Akademinės etikos centras

[2017-04-26]

AEC vadovės dr. Loretos Tauginienės vadovaujama darbo grupė pateikė studijų ir mokslo prorektorei dr. Ingai Žalėnienei siūlymus dėl akademinės etikos kultūros vystymo universitete.

[2017-03-29]

AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė ir tyrėja Inga Gaižauskaitė dalyvavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto organizuotame seminare "Etikos gairės socialiniams tyrimams". Savo patirtimi dalinosi Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros ir Europos medicinos etikos asociacijos ekspertė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė. Ji pristatė tyrėjo atsakomybės daugiadimensiškumą - visuomenei,  tyrimo rėmėjams, darbdaviams, kolegoms, sau. "Įvertinant visus etikos principus, socialinio tyrimo neįmanoma atlikti nepažeidus bent vieno etikos principo", - akcentavo profesorė. "Pagrindiniai etikos principai yra tarpusavyje susiję ir gali prieštarauti vieni kitiems tam tikrose sąlygose", - tęsė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė. Tad ji kvietė atsakingiau apgalvoti tyrimo etiką, aprašyti su ja susijusius tyrimo procesus. 

* * *

AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė, tyrėjos Inga Gaižauskaitė ir dr. Jolanta Bieliauskaitė dalyvavo International Center for Academic Integrity, kurios nariais yra  ir MRU, ir Turnitin organizuotame virtualiame seminare "Role of Faculty in Academic Integrity Initiatives". Savo patirtimi dalinosi dr. David Rettinger apie Mary Washington universiteto (JAV) praktiką formuojant akademinio sąžiningumo kultūrą. Jis pabrėžė, kad itin svarbios yra institucinės nuostatos, dėstymas ir nuolatinio dialogo palaikymas.

[2017-02-02]

2017 m. vasario 1 d. AEC tyrėjos, vadovaujamos lektorės Ingos Gaižauskaitės, pristatė 2016 m. akademinės etikos tyrimo universitete rezultatus. Tyrimo tikslas buvo įvertinti akademinės etikos principų įtvirtinimo ir įgyvendinimo sąlygas MRU studijų procese ir mokslinėje veikloje. Tyrimo metu buvo atlikta MRU vidaus dokumentų nuostatų, reglamentuojančių akademinę etiką, analizė bei su akademinės etikos principų ir procedūrų pažeidimais susijusių statistinių duomenų analizė.

Siekiant išanalizuoti akademinės etikos ir jos principų – sąžiningumo bei atsakomybės – sampratas ir taikymo patirtis MRU bendruomenėje, buvo atliktas kokybinis tyrimas: individualūs giluminiai interviu su doktorantais ir dėstytojais (mokslo darbuotojais) bei tikslinės grupės diskusijos su bakalauro ir magistrantūros studijų studentais. Tokio pobūdžio tyrimas universiteto mastu atliktas pirmą kartą.

Po akademinės etikos tyrimo rezultatų pristatymo rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, dėkodamas tyrimo komandai už vertingas įžvalgas, paragino bendruomenę - "pirma, suformuokim įprotį elgtis taip, kaip reikia, o paskui - sąmoningumą". MRU Studentų atstovybės atstovai siūlė nesudaryti sąlygų neetiškam elgesiui"ir palinkėjo universiteto bendruomenei diskusijas įprasminti sprendimais, veiksmais. Siūlymais apie priemones, galinčias padėti užtikrinti studentų etišką elgesį, pasidalino ir kiti bendruomenės nariai. Jie siūlė perimti Skandinavijos valstybių patirtį, optimizuoti etikos pažeidimų nagrinėjimo praktiką universitete, integruoti humanitarinių mokslų žinias į studijų programas. Universiteto Senaro narys prof. dr. Vytautas Sinkevičius skatino dėstytojus būti reikliais - "Užtikrinti reiklumą - pirmasis žingsnis".

[2017-02-01]

2017 m. vasario 1 d. Pavia universiteto (Italija) studentas Gianluca Pompei pradėjo atlikti Erasmus praktiką kaip jaunasis tyrėjas. Jo pagrindinės funkcijos siejamos su duomenų rinkimu ir sisteminimu bei kitais mokslinio tyrimo atlikimo etapais.

Gianluca Pompei praktika tęsis iki gegužės 1 d.

[2017-01-17]

AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė dalyvavo Teisingumo ministerijos organizuotame pasitarime dėl veiksmų derinimo, kad operatyviai būtų reaguojama į pranešimus apie prekybą rašto darbais ir stabdoma tokia neteisėta veikla. Pasitarime buvo išsakyti siūlymai dėl Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio tikslinimo siekiant jo efektyvaus taikymo. "Aukštosioms mokykloms būtina suteikti galimybes sukurti etikos infrastruktūrą, o tam reikia ir kompetencijos, ir pastangų, ir kitų išteklių" - teigė dr. Loreta Tauginienė. Ji pabrėžė, kad nepakanka turėti baigiamojo darbo sutapčių vertinimo sistemą ir ja naudotis; būtina žiūrėti į prekybą rašto darbais plačiau ir vengti šią situaciją taisyti "pleistro užklijavimo" principu. "Tiek universitetai, tiek kolegijos turi gilintis į akademinio nesąžiningumo priežastis, jas diagnozuoti ir tuomet galvoti apie priemones. Pvz., dėstytojo krūvio dalis, skirta baigiamojo darbo vadovavimui - ar užtikrinama studijų / vadovavimo kokybė?" -  tęsė Akademinės etikos centro vadovė. Ji atkreipė dėmesį ir į tai, kad etikos standartai aukštosiose mokyklose turi būti vienodi: "Jeigu MRU išbraukia studentą dėl akademinio nesąžiningumo, kita aukštoji mokykla turi jo nepriimti bent kurį laiką (nors poįstatyminiai teisės aktai tam sudaro sąlygas). Reikia formuoti aukštųjų mokyklų susitarimą keistis tokia informacija tarpusavyje ir tokiu būdu nesudaryti sąlygų elgtis neetiškai".

Pasitarime dalyvavo Teisingumo ministerijos viceministras Justas Pankauskas, Teisingumo ministerijos patarėjas dr. Giedrius Mozūraitis, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas ir kiti atstovai iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus universiteto.

[2017-01-04]

Akademinės etikos centro vadovė dr. Loreta Tauginienė susitiko su Studijų kokybės vertinimo centru ir pristatė projekto "European Network for Academic Integrity" planuojamus rezultatus, jų panaudojimo galimybes.

[2017-01-01]

Šiandien įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas, kurio 123 straipsnis nustato administracinę atsakomybę už studijų baigiamųjų darbų bei disertacijų neteisėtą pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms: bauda asmenims nuo 150 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1800 eurų. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtrauks baudą asmenims nuo 300 iki 850 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1700 iki 3000 eurų.
Pagal šį kodeksą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius turi teisę tirti baigiamųjų darbų pirkimo ir pardavimo atvejus ir imtis veiksmų dėl administracinės atsakomybės taikymo.

Naujienų archyvas

2017 | 2016 2015 │ 2014 2013