateikiama socialinio darbo praktikos koncepcija, praktikų struktūra, tikslai, profesiniai gebėjimai, įgyjami praktikų metu, taip pat praktikų organizavimo universitete tvarka, praktikų užduotys ir metodinės rekomendacijos joms atlikti.