Magistro studijų baigiamieji darbai (MSBD)

2017/2018 s. m. rudens semestro magistro baigiamųjų darbų gynimai vyks 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 5 d.

Tikslios gynimo datos pagal studijų programas bus skelbiamos Ekonomikos ir verslo fakulteto skiltyje "Informacija studentams"

 • Likus mėnesiui iki grafike nurodyto gynimo termino pradžios, t.y. iki lapkričio 27 d., parengtus darbus turite pristatyti savo baigiamojo darbo vadovui. 
 • Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą, studentas jį ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki gynimo, privalo įkelti į Universiteto informacinę sistemą "Studijos" ir pristatyti į dekanatą užregistravimui, t.y. iki gruodžio 11 d. Vadovas sistemoje turi pažymėti savo sutikimą ginti darbą. Vadovui neleidus ginti darbo, studentas gali kreiptis į Komiteto pirmininką, kuris sprendžia dėl leidimo ginti darbą. Institutas skiria darbo recenzentą.
 • Recenzentas, likus ne vėliau kaip 2 dienoms iki darbo gynimo, įkelia recenziją į studento knygelę.

Darbų pristatymo tvarka:

 • Magistro baigiamojo darbo 2 egzemplioriai pateikiami įrišti, pasirašyti autoriaus ir vadovo.
 • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją , kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
 • Vieno egzemplioriaus vidinėje galinio viršelio pusėje įklijuokite vieną (16 x 22 cm) voką recenzijai ir vadovo atsiliepimui įdėti.
 • Svarbu: būtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (pavadinimas rašomas baigiamojo darbo anotacijoje). Angliškasis pavadinimas bus spausdinamas Jūsų diplomo priedėlyje.
 • Prieš pristatydami spausdintus darbus į dekanatą, įkelkite darbą į Studijų knygelę (pdf formatu). Darbų talpinimo instrukcija.
 • Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime.
 • Pagal 2012 m. kovo 16 d. patvirtintą Studijų rezultatų vertinimo tvarką (Nr. 1SN-30), ginami tik formaliąją antiplagiato patikrą praėję baigiamieji darbai. Jeigu ginti pateiktame darbe formaliosios patikros arba gynimo metu konstatuojamas plagiatas, jį pateikęs studentas atlikus šios Tvarkos 27-28 punktuose numatytą tyrimą šalinamas iš Universiteto."
 • CD pristatyti nebereikia.

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į ETD IS talpyklą adresu: http://etd.elaba.lt

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka. Išsamesnė informacija čia.