Priėmimo taisyklės į papildomąsias studijas, turintiems neuniversitetinį išsilavinimą

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį.
Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai (60 kreditų) arba 0,5 metų (30 kreditų). Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis, studento statusas nesuteikiamas.

Konsultacijos priėmimo klausimais vyksta

 IV-201 kab. (Ateities g. 20, Vilnius)  bei   telefonu (8 5) 2714 704 arba el.paštu  priemim@mruni.eu

Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val.


2017 METŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

I. Bendroji dalis

1.    Taisyklės yra skirtos asmenims, turintiems atitinkamos studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį ir norintiems studijuoti magistrantūros studijose.
2.    Siekiant magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia baigti papildomąsias studijas. Papildomų studijų trukmė vieneri arba 0,5 metų ištęstine (sesijine) studijų forma.
3.    Stojantieji į Mykolo Romerio universiteto gali pretenduoti į papildomąsias studijas, priklausomai nuo įgyto studijų krypties profesinio bakalauro:

1 lentelė 

Studijų krypties papildomos studijos

Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros mokslo srities ar studijų krypties studijas
Verslo kryptis (1 metų trukmės) (plačiau) Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Verslo kryptis (1 metų trukmės) Klaipėdoje (plačiau) Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Verslo kryptis (pusės metų trukmės) (plačiau)
Įgiję ekonomikos, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, finansų, investicijų ir draudimo,
apskaitos, vadybos ir verslo administravimo krypčių profesinį bakalaurą
Socialinio darbo kryptis (plačiau)(Vilniuje, Utenoje)Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Viešojo administravimo kryptis (Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje) Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Edukologijos kryptis (plačiau)Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Komunikacijos kryptisĮgiję socialinių, humanitarinių ir menų mokslų sričių profesinį bakalaurą
Teisės kryptis (Vilniuje, Kaune)Įgiję teisės profesinį bakalaurą
Aplinkosaugos teisės kryptis
Įgiję teisės profesinį bakalaurą
Politikos mokslų kryptisĮgiję socialinių ir humanitarinių mokslų sričių, farmacijos, odontologijos, slaugos, reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos, visuomenės sveikatos studijų krypčių profesinį bakalaurą
Informatikos kryptis
Įgiję fizinių, technologijų mokslų sričių, socialinių mokslų srities verslo, vadybos, ekonomikos, finansų, apskaitos, verslo ir vadybos studijų krypčių profesinį bakalaurą

4. Baigus papildomas studijas bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas. Išduodamas papildomų studijų baigimo pažymėjimas. 

5. Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, gali tęsti studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje ir įgyti magistro laipsnį. Po papildomų studijų į magistrantūrą stojama bendra tvarka.

2 lentelė


Baigus studijų krypties papildomas studijasStudijų programa, kurią galės studijuoti magistrantūroje ***Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Edukologijos kryptis Edukacinių technologijų valdymas, Verslumo edukologija, Karjeros valdymas (Edukacinių technologijų specializacija)
Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Verslo kryptisFinansų rinkos, Finansų rinkos (anglų k.), Verslo sistemų ekonomika
Socialinių mokslų magistras
(Ekonomikos krypties)
Verslo kryptisFinansų valdymasVerslo vadybos magistras
(Finansų
krypties)
Verslo  kryptys 
Tarptautinė prekybaVerslo vadybos magistras
(
Verslo krypties)
Politikos mokslų arba Viešojo administravimo kryptysSveikatos politika ir vadyba, Tarptautinė politika ir ekonomika
Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Komunikacijos Komunikacija ir kūrybinės technologijos, Komunikacija ir kūrybinės technologijos (anglų k.)
Socialinių mokslų magistras (Komunikacijos krypties)
Socialinio darbo kryptisSocialinis darbas,  Vaiko teisių apsauga, Socialinis darbas (Utenoje)**Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Teisės kryptis
Administracinė teisė, Aplinkosaugos teisė (Kaune), Bioteisė, Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė, Mokesčių ir finansų teisė, Mediacija, Tarptautinė teisė,  Teisė ir policijos veikla (Kaune, tik pareigūnai ir statutiniai valstybės tarnautojai), Ikiteisminis procesas (Teisės ir policijos veiklos specializacija)Teisės magistras*
Aplinkosaugos teisės kryptisAplinkosaugos teisėTeisės magistras*
Verslo, Viešojo administravimo kryptys Logistikos vadyba (Vilniuje, Klaipėdoje), Turizmo sektoriaus valdymas, Veiklos auditas, Viešųjų ryšių vadyba Verslo vadybos magistras
(
Vadybos krypties)
Verslo, Viešojo administravimo kryptys Strateginis organizacijų valdymas, Projektų vadyba (Strateginio organizacijų valdymo specializacija), Sporto industrijos vadyba, Kibernetinio saugumo vadyba Verslo vadybos magistras
(
Vadybos krypties)
Verslo, Viešojo administravimo kryptys Elektroninio verslo vadyba, Nepaprastųjų  situacijų valdymas Verslo vadybos magistras
(
Vadybos krypties)
Verslo, Viešojo administravimo kryptys Lyderystė ir pokyčių valdymas
Verslo vadybos magistras
(
Žmonių išteklių vadybos krypties)
Verslo, Viešojo administravimo, Politikos mokslų kryptys Viešasis administravimas (Vilniuje), Viešasis administravimas (Klaipėdoje, Utenoje)** , Aplinkos valdymas Viešojo administravimo magistras


* - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu asmenys, norintys įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo, advokato, notaro, prokuroro pareigas, turi būti įgiję ir teisės bakalauro, ir teisės magistro laipsnį.
** - jeigu susidaro 25 asmenų grupė
*** - magistrantūros programos, į kurias galima bus pretenduoti, gali keistis

II. Konkursinių eilių sudarymo principai

6. Stojantieji dalyvauja konkursuose prioritetų tvarka pagal visus jų prašymuose nurodytus pageidavimus, jeigu atitinka priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į tą studijų programą ar kryptį reikalavimus.

III. Konkursinio balo sandara

7. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priedo pažymių aritmetinis vidurkis.

IV. Priėmimo vykdymas

8. Stojantysis pildo prašymą MRU (Ateities g. 20, Vilniuje), kur nurodo pageidavimą būti priimtam į vieną iš nurodytų studijų krypčių arba studijų programų.
9. Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, MRU priėmimo komisijai pateikia 18 punkte nurodytus dokumentus.
10. Kviečiamųjų I ir II turų sąrašai bus skelbiami MRU ir interneto puslapyje adresu
11. Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
12. Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
13. Įforminę priėmimą asmenys automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
14. Stojantieji negavę kvietimo automatiškai toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
15. Jeigu kviečiamasis neįforminą priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
16. II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
17. Asmenys, įforminę priėmimą ir  nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.


V. Priėmimo procedūros

3 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2017 06 08 iki 2017 07 03,
 16.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2017 07 07, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2017 07 07, 13.00 valandos
 iki 2017 07 09, 12.00 valandos
Apeliacijos dėl konkurso priimamosiki 2017 07 08, 13.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2017 07 12, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2017 07 12, 13.00 valandos
 iki 2017 07 15, 15.00 valandos
Po pagrindinio priėmimo esant laisvoms vietoms gali būti skelbiamas papildomas priėmimas Nuo 2017 07 18 iki 2016 07 22, 12.00 valandos

VI. Reikalingi dokumentai stojantiems į papildomąsias studijas

18.  Stojantiems į papildomąsias studijas reikia pateikti:

 • prašymą (pildomas MRU, pateikus visus reikalingus dokumentus);
 • koleginio atitinkamos krypties išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalą ir MRU rektoriaus įgalioto asmens patvirtintas jų kopijas* (kopijos įteikiamos);
 • stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją;
 • dokumentų, patvirtinančių pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopijas (kopijos įteikiamos);
 • paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija* (kopija įteikiama).

* Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos II- 233 auditorijoje nuo birželio 8 d.

Stojantieji, neturintys galimybės atvykti ir priduoti dokumentų, gali išsilavinimo dokumentų patvirtintas notariškai  kopijas, užpildytą prašymą ir reikalingų dokumentu kopijas (tapatybės dokumento kopiją, stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba  atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopiją) siųsti paprastu paštu iki liepos 1 dienos (prašymo formą rasite čia). (Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Priėmimo grupei).

VII. Dokumentai priimami


19. Stojančiųjų dokumentai priimami nuo birželio 8 d.:
 •  Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val., šeštadieniais - nuo 9.00 iki 13.00 val.);
 •  Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00  iki 12.30 val.);
 •   stojančiųjų į Klaipėdos grupes, 114 kab., I. Kanto g. 7, Klaipėda (tel. (8-46) 397 255; el.p. r.mickiene@lmc.lt)
 •   stojančiųjų į Utenos grupes, 106 k., Maironio g. 18, Utena (tel. (+370) 61069397, el.p. zibute@utenos-kolegija.lt)

VIII.Priėmimo įforminimas

20.  Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).
21. Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse nedalyvauja.
22. Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą:
    22.1. Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje (rasite čia).
    22.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
23. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
    23.1. Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas/klausytojas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
    23.2. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
    23.3. Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

IX. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

24.  Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas:
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
25.  Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.

26. Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur, jei pareikštas nuo vieno iki keturių pageidavimų. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
27. Jei koreguojant prašymą pageidavimų padaugėja ir dėl to peržengiamos nustatytos stojamosios studijų įmokos ribos, reikia sumokėti įmokų skirtumą. Jei koreguojamas prašymas ir keičiami nurodyti pageidavimai, galioja paskutinis koregavimo prašymas.
28. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1992 metais arba vėliau ir neturintieji abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat
su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

X. Papildomų studijų kaina

29.  2017 metų studijų kaina.

Studijų forma Studijų kaina už metus
Teisės, ekonomikos, politikos mokslų, vadybos, verslo, viešojo administravimo, komunikacijos studijų kryptys
Papildomos studijos 1080 EUR
Socialinio darbo, edukologijos studijų kryptys
Papildomos studijos 1080 EUR
Informatikos studijų kryptis
Papildomos studijos 1080 EUR

30. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

31. Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, tęsia studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje, mokėdami už studijas, tą kainą, kuri galios magistrantūros studijose einamais studijų metais.

XI. Kita informacija

32. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
33. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir paskelbiama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.

34. Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja.
35. Nesusidarius 20 asmenų grupei priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas. 

36. Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia).