Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba

Studijų programos kryptisFilologija
Valstybinis kodas612T90004
Suteikiama kvalifikacijaHumanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 3,5 m.
Studijų kalba  
Lietuvių 
 

Kodėl ši studijų programa?

Tai vienintelė bakalauro studijų programa, kurią studijuodami studentai šalia bendrojo filologijos išsilavinimo įgyja aukšto lygio dalykinės (verslo, teisės, viešojo administravimo) užsienio kalbos ir komunikacijos gebėjimus, būtinus šiuolaikinei darbo rinkai. Programos studentai ne tik išmoksta bendrauti dviem užsienio kalbomis, bet ir aktyviai dalyvauti dalykinėje verslo įmonių ir valstybinių įstaigų komunikacijoje su užsienio partneriais.

Ši programa suteikia galimybę studijuoti tarptautinėje aplinkoje. Nuo 2015 m. programą gali rinktis ir užsienio šalių studentai. Šiuo metu kartu su lietuviais studentais studijuoja studentai iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos. Mūsų dėstytojų kolektyvas taip pat tarptautinis ir įvairialypis. Kartu su lietuviais dėstytojais dirba dėstytojai iš JAV, Prancūzijos ir Korėjos. Skaityti paskaitų programos studentams atvyksta ir vizituojantys dėstytojai iš užsienio universitetų bei specialistai iš Europos Sąjungos institucijų.


Kokias kalbas studijuoja programos studentai ir nuo kurio kalbos lygio pradedamos studijos?

Šalia anglų kalbos programos studentai renkasi vieną iš keturių užsienio kalbų – prancūzų, vokiečių, norvegų arba korėjiečių kalbą. Prancūzų, vokiečių ir norvegų kalbos atveria duris į Vakarų ir Šiaurės Europos šalių visuomenes ir jų kultūras, o korėjiečių kalba – tai žingsnis link tvirtėjančių ryšių su ekonomiškai klestinčia Azijos šalimi ir globalių įsidarbinimo galimybių.
Anglų kalbos studijos pradedamos nuo bendrojo lavinimo mokykloje pasiekto anglų kalbos lygio (B1-B2), o antrosios užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių, norvegų arba korėjiečių kalbos) studijos – nuo pradinio lygio. Atlikus specialią vertinimo procedūrą, pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos užsienio kalbų praktinės žinios ir gebėjimai.

Kokie dalykai sudaro programą ir kokiomis kalbomis jie dėstomi?

Būsimieji dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos specialistai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus, studijų krypties dalykus ir laisvai pasirenkamuosius dalykus. Studijų krypties dalykai dėstomi anglų kalba, o bendrieji universitetiniai dalykai ir laisvai pasirenkamieji dalykai lietuviams studentams – lietuvių kalba, o užsieniečiams studentams – anglų kalba.

Studijų krypties dalykai sudaro tris pagrindinius studijų blokus:

1) visuotinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijos (dalykai Šiuolaikinė anglų kalba, Prancūzų/vokiečių/norvegų/korėjiečių kalba, Kalbotyros įvadas, Gretinamoji leksikologija ir leksikografija, Teksto lingvistika ir kt);

2) dalykinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijos (Viešojo administravimo anglų kalba ir komunikacija, Verslo anglų kalba ir komunikacija, Teisės anglų kalba ir komunikacija, Dalykinės kalbos teorija, Vertimo pradmenys, Vertimo praktikumas);

3) literatūros ir kultūros studijos (Literatūros analizės pagrindai, Visuotinė literatūra, JK ir JAV šalityra, Prancūzijos/Vokietijos/Norvegijos/Korėjos šalityra).

Kokių dar galimybių turi studentai?

Pagal Erasmus+ mainų programą studentai gali 1-2 semestrus studijuoti užsienio šalių universitetuose ir atlikti praktiką užsienio įmonėse. 2013-2016 metais pagal Erasmus+ mainų programą jau buvo išvykę apie 50 procentų II ir III kursų Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos studentų. Mūsų studentų atsiliepimus apie ERASMUS+ studijas galite paskaityti, spustelėję šią nuorodą http://www.mruni.eu/en/naujienos/detail.php/amazing-opportunities-experiences-for-students-studying-french-/217461/

Kokių gebėjimų įgauna ir kur gali dirbti programos absolventai?

Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos absolventai šalia bendrojo filologijos išsilavinimo įgauna praktinių gebėjimų, būtinų užtikrinti sklandžią įstaigų ir įmonių tarptautinę komunikaciją – bendrauti, vartodami dalykinę (viešojo administravimo, verslo ir teisės) anglų ir prancūzų/vokiečių/norvegų/korėjiečių kalbą, rinkti ir analizuoti informaciją užsienio kalba, rengti oficialius raštus ir laiškus, versti raštu ir žodžiu, dalyvauti dalykiniuose susitikimuose ir pristatyti pateiktis, rengti tarptautinius renginius ir projektus, atstovauti įstaigoms ir įmonėms užsienyje ir kt.

Programos absolventai gali sėkmingai dirbti ministerijų ir savivaldybių tarptautinių ryšių padaliniuose, ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, tarptautinėse kompanijose, žiniasklaidos įmonėse, turizmo agentūrose, kultūros, švietimo ir informacijos centruose, vertimų biuruose, leidyklose. Taigi visose įstaigose ir įmonėse, kurioms reikalingi užsienio kalbų specialistai, gebantys užmegzti ir puoselėti dialogą tarp įvairių kultūrų atstovų.
Studijų programos vadovė

doc. dr. Liudmila Mockienė, el. p. liudmila@mruni.eu 


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS

KARJEROS GALIMYBĖS


Studijų programos vadybininkė

V-505 kab. (Ateities g. 20)

Tel. nr. (8 5) 2714 617

El.p.: liana@mruni.eu
Studijų programos kuratoriai:

  • I kursas – lekt. Alvyda Liuolienė, el. p. alvyda@mruni.eu
  • II kursas – (rudens semestrą) prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, el. p. n.burksaitiene@mruni.eu; (pavasario semestrą) doc. dr. Liudmila Mockienė, el. p. liudmila@mruni.eu
  • III kursas – (rudens semestrą) doc. dr. Jelena Suchanova, el. p. jelena.s@mruni.eu; (pavasario semestrą) lekt. Alvyda Liuolienė, el. p. alvyda@mruni.eu