Magistro studijų baigiamieji darbai (MSBD)

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaidų Jūsų baigiamojo darbo pavadinime.

Ekonomikos krypties (studijų programų Finansų rinkos, Viešojo sektoriaus ekonomika) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 23 d. nuo 9:40 val. I-310 aud. 

Verslo krypties (studijų programos Tarptautinė prekyba) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 23 d. nuo 13:00 val. I-310 aud.

Vadybos krypties (studijų programos Logistikos vadyba) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 24 d. nuo 9:40 val. I-324 aud.

  • Likus mėnesiui iki nurodyto gynimo termino pradžios, t.y. iki balandžio 17 d., parengtus darbus turite pristatyti savo baigiamojo darbo vadovui. Magistro baigiamuosius darbus į Institutą (V-430 kab.) turite pristatyti iki š. m. gegužės 2 d.

Reikalavimai darbų pristatymui į Institutą:

  • Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą, studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo, t.y. š.m. gegužės 2 d., privalo įkelti į Universiteto informacinę sistemą "Studijos" ir pristatyti į institutą. Vadovas sistemoje turi pažymėti savo sutikimą, kad darbas būtų ginamas. Vadovui neleidus ginti darbo, studentas gali kreiptis į Komiteto pirmininką, kuris sprendžia dėl leidimo ginti darbą. Institutas skiria darbo recenzentą.
  • Magistro baigiamojo darbo 2 egzemplioriai pateikiami įrišti, pasirašyti autoriaus ir vadovo.
  • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją , kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
  • Vieno egzemplioriaus vidinėje galinio viršelio pusėje įklijuokite vieną (16x22cm) arba du mažesnius vokus recenzijai ir vadovo atsiliepimui įdėti.
  • Svarbubūtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą. Angliškasis pavadinimas bus spausdinamas Jūsų diplomo priedėlyje.
  • Prieš pristatydami spausdintus darbus į Institutą, įkelkite darbą į Studijų knygelę (pdf formatu). Darbų talpinimo instrukcija.
  • Pagal 2012 m. kovo 16 d. patvirtintą Studijų rezultatų vertinimo tvarką (Nr. 1SN-30), ginami tik formaliąją antiplagiato patikrą praėję baigiamieji darbai. Jeigu ginti pateiktame darbe formaliosios patikros arba gynimo metu konstatuojamas plagiatas, jį pateikęs studentas atlikus šios Tvarkos 27-28 punktuose numatytą tyrimą šalinamas iš Universiteto."

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į ETD IS talpyklą adresu: http://etd.elaba.lt

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka. Išsamesnė informacija čia.