MRU studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai


Studijos Universitete vykdomos pagal Universiteto senato patvirtintas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bei akredituotas studijų programas, akreditacijos pagrindas programos išorinio vertinimo išvados. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Studijų programų kokybė vertinama balais pagal 6 vertinimo sritis: programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir studentų pasiekimų vertinimą, programos vadybą.

Universiteto vykdomų studijų programų paskutinio išorinio vertinimo rezultatai (išvados), kai vertinimą atliko:

  • - Studijų kokybės vertinimo centro SKVC išvados:
  • kitos aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros, įtrauktos taip pat į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą EQAR:

    - Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute ACQUIN išvados:
    - Accreditation Agency in Health and Social Sciences AHPGS išvados:
    - Evaluation Agency Baden-Württemberg EVALAG išvados:
Universiteto studijų programų rengimo ir atnaujinimo procedūra
Dėmesio: atsidarius schemą yra galimybė ją padidinti / sumažinti, spausdinti ar išsaugoti savo kompiuteryje)