Doktorantūros studijos

Sveikiname įgijus daktaro mokslo laipsnį!

2016 m. sausio 28 d. Miglė Eleonora Černikovaitė apgynė socialinių mokslų srities, ekonomikos mokslo krypties (04S) daktaro disertaciją "Prekės ženklo vertės poveikio ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelis". Mokslinis vadovas – prof. Eglė Kazlauskienė. 

2016 m. sausio 28 d. Gintarė Skaistė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties daktaro disertaciją "Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis" (vadovė - prof. dr. Daiva Jurevičienė).

2016 m. sausio 19 d. Elzė Rudienė Mykolo Romerio universitete sėkmingai apsigynė disertaciją "Mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso poveikio vartotojų nuostatoms vertinimas" (Vadyba, 03 S). Mokslinis vadovas – prof. Rima Žitkienė. Išsamiau

2015 m. spalio 13 d. lektorius Adomas Kanopka Mykolo Romerio universitete sėkmingai apsigynė disertaciją "Investicijų į atsinaujinančių išteklių energetiką rizikų valdymas suinteresuotų šalių aspektu" (Vadyba, 03 S). Mokslinis vadovas – prof. Vitalija Rudzkienė. Išsamiau 

2015 m. rugpjūčio 26 d. lekt. Marius Laurinaitis apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertaciją "Elektroninių pinigų teisinis reguliavimas" ir jam suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Ekonomikos instituto doktorantai:

1. Lekt. Daiva Banaitė (Rapcevičienė). Tema "Vertės grandinės kūrimas viešajame sektoriuje". Vadovė prof. Rima Tamošiūnienė.

2. Lekt. Dovilė Kurtinaitytė-Venediktovienė. Tema "Aplinkos mokesčių vertinimas šalies darniai ekonomikos plėtrai". Vadovas prof. Gediminas Černiauskas.

3. Lekt. Laura Aidukienė. Tema "Inovacijų poveikis verslo paslaugų konkurencingumui". Vadovė prof. Eglė Kazlauskienė.

4. Lekt. Ilona Bartuševičienė. Tema "Nematerialių išteklių įtakos įmonių veiklos efektyvumui vertinimo modelis". Vadovė prof. Eglė Kazlauskienė.

5. Lekt. Dalia Karlaitė. Tema "Organizacijų socialinės atsakomybės poveikio visuomenės gerovei ekonominis vertinimas". Vadovas prof. Gediminas Černiauskas

6. Simona Survilaitė. Tema "Intelektinio kapitalo įtakos įmonės pridėtinės vertės didinimui kryptys". Vadovė prof. Rima Tamošiūnienė.

7. Viktor Kozlovskij. Tema "Europos Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politikos teorinis pagrindimas". Vadovė prof. Ona Gražina Rakauskienė.

8. Olga Ranceva. Tema "Emigracijos iš Lietuvos problema: demografinės, socialinės ir ekonominės pasekmės". Vadovė prof. Ona Gražina Rakauskienė.

9. Lekt. Eglė Zupkaitienė. tema "Valstybės skolos dydžio įvertinimo modeliavimas". Vadovas prof. Gediminas Černiauskas.

10. Mindaugas Deksnys. Tema "Verslo modelio lankstumas sparčiai augančiose įmonėse (gazelėse)". Vadovė prof. Rima Žitkienė.

11. Evelina Šakalytė. Tema "Tinklaveikos poveikio inovacijoms paslaugų sektoriuje vertinimas". Vadovė prof. Eglė Kazlauskienė.

12. Nadežda Kučaidze.  Tema "Aukštojo mokslo studijų finansavimo modelių Europos Sąjungos valstybėse vertinimas". Vadovė prof. Irena Mačerinskienė.

13. Ugnė Blusytė. Tema "Užsakomosios veiklos plėtra paslaugų įmonių tinklaveikoje". Vadovė prof. Rima Žitkienė.

14.  Darius Rušinskas. Tema "Gynybos srities valstybės kapitalo investicijų ekonominis vertinimas". Vadovė doc. Žaneta Karazijienė.

15. Artūras Jurgelevičius. Tema "Nematerialaus turto formavimui įtakos turinčių valstybės nematerialiųjų investicijų ekonominis vertinimas". Vadovė doc. Žaneta Karazijienė.

16. Lina Volodzkienė. Tema  "Gyventojų turto diferenciacijos poveikis gyvenimo kokybei". Vadovė prof. Ona Gražina Rakauskienė.

17. Anna Kislovska. Tema "Verslo paslaugų centrų poveikio ES šalių ekonomikai vertinimas". Vadovė prof. Rima Tamošiūnienė.

18. Ugnė Kisielytė. Tema "ES šalių vartojimo poveikio ekonomikos augimui vertinimo modelis". Vadovė prof. Ona Gražina Rakauskienė.

19. Lekt. Andrius Balčiūnas. Tema "Informacijos srautų poveikio valiutų kursų pokyčiams modeliavimas". Vadovė prof. Irena Mačerinskienė.

20. Maksim Kartašov. Tema "Akcijų vertinimo klasikinių metodų patikimumo tyrimas finansų rinkose". Vadovė prof. Irena Mačerinskienė.

21. Valdas Grigonis. Tema "Finansinių inovacijų rizikos valdymas". Vadovė prof. Irena Mačerinskienė.

22. Rasa Aleknavičiūtė. Tema "ES šalių intelektinio kapitalo įtakos ekonominiam augimui vertinimas". Vadovė prof. Irena Mačerinskienė.

23. Renata Šivickienė. Tema "Tiesioginių užsienio investicijų poveikio ES šalių viešiesiems finansams vertinimas". Vadovė prof. Ligita Gasparėnienė.