Informatika ir skaitmeninis turinys (su P. Korėja)

Studijų programos kryptis  Informatikos mokslai
Valstybinis kodas  618I10001
Suteikiama kvalifikacija – Informatikos mokslų bakalauras (jungtinis diplomas)
Studijų trukmė nuolatinės studijos (dienomis) – 4 m. (2 metai Lietuvoje, 2 metai Pietų Korėjoje, Dongseo universitete)
Semestro studijų kaina (2016 m.):
nuolatinės studijos Lietuvoje - 1080 Eur, Pietų Korėjoje - 2800 USD
Studijų programa vykdoma anglų kalba
 
Dalykai konkursiniam balui
Matematika (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Informacinės technologijos arba Fizika (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .

Studijų programos aprašas  

Programos tikslas
- rengti informatikos specialistus kompiuterinių žaidimų, skaitmeninės animacijos, audiovizualinių efektų ir kitose skaitmeninės produkcijos srityse, gebančius integraliai suprasti skaitmeninio turinio kūrimo, verslo ir savisamdos plėtojimo šioje srityje aspektus, užtikrinti informatikos priemonių realizavimą naudojant žaidybines, animacines bei audiovizualines skaitmeninio turinio kūrimo aplinkas, užtikrinti gebėjimą taikyti tarpdisciplinines žinias realizuojant kūrybinę – technologinę sąveiką per skaitmeninių bei materialiųjų terpių sistemas.

Programos absolventai gebės:
- projektuoti bei programiškai išpildyti žaidybinius bei vizualinio turinio projektus naudodami duomenų struktūrų pritaikymo aplinkas, duomenų bazių sistemas bei dirbtinio intelekto metodus;
- analizuoti kompiuterinių tinklų ir juose veikiančių informacinių duomenų perdavimo procesų bei technologijų architektūras, jas konfigūruoti ir pritaikyti skaitmeninių turinių plėtojimui;
- projektuoti žmogaus ir kompiuterinių sistemų sąveikos priemones, taikyti matematinius modelius žaidimų aplinkų realizavimui;
- naudoti grafinio dizaino bei modeliavimo įrankius skaitmeninių turinių kūrimui;
- savarankiškai parengti tyrimo planą, studijuoti ir analizuoti mokslinę literatūrą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
- parinkti tinkamus kiekybinius ar kokybinius tyrimo metodus probleminės situacijos analizei, juos pritaikyti ir gautus duomenis pateikti tinkama tyrimo objektui forma;
- kurti žaidimų scenarijus, projektuoti ir programuoti architektūrinius žaidimo elementus;
- taikyti efektavimo, tekstūravimo ir skaitmeninių aplinkų kūrimo įrankius skaitmeninių turinių post-produkcijai;
- taikyti kūrybinius sprendimus suvokdami socialinius bei psichologinius individo raidos niuansus, išmano saviugdos principus bei geba pritaikyti komandinėje veikoje besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje;
- sutelkti komandą kūrybos projektui, planuoti ir įgyvendinti vadybines skaitmeninių turinių produkcijos realizavimo veiklas;
- kryptingai ir savarankiškai domėtis informatikos ir skaitmeninių turinių pasiekimais ir technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje.

Studijų programos išskirtinumas. Programa įgyvendinama anglų kalba. Sėkmingai baigus studijų programą (įskaitant dviejų metų mobilumą
Dongseo universitete, Pietų Korėjoje) išduodami du diplomai (Mykolo Romerio universiteto ir Dongseo universiteto)

Programos absolventai galės dirbti įvairiose skaitmeninio turinio produkcijos kūrimo įmonėse – smulkiose, vidutinio dydžio ir stambiose tarptautinėse kompiuterinių žaidimų kūrimo kompanijose, reklamos agentūrose, kurių veikla orientuojama į skaitmeninę aplinką aktyviau pritaikant kompiuterines technologijas ir skaitmeninės animacijos efektus, grafinio ir meninio dizaino studijose, srityse, susietose su edukacinių sistemų, o ypač verslo valdymo sistemų žaidybinimu, televizijoje, jos veiklą siejant su skaitmeninio transliavimo įgyvendinimu, elektroninėje leidyboje, kino pramonėje akcentuojant kompiuterinių ir skaitmeninių animacijos sprendimų panaudojimo galimybes, išmaniąsias – mobiliąsias technologijas gaminančiose įmonėse, mokslo bei aukštųjų technologijų įstaigose. Turėdami bendrąsias bei specialiąsias informatikos ir skaitmeninio turinio kompetencijas programos absolventai taip pat galės patys sau kurti darbo vietas kaip nepriklausomi idėjų įgyvendintojai ir įmonių vadovai. Programos partneris – Dongseo universitetas, sudarys sąlygas užmėgsti kontaktus bei įgauti tarptautinės patirties dirbant Pietų Korėjos verslo įmonėse.
    
Programos vadovas - prof. dr. Tadas Limba,  el. p. tlimba@mruni.eu