Kolegijų absolventų priėmimo taisyklės į papildomąsias studijas

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį.
Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai (60 kreditų) arba 0,5 metų (30 kreditų). Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis, studento statusas nesuteikiamas.

Konsultacijos priėmimo klausimais vyksta

 IV-201 kab. (Ateities g. 20, Vilnius)  bei   telefonu (8 5) 2714 704 arba el.paštu  priemim@mruni.eu

  2018 METŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

  (rudens semestrui)

  I. Bendroji dalis

  1. Taisyklės yra skirtos asmenims, turintiems atitinkamos studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį ir norintiems studijuoti magistrantūros studijose.
  2. Papildomosiose studijose yra dėstomi krypčių studijų dalykai, suteikiantis pakankamų žinių ir gebėjimų reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Studijų dalykus nustato Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU).
  3. Papildomų studijų trukmė vieneri arba 0,5 metų ištęstine (sesijine) studijų forma, klausytojo statusu.
  4. Stojantieji gali pretenduoti į
  MRU papildomąsias studijas, priklausomai nuo įgyto studijų krypties profesinio bakalauro:

  1 lentelė 

  Studijų krypties papildomos studijos

  Studijų trukmė
  Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros mokslo srities ar studijų krypties studijas
  Verslo kryptis (Vilniuje, Klaipėdoje) (plačiau) Vienerių metų Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
  Verslo kryptis (Vilniuje) (plačiau)
  Pusės metų
  Įgiję ekonomikos, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, finansų, investicijų ir draudimo, apskaitos, vadybos ir verslo administravimo krypčių profesinį bakalaurą
  Socialinio darbo kryptis (plačiau) (Vilniuje, Utenoje)Pusės metųĮgiję socialinių, sveikatos,  ugdymo, teisės, verslo, vadybos, menų mokslų  studijų krypčių grupių profesinį bakalaurą
  Viešojo administravimo kryptis (Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje) Pusės metųĮgiję fizinių, technologijų mokslų sričių, socialinių mokslų srities, verslo, vadybos, ekonomikos, finansų, apskaitos, verslo ir vadybos, visuomenės sveikatos studijų krypčių profesinį bakalaurą
  Edukologijos kryptis (plačiau)Pusės metųĮgiję ugdymo, matematikos, informatikos, fizinių, socialinių, sveikatos,  teisės, verslo, vadybos, menų, sporto studijų krypčių grupių profesinį bakalaurą
  Teisės kryptis (Vilniuje, Kaune)Vienerių metų Įgiję teisės profesinį bakalaurą
  Aplinkosaugos teisės kryptis (Kaune) Vienerių metų Įgiję teisės profesinį bakalaurą

  5. Baigus papildomas studijas bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas. Išduodamas pažymėjimas apie baigtas papildomas studijas. 

  6. Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, gali pretenduoti į MRU atitinkamų programų magistrantūros studijas ir įgyti magistro laipsnį. Po papildomų studijų į magistrantūrą stojama bendra tvarka.

  2 lentelė


  Baigus studijų krypties papildomas studijasStudijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūroje ***Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
  Edukologijos kryptis Edukacinių technologijų valdymas, Karjeros valdymas (Edukacinių technologijų specializacija)
  Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
  Verslo kryptisFinansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika
  Socialinių mokslų magistras
  (Ekonomikos krypties)
  Verslo kryptisFinansų valdymasVerslo vadybos magistras
  (Finansų
  krypties)
  Verslo  kryptys 
  Muitinė tarptautinėje prekyboje
  Verslo vadybos magistras
  (
  Verslo krypties)
  Viešojo administravimo kryptysSveikatos politika ir vadyba, Tarptautinė politika ir ekonomika
  Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
  Socialinio darbo kryptisSocialinis darbas,  Vaiko teisių apsauga, Socialinis darbas (Utenoje)**, Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.)
  Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
  Teisės kryptis
  Administracinė teisė, Aplinkosaugos teisė (Kaune), Bioteisė, Darbo teisė, Mokesčių ir finansų teisė, Mediacija, Tarptautinė teisė (Teisės programos specializacija),  Teisė ir policijos veikla (Kaune, tik pareigūnai ir statutiniai valstybės tarnautojai), Ikiteisminis procesas (Teisės ir policijos veiklos specializacija)Teisės magistras*
  Aplinkosaugos teisės kryptisAplinkosaugos teisė (Kaune)
  Teisės magistras*
  Verslo arbaViešojo administravimo kryptys Logistikos vadyba (Vilniuje, Klaipėdoje), Turizmo sektoriaus valdymas, Veiklos auditas, Viešųjų ryšių vadyba Verslo vadybos magistras
  (
  Vadybos krypties)
  Verslo arba Viešojo administravimo kryptys Projektų vadyba (Strateginio organizacijų valdymo specializacija), Sporto industrijos vadyba, Kibernetinio saugumo vadyba Verslo vadybos magistras
  (
  Vadybos krypties)
  Verslo arbaViešojo administravimo kryptys Elektroninio verslo vadyba, Nepaprastųjų  situacijų valdymas Verslo vadybos magistras
  (
  Vadybos krypties)
  Verslo arbaViešojo administravimo kryptys Lyderystė ir pokyčių valdymas
  Verslo vadybos magistras
  (
  Žmonių išteklių vadybos krypties)
  Verslo arbaViešojo administravimoViešasis administravimas (Vilniuje), Viešasis administravimas (Klaipėdoje, Utenoje)** , Aplinkos valdymas Viešojo administravimo magistras
  Viešojo administravimoKomunikacija ir kūrybinės technologijosSocialinių mokslų magistras (Komunikacijos krypties)

  * - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti su teisininko kvalifikacija susijusias pareigas (teisėjo, advokato, notaro, prokuroro pareigas ir pan.), turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro laipsnį.
  ** - jeigu susidaro 25 asmenų grupė
  *** - magistrantūros programos, į kurias galima bus pretenduoti, gali keistis priklausomai nuo stojančiųjų skaičiaus bei konkursų.

  II. Konkursinių eilių sudarymo principai

  7. Stojantieji dalyvauja konkursuose prioritetų tvarka pagal visus jų prašymuose nurodytus pageidavimus, jeigu atitinka priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į tą studijų programą ar kryptį reikalavimus.

  8. Kvotas į studijas nustato priėmimo komisija, atsižvelgdama į laisvų vietų ir stojančiųjų skaičių.

  III. Konkursinio balo sandara

  9. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priedo pažymių aritmetinis vidurkis.

  IV. Priėmimo vykdymas

  10. Stojantysis pildo prašymą MRU (Ateities g. 20, Vilniuje), kur nurodo pageidavimą būti priimtam į vieną iš nurodytų studijų krypčių prioriteto tvarka.
  11. Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, MRU priėmimo komisijai pateikia VI punkte nurodytus dokumentus.
  12. Kviečiamųjų I ir II turų sąrašai bus skelbiami MRU ir interneto puslapyje adresu
  13. Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
  14. Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
  15. Įforminę priėmimą asmenys automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
  16. Stojantieji negavę kvietimo automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
  17. Jeigu kviečiamasis neįforminą priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
  18. II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
  19. Asmenys, įforminę priėmimą ir  nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Sutikimas  dalyvauti ar nedalyvauti II ture žymimas tuo pačiu metu, patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu..


  V. Priėmimo procedūros

  3 lentelė

  Priėmimo procedūros

  Datos ir terminai
  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2018 06 11 iki 2018 07 05,
   15.00 valandos
  Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2018 07 10, 13.00 val.
  Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
  Nuo 2018 07 10, 13.00 valandos
   iki 2018 07 13, 12.00 valandos
  Apeliacijos dėl konkurso priimamosiki 2018 07 11, 13.00 valandos
  Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2018 07 17, 13.00 val.
  Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2018 07 17, 13.00 valandos
   iki 2018 07 19, 15.00 valandos
  Po pagrindinio priėmimo esant laisvoms vietoms gali būti skelbiamas papildomas priėmimas Nuo 2018 07 23 iki 2018 07 31, 12.00 valandos

  VI. Reikalingi dokumentai stojantiems į papildomąsias studijas

  20.  Stojantiems į papildomąsias studijas reikia pateikti:

  • prašymą (pildomas MRU, pateikus visus reikalingus dokumentus, informacinėje sistemoje);
  • koleginio atitinkamos krypties išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalą ir MRU rektoriaus įgalioto asmens patvirtintas jų kopijas* (kopijos įteikiamos);
  • stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją;
  • dokumentų, patvirtinančių pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopijas (kopijos įteikiamos);
  • paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija* (kopija įteikiama).
  • pažymą apie darbo stažą tam tikroje srityje (jeigu reikia, plačiau 32-34 punktai).

  * Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos II- 233 auditorijoje nuo birželio 11 d.

  21. Stojantieji, neturintys galimybės atvykti ir priduoti dokumentų, gali išsilavinimo dokumentų patvirtintas notariškai  kopijas, užpildytą prašymą ir reikalingų dokumentu kopijas (tapatybės dokumento kopiją, stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją) siųsti paprastu paštu iki liepos 1 dienos (prašymo formą rasite čia). (Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Priėmimo grupei).

  VII. Dokumentai priimami


  22. Stojančiųjų dokumentai priimami nuo birželio 11 d.:
  •  Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00 iki 12.00 val.);
  •  Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.00 val.);
  •   stojančiųjų į Klaipėdos grupes, 114 kab., I. Kanto g. 7, Klaipėda (tel. (8-46) 397 255; el.p. r.mickiene@lajm.lt)
  •   stojančiųjų į Utenos grupes, 106 k., Maironio g. 18, Utena (tel. (+370) 61069397, el.p. zibute@utenos-kolegija.lt)

  VIII.Priėmimo įforminimas

  23.  Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).
  24. Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse nedalyvauja.
  25. Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą:
      25.1. Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje (rasite čia).
      25.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
  26. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
      26.1. Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas/klausytojas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
      26.2. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
      26.3. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

  IX. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  27.  Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:
  •    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
  •    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
  •    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
  28.  Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.

  29. Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur, jei pareikštas nuo vieno iki keturių pageidavimų. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
  30. Jei koreguojant prašymą pageidavimų padaugėja ir dėl to peržengiamos nustatytos stojamosios studijų įmokos ribos, reikia sumokėti įmokų skirtumą. Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
  31. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1993 metais arba vėliau ir neturintieji abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat
  39.Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
  su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

  X. Papildomų studijų kaina

  32.  2018 metų studijų kaina.

  Studijų forma Studijų kaina už semestrą
  Teisės, verslo, viešojo administravimo studijų kryptys
  Papildomos studijos 540 EUR
  Socialinio darbo, edukologijos studijų kryptys
  Papildomos studijos 540 EUR

  33. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

  34. Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, gali pretenduoti į MRU atitinkamų programų magistrantūros studijas, mokėdami už studijas, tą kainą, kuri galios magistrantūros studijose einamais studijų metais.

  XI. Kita informacija

  35.    Asmenims, pretenduojantiems į viešojo administravimo krypties papildomas studijas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą viešajame sektoriuje, organizuojamas liepos 3-4 dienomis nuo 14.00 val.  motyvacinis pokalbis. Motyvacinio pokalbio metu įvertinus  motyvaciją studijuoti ir kompetencijas įgytas viešajame sektoriuje, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į viešojo administravimo magistrantūros studijas.
  36.    Asmenims, pretenduojantiems į socialinio darbo krypties papildomas studijas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą socialinio darbo srityje, organizuojamas liepos 3-4 dieną nuo 14.00 val. motyvacinis pokalbis. Motyvacinio pokalbio metu įvertinus  motyvaciją studijuoti ir įgytas kompetencijas socialinio darbo srityje, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į socialinio darbo krypties magistrantūros studijas.
  37.    Asmenims, pretenduojantiems į edukologijos krypties papildomas studijas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą švietimo sistemoje, organizuojamas liepos 3-4 nuo 14.00 val. dienomis motyvacinis pokalbis. Motyvacinio pokalbio metu įvertinus  motyvaciją studijuoti ir įgytas kompetencijas švietimo sistemoje, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į edukologijos krypties magistrantūros studijas.
  38.    Asmenims, pretenduojantiems į verslo krypties papildomas studijas ir turintys pakankamas kompetencijas pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą, organizuojamas liepos 3-4 dieną (14.00 val.) motyvacinis pokalbis. P
  retenduoti motyvacijos pokalbiui gali  asmenys, turintys:
  - arba ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą;
  - arba profesinio bakalauro dalykų įvertinimų vidurkį ir baigiamojo darbo įvertinimą ne mažiau 8.
  Motyvacinio pokalbio metu įvertinus  motyvaciją studijuoti ir įgytas kompetencijas, gali būti suteikiama galimybė pretenduoti į tam tikras magistrantūros studijas.

  39. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir paskelbiama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.

  40. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

  41. Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja.
  42. Nesusidarius 20 asmenų grupei priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas. 

  43. Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia).