Stipendijos


Dėl paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo konkurso

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2016 m. rugpjūčio 24 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2016 m. rudens semestre, nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. privalo:

1. nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.


2. Lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.

   
3. Išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

   
4. Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

 Daugiau informacijos https://www.vsf.lt/lt/parama-uzsienio-lietuviams


Dėl studijų stipendijų (Valstybinio studijų fondo informacija)

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 16 dienos priimami prašymai skirti studijų stipendiją.

Prašymai skirti studijų stipendiją yra teikiami elektroniniu būdu prisijungus per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas.

Prašymus gali teikti pirmojo kurso studentai, 2016 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su aukštąja mokykla.

Prašymų pateikimo terminai:

• pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmojo kurso studentai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos;
• antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 4 dienos;
• doktorantūros studijų studentai - prašymus gali teikti iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.

Elektroniniu būdu užpildytą formą rekomenduojame atsispausdinti ir pateikti mokslo ir studijų institucijoms mokslo ir studijų institucijos nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos www.vsf.lt


Socialinių stipendijų administravimas (šaltinis: Valstybinis studijų fondas)

Paraišką socialinei stipendijai gauti pateikę studentai bei socialinę stipendiją gaunantys studentai privalo nuolat tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodo savo paraiškoje ir raštu pranešti fondui apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studento sąrašų, studijų baigimą pirma numatytos studijų baigimo datos, studijų sustabdymą ir akademines atostogas, taip pat pakeitęs studijų programą ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.