Stojantiems į bakalauro studijas kolegijų absolventams

Dokumentų priėmimas II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val.).

KOLEGIJŲ ABSOLVENTŲ PRIĖMIMO Į  BAKALAURO STUDIJŲ AUKŠTESNIUS KURSUS 2017 METAIS TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1. Taisyklės yra skirtos kolegijų absolventams stojantiems į Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) ištęstines_sesijines studijas, norintiems siekti bakalauro laipsnio.
2. Į programų, išvardintų 1 lentelėje, studijas gali pretenduoti asmenys, turintys atitinkamos studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį bei kvalifikaciją.

1 lentelė

Studijų programaStudijų trukmė
Kokio pasirengimo asmenys
 gali dalyvauti konkurse
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Teisė
Teisė (Marijampolėje)*
3 m.Turintys teisės profesinį bakalaurąTeisės bakalauro laipsnis
Tarptautinė apskaita ir auditas 2 m.Įgiję ekonomikos, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, finansų, investicijų ir draudimo, apskaitos, vadybos ir verslo administravimo krypčių profesinį bakalaurąApskaitos bakalauro laipsnis
Viešasis administravimas2 m.Turintys  turizmo ir poilsio, vadybos, verslo, vadybos ir verslo arba  vadybos ir verslo administravimo profesinį bakalaurąViešojo administravimo bakalauro laipsnis
Verslo sistemų kūrimas ir valdymas
2 m.Turintys  turizmo ir poilsio, vadybos, verslo, vadybos ir verslo arba vadybos ir verslo administravimo profesinį bakalaurąVerslo bakalauro laipsnis

*  - Mykolo Romerio universitetas kartu su Marijampolės kolegija organizuoja atskiras studijas Marijampolėje.

3. Užskaičius kai kuriuos studijuotus dalykus ir įvykdžius 210 kreditų programos studijas suteikiamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis.
4. Studijos vyksta ištęstiniu/sesijiniu būdu. Kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti akademiniai dalykai gali būti įskaitomi, vadovaujantis Akademinių kreditų pripažinimo tvarka.

II. Konkursinių eilių sudarymo principai

5. Stojantieji dalyvauja konkursuose prioritetų tvarka pagal visus jų prašymuose nurodytus pageidavimus, jeigu atitinka priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į tą studijų programą reikalavimus.
6. Kvotas į ištęstines studijas nustato priėmimo komisija, atsižvelgdama į laisvų vietų ir stojančiųjų skaičių.

III. Konkursinio balo sandara

7. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
• baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
• likusiųjų diplomo priede ar priedelyje pažymių aritmetinis vidurkis.

IV. Priėmimo vykdymas

8. Stojantysis pildydamas prašymą, nurodo pageidavimą būti priimtam į vieną iš nurodytų studijų programų. Galimi trys pageidavimai.
9. Stojantieji, norintys dalyvauti konkurse, MRU priėmimo komisijai pateikia VI punkte nurodytus dokumentus.
10. Kviečiamųjų sąrašai bus skelbiami MRU interneto puslapyje.
11. Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
12. Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios.
13. Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
14. Jeigu kviečiamasis neįforminą priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
15. II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
16. Asmenys, įforminę priėmimą ir  nenorintys  toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu. Atvykti nereikia.
17. Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.

V. Priėmimo procedūros

18. Studentų priėmimo į dviejų metų studijas procedūrų datos:

2 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2017 06 08 iki 2017 07 03, 16.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas)2017 07 07, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2017 07 07, 13.00 val. iki 2017 07 09, 12.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2017 07 12, 13.00 val.
II ture pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2017 07 12, 13.00 val. iki 2017 07 14, 15.00 valandos
Po pagrindinio priėmimo esant laisvoms vietoms gali būti skelbiamas papildomas priėmimasNuo 2017 07 18 iki 2017 07 22, 12.00 valandos


VI. Reikalingi dokumentai

19. Reikalingi dokumentai stojant:
• prašymas (pildomas MRU);
• aukštojo koleginio atitinkamos studijų krypties išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalas ir MRU rektoriaus įgalioto asmens patvirtintos jų kopijos* (kopijos įteikiamos);
• stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvitas arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
• dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos);
• paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija* (kopija įteikiama);
• asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) (kopija įteikiama).

* Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos vietoje nuo birželio 8 d.

20. Stojančiųjų dokumentai priimami 3 lentelėje nurodytais terminais: Vilniuje, Ateities g. 20, nuo birželio 8d. II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.30 val., šeštadieniais - nuo 9.00 iki 13.00 val.)
21. Stojančiųjų į teisės programos studijas Marijampolėje, dokumentai priimami Marijampolėje, 134 k., Vytauto g. 47, Marijampolė (tel. (8 343) 98910, el.p. ale.murauskiene@mkolegija.lt) arba Vilniuje.

VII. Priėmimo įforminimas

22. Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys 3 lentelėje nustatytais terminais, remdamiesi nustatyta MRU studijų sutarčių sudarymo tvarka, patvirtinta MRU rektoriaus 2013 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1I-267, privalo sudaryti ir nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti studijų sutartį (toliau – Sutartis) bei įforminti priėmimą.
23. Jeigu Sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas ir pretendentai toliau konkurse nedalyvauja.
24. Priėmimo įforminimas neatvykus į Universitetą internetu:
• Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje adresu „www“.
• Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.
25. Priėmimo įforminimas atvykus į Universitetą arba kai kviečiamasis teisėtai įgalioja atstovą:
• Atvykęs pasirašyti Sutartį, priimamas studentas ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus ir pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimo atveju, atstovavimo teisę pagrindžiantį, notaro patvirtintą dokumentą.
• Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas patikrina priimamo studento ar jo įgalioto asmens pateiktą asmens tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.
• Universiteto priėmimo komisijos darbuotojas priimamo studento elektroninėje prieigoje aktyvuoja galimybę priimamam studentui ar jo įgaliotam asmeniui, naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu.

VIII. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

26. Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, nurodant įmokos mokesčio kodą 101939, mokėtojo kodą - asmens kodą. Galima mokėti į sąskaitas
• AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
• SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
• DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
27. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
28. Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur . Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta.
29. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1992 metais arba vėliau ir neturintieji abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
30. Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
31. Nutraukus studijų sutartį, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
32. Įmoka galima sumokėti ir Universitete naudojant internetinę bankininkystę arba Foxbox terminalą (Vilniuje).

IX. Studijų kaina

33. 2017 m. studijų kaina (bus patikslinta balandžio pabaigoje):

Turintiems koleginį išsilavinimą:

Studijų forma Studijų kaina už metus
Teisės, Tarptautinės apskaitos ir audito, Viešojo administravimo, Verslo sistemų kūrimo ir valdymo
Ištęstinės studijos 1080 EUR

34. Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.

35. Fakulteto/instituto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.


X. Kita informacija

36. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
37. Stojantieji, nesutinkantys dėl konkurso rezultatų, gali pateikti Priėmimo komisijai apeliaciją. Apeliaciją, kurioje išdėstyti motyvai, galima pateikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacija išnagrinėjama ir paskelbiama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.
38. Studijų metu kaip užsienio kalba galima rinktis vieną iš anglų, prancūzų  arba vokiečių kalbos.
39. Aukštosiose mokyklose įgyti akademiniai kreditai gali būti įskaitomi, vadovaujantis Akademinių kreditų pripažinimo tvarka.
40. Asmenys, turintis tam tikrų studijų krypčių profesinį bakalaurą gali stoti į papildomąsias magistrantūros studijas, siekiant magistro laipsnio. Smulkesnę informaciją rasite čia.