Akademinės etikos centras

[2017-09-15]

Rugsėjo 14 d. Liublianoje vyko Erasmus+ projekto "European Network for Academic Integrity" mokymai įvairiomis akademinės etikos temomis. Slovėnijos aukštųjų mokyklų bendruomenė susirinko į Slovėnijos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją pasiklausyti šios srities pranešimų. Vieną iš pranešimų skaitė Akademinės etikos centro vadovė dr. Loreta Tauginienė aptardama etikos infrastruktūros sampratą ir svarbą aukštajame moksle bei diskutuodama apie tai, kokios sprendimų praktikos universitetai turėtų imtis iškilus etikos pažeidimams.

Slovėnijos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusiuose mokymuose dalyvavo ir Akademinės etikos centro tyrėja Inga Gaižauskaitė.

[2017-08-29]

Doc. dr. Jolanta Bieliauskaitė, dr. Loreta Tauginienė ir dr. Natalija Valavičienė įsitraukia į Europos akademinio sąžiningumo tinklą (angl. ENAI) dalyvaudamos 4-iosios tarptautinės konferencijos Plagiarism across Europe and Beyond moksliniame komitete.

[2017-07-07]

Liepos 3-5 d. Barselonoje vykusioje 9-oje tarptautinėje konferencijoje Education and New Learning Technologies AEC tyrėjos pristatė du virtualius pranešimus: The maze of definitions on academic integrity and related terms - is it easy to apply in practice? (lekt. Inga Gaižauskaitė ir dr. Loreta Tauginienė) ir Understanding academic integrity: Perceptions of university students and lecturers (lekt. Inga Gaižauskaitė, doc. dr. Jolanta Bieliauskaitė ir dr. Natalija Valavičienė).

[2017-05-31]

Gegužės 28-31 d. AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė dalyvavo 5-oje pasaulinėje mokslinių tyrimų etikos konferencijoje (angl. 5th World Conference on Research Integrity), kuri šiais metais buvo organizuojama Amsterdame (Nyderlandų Karalystė). Į konferenciją susirinko apie 800 dalyvių iš daugiau kaip 50 valstybių dalintis patirtimi ir diskutuoti aktualiais mokslinių tyrimų etikos klausimais - mokslininkai, mokslinių tyrimų etikos vertintojai, leidėjai ir kt.

Dr. Loreta Tauginienė pristatė Lietuvos patirtį tiriant publikacijas, kurioms būdingas tariamas atsikartojimas ir / ar saviplagiatas.

[2017-05-28]

Gegužės 24-26 d. AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė ir tyrėja Inga Gaižauskaitė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Plagiarism across Europe and beyond 2017", vykusioje Brno (Čekija). Dr. Loreta Tauginienė konferencijos dalyviams pristatė Erasmus+ projekte vadovaujamą veiklų paketą (būtent apie akademinio sąžiningumo žodyno sudarymo principus ir perspektyvas) ir skaitė pranešimą "Comprehensive Framework for Fostering Responsible Research: Lithuania". Tyrėja Inga Gaižauskaitė moderavo vieną iš paralelinių sesijų ir vėliau skaitė pranešimą "Sources of (un)ethical behaviour of students".

[2017-05-23]

Gegužės 22 d. įvyko steigiamasis Europos akademinio sąžiningumo tinklo (ENAI) susitikimas, į kurį susirinko Italijos, Portugalijos, Latvijos, Lietuvos, Kipro, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos  ir Turkijos institucijų atstovai.

Mykolo Romerio universitetas tapo vienu iš ENAI steigėjų. Universitetą šiame tinkle atstovavo AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė ir tyrėja Inga Gaižauskaitė. Susitikimo metu buvo suformuota ENAI taryba ir audito grupė.

Dr. Loreta Tauginienė kartu su atstovais iš Canakkale Onsekiz Mart universiteto (Turkija), Coventry universiteto (Jungtinė Karalystė), Brno Mendel universiteto (Čekija) bei Mokslinės ir technins informacijos centro (Slovakija) buvo išrinkta į šio tinklo tarybą 3 metų kadencijai.

Pagrindinės ENAI tarybos funkcijos yra parengti ilgalaikę ENAI vystymo koncepciją, teikti siūlymus dėl tinklo ekonominės strategijos ir priemonių tikslams pasiekti, teikti finansinę ir veiklos ataskaitas bei užtikrinti tinkamą ENAI atskaitomybę.

[2017-05-16]

2017 m. gegužės 10 d. J. J. Strossmayer universiteto (Osijek, Kroatija) doc. dr. Ivana Tucak perskaitė pranešimą “Informuotas sutikimas: teisiniai ir etiniai aspektai”. Po pranešimo įvyko Tarptautinės teisės ir socialinės filosofijos asociacijos (IVR) Lietuvos sekcijos narių susirinkimas. Šios asociacijos veiklai vadovauja doc. dr. Jolanta Bieliauskaitė. Taip pat su doc. dr. Ivana Tucak susitiko ir Akademinės etikos centro komanda - dr. Loreta Tauginienė, doc. dr. Jolanta Bieliauskaitė ir lekt. Inga Gaižauskaitė.  Susitikimo metu buvo pasidalinta universitetų patirtimi akademinės / mokslinių tyrimų etikos srityje, ieškota bendradarbiavimo galimybių.

[2017-05-09]

AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė prodekanatui pristatė siūlymus dėl akademinės etikos kultūros vystymo universitete.

[2017-04-28]

AEC tyrėja doc. dr. Jolanta Bieliauskaitė dalyvavo International Center for Academic Integrity ir Turnitin organizuotame virtualiame seminare "Plagiarism Detected: A Practical Guide to Judicious Investigation of Suspected Academic Misconduct". Savo žiniomis ir patirtimi dalinosi lekt. Christian Moriarty iš St. Petersburg politikos, etikos ir teisės tyrimų koledžo (JAV).

[2017-04-26]

AEC vadovės dr. Loretos Tauginienės vadovaujama darbo grupė pateikė studijų ir mokslo prorektorei dr. Ingai Žalėnienei siūlymus dėl akademinės etikos kultūros vystymo universitete.

[2017-03-29]

AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė ir tyrėja Inga Gaižauskaitė dalyvavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto organizuotame seminare "Etikos gairės socialiniams tyrimams". Savo patirtimi dalinosi Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros ir Europos medicinos etikos asociacijos ekspertė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė. Ji pristatė tyrėjo atsakomybės daugiadimensiškumą - visuomenei,  tyrimo rėmėjams, darbdaviams, kolegoms, sau. "Įvertinant visus etikos principus, socialinio tyrimo neįmanoma atlikti nepažeidus bent vieno etikos principo", - akcentavo profesorė. "Pagrindiniai etikos principai yra tarpusavyje susiję ir gali prieštarauti vieni kitiems tam tikrose sąlygose", - tęsė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė. Tad ji kvietė atsakingiau apgalvoti tyrimo etiką, aprašyti su ja susijusius tyrimo procesus.

* * *

AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė, tyrėjos Inga Gaižauskaitė ir doc. dr. Jolanta Bieliauskaitė dalyvavo International Center for Academic Integrity, kurios nariais yra  ir MRU, ir Turnitin organizuotame virtualiame seminare "Role of Faculty in Academic Integrity Initiatives". Savo patirtimi dalinosi dr. David Rettinger apie Mary Washington universiteto (JAV) praktiką formuojant akademinio sąžiningumo kultūrą. Jis pabrėžė, kad itin svarbios yra institucinės nuostatos, dėstymas ir nuolatinio dialogo palaikymas.

[2017-02-02]

2017 m. vasario 1 d. AEC tyrėjos, vadovaujamos lektorės Ingos Gaižauskaitės, pristatė 2016 m. akademinės etikos tyrimo universitete rezultatus. Tyrimo tikslas buvo įvertinti akademinės etikos principų įtvirtinimo ir įgyvendinimo sąlygas MRU studijų procese ir mokslinėje veikloje. Tyrimo metu buvo atlikta MRU vidaus dokumentų nuostatų, reglamentuojančių akademinę etiką, analizė bei su akademinės etikos principų ir procedūrų pažeidimais susijusių statistinių duomenų analizė.

Siekiant išanalizuoti akademinės etikos ir jos principų – sąžiningumo bei atsakomybės – sampratas ir taikymo patirtis MRU bendruomenėje, buvo atliktas kokybinis tyrimas: individualūs giluminiai interviu su doktorantais ir dėstytojais (mokslo darbuotojais) bei tikslinės grupės diskusijos su bakalauro ir magistrantūros studijų studentais. Tokio pobūdžio tyrimas universiteto mastu atliktas pirmą kartą.

Po akademinės etikos tyrimo rezultatų pristatymo rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, dėkodamas tyrimo komandai už vertingas įžvalgas, paragino bendruomenę - "pirma, suformuokim įprotį elgtis taip, kaip reikia, o paskui - sąmoningumą". MRU Studentų atstovybės atstovai siūlė nesudaryti sąlygų neetiškam elgesiui"ir palinkėjo universiteto bendruomenei diskusijas įprasminti sprendimais, veiksmais. Siūlymais apie priemones, galinčias padėti užtikrinti studentų etišką elgesį, pasidalino ir kiti bendruomenės nariai. Jie siūlė perimti Skandinavijos valstybių patirtį, optimizuoti etikos pažeidimų nagrinėjimo praktiką universitete, integruoti humanitarinių mokslų žinias į studijų programas. Universiteto Senaro narys prof. dr. Vytautas Sinkevičius skatino dėstytojus būti reikliais - "Užtikrinti reiklumą - pirmasis žingsnis".

[2017-02-01]

2017 m. vasario 1 d. Pavia universiteto (Italija) studentas Gianluca Pompei pradėjo atlikti Erasmus praktiką kaip jaunasis tyrėjas. Jo pagrindinės funkcijos siejamos su duomenų rinkimu ir sisteminimu bei kitais mokslinio tyrimo atlikimo etapais.

Gianluca Pompei praktika tęsis iki gegužės 1 d.

[2017-01-17]

AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė dalyvavo Teisingumo ministerijos organizuotame pasitarime dėl veiksmų derinimo, kad operatyviai būtų reaguojama į pranešimus apie prekybą rašto darbais ir stabdoma tokia neteisėta veikla. Pasitarime buvo išsakyti siūlymai dėl Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio tikslinimo siekiant jo efektyvaus taikymo. "Aukštosioms mokykloms būtina suteikti galimybes sukurti etikos infrastruktūrą, o tam reikia ir kompetencijos, ir pastangų, ir kitų išteklių" - teigė dr. Loreta Tauginienė. Ji pabrėžė, kad nepakanka turėti baigiamojo darbo sutapčių vertinimo sistemą ir ja naudotis; būtina žiūrėti į prekybą rašto darbais plačiau ir vengti šią situaciją taisyti "pleistro užklijavimo" principu. "Tiek universitetai, tiek kolegijos turi gilintis į akademinio nesąžiningumo priežastis, jas diagnozuoti ir tuomet galvoti apie priemones. Pvz., dėstytojo krūvio dalis, skirta baigiamojo darbo vadovavimui - ar užtikrinama studijų / vadovavimo kokybė?" -  tęsė Akademinės etikos centro vadovė. Ji atkreipė dėmesį ir į tai, kad etikos standartai aukštosiose mokyklose turi būti vienodi: "Jeigu MRU išbraukia studentą dėl akademinio nesąžiningumo, kita aukštoji mokykla turi jo nepriimti bent kurį laiką (nors poįstatyminiai teisės aktai tam sudaro sąlygas). Reikia formuoti aukštųjų mokyklų susitarimą keistis tokia informacija tarpusavyje ir tokiu būdu nesudaryti sąlygų elgtis neetiškai".

Pasitarime dalyvavo Teisingumo ministerijos viceministras Justas Pankauskas, Teisingumo ministerijos patarėjas dr. Giedrius Mozūraitis, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas ir kiti atstovai iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus universiteto.

[2017-01-04]

Akademinės etikos centro vadovė dr. Loreta Tauginienė susitiko su Studijų kokybės vertinimo centru ir pristatė projekto "European Network for Academic Integrity" planuojamus rezultatus, jų panaudojimo galimybes.

[2017-01-01]

Šiandien įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas, kurio 123 straipsnis nustato administracinę atsakomybę už studijų baigiamųjų darbų bei disertacijų neteisėtą pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms: bauda asmenims nuo 150 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1800 eurų. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtrauks baudą asmenims nuo 300 iki 850 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1700 iki 3000 eurų.
Pagal šį kodeksą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius turi teisę tirti baigiamųjų darbų pirkimo ir pardavimo atvejus ir imtis veiksmų dėl administracinės atsakomybės taikymo.

Naujienų archyvas

2017 | 2016 2015 │ 2014 2013